Skip to main content

Organisatie

veelgestelde vragen

1. Waar staat SOS Kinderdorpen voor?

SOS Kinderdorpen Nederland maakt onderdeel uit van de wereldwijde kinderontwikkelingsorganisatie SOS Kinderdorf International dat in 1949 werd opgericht door de Oostenrijkse Hermann Gmeiner. Wij geloven in de ontwikkeling van kinderen als voorwaarde voor een betere toekomst en dat familieliefde een primaire levensbehoefte is voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit voor een kind minstens zo belangrijk is als onderdak, voedsel en medische hulp. Daarom zorgen we ervoor dat kinderen -ongeacht nationaliteit, geloof of huidskleur- in een liefdevolle familie kunnen opgroeien. Door kwetsbare families te versterken in hun zorg en opvoeding van hun kinderen. En door kinderen zonder familie een nieuw thuis te geven in een SOS familie binnen een van onze kinderdorpen. Zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en anderen. Want wat een kind leert, geeft een kind door.

De afkorting SOS komt uit het Latijnse Societas Socialis en betekent 'sociale gemeenschap'.

2. Hoe is SOS Kinderdorpen opgericht? Wat is jullie geschiedenis?

SOS Kinderdorpen werd in 1949 opgericht door de Oostenrijkse Hermann Gmeiner. Gmeiner was 5 jaar oud toen zijn moeder stierf. Hij ervoer toen hoe je wereld als kind instort als je een ouder verliest. Zijn moedige 16-jarige zus Elsa nam vanaf dat moment de zorg over voor haar jongere broertjes en zusjes. Toen Gmeiner na de Tweede Wereldoorlog als jeugdwelzijnswerker geconfronteerd werd met de vele oorlogswezen en dakloze kinderen in Europa, voelde hij een diepe verantwoordelijkheid om hen te helpen. Hij geloofde dat een veilig thuis, met een liefdevolle moeder en broertjes en zusjes, essentieel is voor de fysieke, mentale en emotionele ontwikkeling van een kind. Zeker voor een beschadigd kind. Na de opening van het eerste kinderdorp in het Oostenrijkse Imst in 1949, volgden wereldwijd vele andere kinderdorpen en programma’s.  Nu nog steeds ligt de focus van ons werk op deze familiegerichte aanpak. In Nederland is SOS Kinderdorpen opgericht in 1965 door mevrouw dr. ir. M. M.Y. (Yvonne) Meyer-Praxmarer. 

3. In welke landen is SOS Kinderdorpen actief?

SOS Kinderdorpen is actief in 136 landen en gebieden. De meeste van deze landen hebben één of meer programma's. Bijvoorbeeld in India waar we ruim 35 kinderdorpen en vele andere projecten hebben. Dit is voor een groot deel afhankelijk van de problematiek die er in een land bestaat en de behoefte die lokale instanties aangeven te hebben voor ons werk. 

4. Wat maakt SOS Kinderdorpen uniek?

Onze focus op familieliefde maakt ons werk uniek: wij beginnen bij de basis om duurzaam te kunnen investeren in de levens van kinderen. De pijlers 

  • Familiegerichte aanpak: de liefdevolle band tussen een kind en zijn/haar familie vormt de kern van ons werk. Wij geloven dat deze band essentieel is voor ieder kind om zich veilig te voelen en om zich te kunnen hechten en te ontwikkelen. 

  • De lokale gemeenschap: bij alles wat we doen, willen we zo dicht mogelijk bij het kind blijven. Daarom werken we altijd met mensen uit de lokale gemeenschap: met hen zijn de kinderen vertrouwd.

  • Ieder kind een persoonlijk ontwikkelplan: ieder kind is uniek. Daarom kijken we naar alle individuele kinderen waar we voor zorgen en maken we voor hen een persoonlijk ontwikkelplan. 

  • Tastbaar en meetbaar: ons werk is structureel van aard en gericht op de lange termijn. Wij volgen families en kinderen niet alleen tijdens de zorgjaren maar ook de jaren daarna. 

  • Denken en doen: we hebben regie over alle werkzaamheden die nodig zijn om onze beloften aan kinderen waar te maken. We stellen zelf het beleid op over hoe we voor kinderen zorgen en we voeren het ook direct en persoonlijk, met eigen mensen uit. 

5. Hoe besluit SOS Kinderdorpen in welke landen er programma's worden opgezet?

Officiële instanties of SOS organisaties in een land zelf geven aan waar behoefte aan is om zorg te bieden aan kinderen zonder ouders of veilig thuis. Plannen en aanvragen die zij opstellen en voorleggen, worden zorgvuldig bekeken door SOS Children's Villages International in Oostenrijk. Hierbij wordt in principe altijd ook een analyse gedaan van de plaatselijke situatie omtrent het naleven van kinderrechten. Mede op grond van die analyse wordt door ons hoofdkantoor besloten wat de mogelijkheden zijn om nieuwe programma's op te zetten en hoe deze gefinancierd en gerealiseerd kunnen worden. 

