Privacy statement

Inleiding

Stichting Nederlandse Vrienden der SOS Kinderdorpen is een goed doel dat hulp biedt aan kansarme kinderen in 138 landen en gebieden. We helpen kinderen die de zorg van hun familie zijn verloren of dreigen die te verliezen. Want om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen moeten kinderen waar ook ter wereld kunnen opgroeien binnen de veiligheid van een liefdevolle familie.

Privacy

SOS Kinderdorpen (hierna: “wij”) verwerkt privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd, van haar donateurs, vrijwilligers, actievoerders, werknemers, leveranciers en andere relaties. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij doen dit om onze donateurs en belanghebbenden zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. 

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in situaties waarin jouw toestemming vereist is;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag in te zien, te corrigeren, te rectificeren of te verwijderen.
 • In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Waarom wij persoonsgegevens mogen verwerken

Ons privacy- en cookiebeleid houdt rekening met een aantal verordeningen en wetten, onder andere:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook bekend als General Data Protection Regulation (EU) 2016/679
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)
 • Telecommunicatiewet
 • De eerste twee wetten zijn per 25 mei 2018 ingegaan en vervangen per die datum de Wbp.

De verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze verklaring, is toegestaan op basis van deze wetten omdat we een overeenkomst met jou hebben en/of toestemming van jouw kant hebben, of een gerechtvaardigd belang (voor de beschreven doeleinden) hebben om deze verwerking uit te voeren, of omdat het vereist is door de wet. We sturen je alleen marketingcommunicatiemiddelen met jouw toestemming. Je kunt er altijd voor kiezen om deze stop te zetten (‘opt-out’).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je van ons gebruikt, of op andere wijze gegevens met ons deelt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • voornaam
 • voorletters
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • postcode
 • huisnummer
 • huisnummertoevoeging
 • straat
 • woonplaats
 • provincie
 • land
 • telefoonnummer
 • mobiel
 • e-mailadres
 • opt-in/opt-out (e-mail, nieuwsbrief, telefoon)
 • IBAN
 • donatiebedrag
 • donatiefrequentie
 • begindatum machtiging
 • einddatum machtiging
 • opzegreden
 • herkomstsegment
 • doelsegment
 • IP-adres
 • klikgedrag
 • laatst geopend
 • bounce
 • segmentatie
 • klachtinformatie
 • ontvangen correspondentie

Betaalgegevens

Indien je een (doorlopende) incassomachtiging afgeeft, verwerken we je IBAN om de donatie in ontvangst te kunnen nemen. Als je zelf een eenmalige gift naar ons overmaakt, leggen wij je IBAN vast, zodat we een eventueel volgende gift kunnen herkennen als een gift van jou. Wanneer je met iDeal of PayPal doneert, verloopt dit via Adyen. Adyen is een financiële dienstverlener die het beveiligde contact tussen onze website en jouw bank verzorgt. Als de betaling geslaagd is, word je weer terug gerouteerd naar onze website en handelt Adyen de transactie met SOS Kinderdorpen verder af.

Jongeren

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze donateursservice. Dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij afneemt en/of gebruikt), waaronder:

 • Om je te informeren over onze projecten, acties of diensten waarom je verzocht hebt of waarvan wij vermoeden dat deze voor jou interessant zijn.
 • Om je te informeren over ons werk en onze activiteiten. 
 • Om jouw donaties te verwerken en beheren.
 • Om fondsen te werven in overeenstemming met onze interne regels en procedures, en in lijn met de CBF normen.
 • Om het aanmaken en beheren van een actiepagina mogelijk te maken, inclusief de sponsoring die via die pagina loopt.
 • Om te registreren wie er getekend heeft voor een petitie.
 • Om je inschrijving voor onze nieuwsbrief te verwerken.
 • Om je uit te nodigen om mee te doen met vrijwillige vragenlijsten of onderzoeken.
 • Om je te benaderen als contactpersoon voor een organisatie.
 • Om de persoonlijke informatie die we van je verzamelen te analyseren en samen met publiek beschikbare informatie gebruiken om je interesses, voorkeuren en donatiemogelijkheden beter te leren kennen, zodat we je beter kunnen contacten en geen onwenselijke communicatie sturen.
 • Om berichten die aan jou getoond worden op social media, onze website en e-mail aan te laten sluiten op jouw interesses, voorkeuren en andere kenmerken.
 • Om je sollicitatie te verwerken.
 • Om de inhoud en werking van onze website te analyseren en te verbeteren (geanonimiseerd).
 • Om te voldoen aan onze wettelijke plichten (bijvoorbeeld t.a.v. de belastingen of in geval van calamiteiten t.b.v. politie en justitie).
 • Met name m.b.t. marketingdoeleinden kunnen we je benaderen via e-mail of SMS als je er in hebt toegestemd om op deze wijze benaderd te worden. We kunnen je ook servicemeldingen via e-mail sturen.