Een plotselinge behoefte -ontstaan door oorlog, natuurramp of epidemie- kan er ook voor zorgen dat we hulp bieden, meestal in de vorm van een noodhulpprogramma. Deze tijdelijke hulp zal in sommige gevallen leiden tot wederopbouw en blijvende zorg zoals de bouw van nieuwe kinderdorpen en/of andere permanente faciliteiten in dit land. 

6. Wat doet het hoofdkantoor van SOS Kinderdorpen dat in Oostenrijk is gevestigd?

SOS Kinderdorpen is een internationale kinderhulporganisatie. Het hoofdkantoor in Innsbruck -SOS Children's Villages International- bekijkt zorgvuldig lokale programma aanvragen, bepaalt het internationale beleid, coördineert de geldstromen, draagt zorg voor de werving en opleiding van SOS moeders, ontwikkelt kwaliteitsnormen en coördineert de regionale SOS kantoren.

7. Wat doet SOS Kinderdorpen in het geval van rampen?

SOS Kinderdorpen biedt primair lange termijn hulp. Dit houdt in dat de kinderen die we helpen, kunnen rekenen op onze duurzame zorg totdat ze op eigen benen kunnen staan. De impact van onze hulp op de omgeving is altijd tastbaar en blijvend.

In noodsituaties als natuurrampen of gewelddadige conflicten bieden wij echter ook noodhulp. Vaak zijn we namelijk al aanwezig in een land en kunnen we als een van de eerste instanties ter plaatse hulp bieden vanuit onze bestaande faciliteiten. Door onze blijvende aanwezigheid in landen, hebben we ook al goede contacten met alle lokale instanties en overheden. Samen met hen kunnen we in geval van nood snel schakelen om hulp te verlenen aan slachtoffers. Deze noodhulp bestaat veelal uit het verstrekken van voeding, medicatie, dagelijkse noodopvang, en (psychische) begeleiding aan kinderen en hun families. Maar ook in die noodsituaties kijken we naar welke hulp we kunnen bieden op de langere termijn.

8. Werkt SOS Kinderdorpen samen met andere organisaties?

Ons beleid gaat er vanuit dat ons werk niet op zichzelf staat. In het veld werken we vaak samen met lokale instanties en soms ook met andere hulporganisaties. Omdat we erin geloven dat je samen sterker staat, zoeken we al jaren de samenwerking op met lokale NGO’s, CBO’s (community based organisations) en autoriteiten. In 2012 gingen we verschillende partnerships op mondiaal niveau aan, zoals met Habitat for Humanity en Plan International.

Zeker als er een noodsituatie ontstaat, zoals een (burger)oorlog of een natuurramp. Dan geeft SOS Kinderdorpen vanuit bestaande voorzieningen zoals een kinderdorp tijdelijke noodhulp en wordt er samen met bijvoorbeeld het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen gekeken hoe de noodhulp het beste georganiseerd kan worden en wie wat het beste kan doen om de bevolking zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Zo zijn vlak na de tsunami noodhulpprogramma’s opgestart vanuit onze kinderdorpen ter plekke, zodat er al vanaf de eerste dag hulp kon worden geboden. 

In Nederland werken we ook wel samen met andere organisaties. Bijvoorbeeld in programma aanvragen voor specifieke overheidssubsidies of donaties van de Nationale Postcode Loterij.

9. Hoe staat SOS Kinderdorpen t.o.v. het adopteren van kinderen?

Adoptie is één van de kanalen om goede zorg voor een kind dat (de zorg van) zijn ouders heeft verloren, te garanderen. Mits:

  1. Alle lokale mogelijkheden zijn uitgeput. 

  2. De gepaste legale wegen zijn bewandeld. 

  3. De grondbeginselen van de internationale adoptie wetgeving, zoals benoemd in de Haagsche Conventie op interlandelijke adoptie zijn gevolgd en de VN richtlijnen van de alternatieve zorg voor kinderen.

SOS Kinderdorpen vindt echter dat ieder kind bij voorkeur hoort op te groeien in de eigen biologische familie. Is dit niet mogelijk, dan is het ons doel en onze overtuiging dat het kind moet kunnen opgroeien in een liefdevolle familiegerichte omgeving. Bij voorkeur wel in zijn/haar eigen land waar ze zich veilig en begrepen voelen en waar ze zich binnen hun eigen cultuur kunnen ontwikkelen. Een belangrijk principe in het werk van SOS Kinderdorpen is dat wij biologische broertjes en zusjes altijd samen in een familie houden: bij adoptie is dit helaas niet altijd mogelijk.

10. Kan ik werken, vrijwilligerswerk doen of stage lopen in een SOS kinderdorp?

Je kunt via ons niet in het buitenland werken. Wij zenden geen mensen uit naar onze programma's en hebben daarom geen betaalde vacatures, stages of vrijwilligerswerk in het buitenland. Ons beleid is dat kinderen worden verzorgd en opgevoed te midden van mensen met dezelfde culturele achtergrond. Functies bij SOS Kinderdorpen worden daarom toegewezen door de nationale SOS Childrens’s Villages Associations, die het werk van SOS Kinderdorpen in hun eigen land coördineren. Ook vinden wij het belangrijk dat lokale mensen kunnen werken in de SOS programma’s, omdat dit de werkgelegenheid en de betrokkenheid ter plaatse stimuleert. Bovendien geven wij er de voorkeur aan dat mensen die voor ons werkzaam zijn dit voor een langere periode doen. Op die manier krijgen de kinderen een stabiele en veilige leefomgeving en hoeven ze niet steeds aan nieuwe mensen te wennen.