Als je ons van je postadres of telefoonnummer hebt voorzien, kunnen we je informatie sturen over ons werk of andere communicatiemiddelen zoals hierboven beschreven. Dit kan via post, SMS of telefoon, tenzij je hebt aangegeven dat je niet op deze wijze benaderd wilt worden.

Marketingactiviteiten stopzetten

Ten allen tijde kan je verzoeken om dit soort marketingactiviteiten stop te zetten. Benader hiervoor onze donateursservice.

Jouw persoonsgegevens en derde partijen

SOS Kinderdorpen verkoopt jouw persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is in het kader van onze acties. We maken ook gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze donateurs en relaties. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Belangrijkste ontvanger van de persoonsgegevens is natuurlijk SOS Kinderdorpen. Ook zijn er enkele partijen die deze gegevens kunnen verwerken, denk hierbij aan hostingpartijen, communicatiepartijen, financiële dienstverleners en partijen die voor ons donateurs werven/benaderen. Deze partijen verwerken persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze bestemd zijn.

Hoe combineren en analyseren we de informatie die we over jou verzamelen?

Wij maken voor SOS Kinderdorpen gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via de social media platforms van Facebook en Instagram. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij kunnen hiervoor emailadressen matchen met aanwezige profielen op social media platforms.

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties op deze wijze worden getoond dan kun je je bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Facebook (https://www.facebook.com/business/help/1415256572060999)

LinkedIn (https://www.linkedin.com/psettings/privacy)

Twitter (https://twitter.com/settings/personalization)

Google (https://myaccount.google.com/dashboard?pli=1)

Bing (https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/)

Instagram (https://help.instagram.com/623835647655355?helpref=hc_fnav)

Pinterest (https://help.pinterest.com/nl/articles/personalized-ads-pinterest)

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds berichten van SOS Kinderdorpen te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze berichten op richten.

SOS Kinderdorpen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van SOS Kinderdorpen) tussen zit.

Veilige omgang met persoonsgegevens

SOS Kinderdorpen draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn. En dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Persoonlijke gegevens van websitebezoekers, nieuwsbriefabonnees en donateurs worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De website van SOS Kinderdorpen gebruikt een beveiligd protocol voor gegevensuitwisseling, het SSL certificaat (herkenbaar aan https:// als begin van al onze webpagina’s en het slotje voor de url). De persoonsgegevens die je uitwisselt via onze webformulieren kunnen daardoor niet leesbaar onderschept worden door anderen. 

Donaties via iDeal of PayPal lopen via Adyen. Adyenis een financiële dienstverlener die het beveiligde contact tussen onze website en jouw bank verzorgt.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact op met onze donateursservice. Ook bij de verdere verwerking van persoonsgegevens in onze administratie eerbiedigen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Delen van persoonsgegevens met derden

Je gegevens worden alleen aan een derde partij verstrekt, als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen; bijvoorbeeld om je een brief te kunnen sturen of je te bellen. De benodigde data worden altijd op beveiligde wijze uitgewisseld. Met uitvoerende derden leggen wij vast dat deze gegevens alleen voor het afgesproken doel gebruikt worden en daarna vernietigd worden. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

SOS Kinderdorpen verstrekt nooit persoonsgegevens aan partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via onze donateursservice.

Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben, laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar: Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Verder kun je altijd je toestemming, voor bijvoorbeeld het ontvangen van e-mails of andere verwerkingen, terugtrekken. Dit kun je doen in ieder telefoongesprek, via de afmeldlink onderaan iedere e-mailnieuwsbrief of via onze donateursservice.

Als je hebt aangegeven dat je niet meer voor marketingdoeleinden benaderd wenst te worden, zullen we deze details bewaren op een afmeldlijst om te zorgen dat we je niet verder benaderen voor marketingdoeleinden. We kunnen je dan nog wel voor administratieve en service doeleinden benaderen

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar onze donateursservice. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen we om aanvullende informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

SOS Kinderdorpen wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving.

Cookies

SOS Kinderdorpen gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Op de volgende pagina lees je welke cookies wij plaatsen en hoe je hierin een keuze kunt maken.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, dan horen wij dit graag. Je kunt deze richten aan SOS Kinderdorpen, via 020 – 3032500 of per post: SOS Kinderdorpen, Postbus 9104, 1006 AC AMSTERDAM. 

Wijziging in privacy statement

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 27/06/2023. SOS Kinderdorpen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.