Wil je toch graag iets voor ons doen? Kijk dan bij onze (vrijwilligers)vacatures in Nederland, we kunnen je enthousiasme en inzet altijd gebruiken! Daarnaast hebben we geregeld ruimte voor stageplekken. Stuur hiervoor een mailtje met jouw studierichting en je eventuele afstudeeropdracht naar hr@soskinderorpen.nl

11. Wie zijn de ambassadeurs en wat doen zij?

Onze ambassadeurs zetten zich op verschillende manieren belangeloos en vol enthousiasme in om onze naamsbekendheid te vergroten. Bekijk welke ambassadeurs deel uit maken van de SOS familie.

12. Werken jullie ook in Nederland en/of andere West-Europese landen?

In Nederland geven we voorlichting over ons wereldwijde werk en werven we fondsen om dit werk te financieren. We hebben echter geen eigen programma's in Nederland om Nederlandse kinderen op te vangen. Ons land heeft een relatief goed geregeld sociaal stelsel. Volgens de overheid is er geen behoefte aan een SOS kinderdorp in Nederland. 

In Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg, Oostenrijk en Spanje hebben we wel meerdere programma's, waaronder met name kinderdorpen en familieversterkende programma's. De problematiek in deze landen is wel anders dan bijvoorbeeld in Afrika of Azië. We helpen hier bijvoorbeeld kinderen waarvan de ouders in de gevangenis zitten, drugsverslaafd zijn of ouders die hun kinderen mishandelen. Deze kinderen worden meestal door de rechter (tijdelijk) aan SOS Kinderdorpen toegewezen, nadat sociale instanties hun gezinssituaties beoordeeld hebben en een advies hebben uitgebracht. De dagelijkse kosten van deze programma's worden vaak (vrijwel) geheel betaald door de plaatselijke overheid of door donateurs in eigen land. Donaties vanuit Nederland worden voornamelijk besteed aan programma's in ontwikkelingslanden buiten Europa.  

13. Hoe weet ik of SOS Kinderdorpen het ingezamelde geld goed besteedt?

Wij vinden het belangrijk dat onze geworven fondsen zoveel mogelijk aan onze doelstellingen worden besteed en dat deze fondsen zo snel mogelijk op de plek van bestemming terechtkomen. Er zijn internationaal diverse richtlijnen vastgelegd wat betreft de verantwoording van de bestedingen -op het gebied van planning, monitoring, verslaggeving, antifraude en corruptie- en iedere SOS organisatie binnen de federatie moet zich hier aan houden. Dit wordt nauwlettend gemonitord. Daarnaast wordt op de financiële huishouding zorgvuldig toezicht gehouden, zowel door interne als externe accountants.

Al de bestedingen, ingezamelde gelden en andere uitgaven worden opgenomen in onze jaarcijfers. Ons financieel jaarverslag wordt vervolgens gecontroleerd door een internationaal erkend accountantskantoor. Iedereen die geïnteresseerd is in onze financiële verantwoording kan ons jaarverslag gratis aanvragen per telefoon of direct downloaden vanaf deze website. Kijk hier voor meer vragen over onze financiën, of bel met ons serviceteam via 020 - 3032500.

14. Wat gebeurt er met mijn bijdrage aan SOS Kinderdorpen?

Dit hangt in principe af van uw donateurschap, maar over het algemeen worden de bijdragen gebruikt om de levensonderhoudskosten voor SOS kinderen over de hele wereld te financieren. Het wordt besteed aan voeding, kleding, medische zorg, schoolgeld en alle verdere kosten die een SOS familie maakt. Wanneer je een specifiek SOS kind sponsort, worden je donaties volledig besteed aan de levenskosten van dit kindje en de SOS familie en kinderdorp waar het kind woont. 

15. Ik wil zelf een project opzetten / ik zoek financiële ondersteuning bij een project: kan ik fondsen bij jullie aanvragen?

 We krijgen regelmatig verzoeken van particulieren of stichtingen of we zouden kunnen helpen met (het opzetten van) een project. Helaas is dat niet mogelijk, wij werken namelijk vraag-gestuurd en werven uitsluitend fondsen voor projecten die geïnitieerd worden door de nationale SOS organisaties in de programmalanden. M.a.w. wij verstrekken geen fondsen aan projecten van derden en kunnen ook geen projecten toewijzen, dit wordt niet door ons bepaald, de programmalanden zijn hierin leidend. Zij onderzoeken de noodzaak om een initiatief op te starten, dienen de aanvraag hiervoor in en voeren de programma's uit met lokale medewerkers en monitoren deze, onze rol is "slechts" die van financier en controleur.