Simba Familiezorg – pilot

Project periode: 1 januari 2017 - 31 december 2022
Familiezorg, Simba Familiehuizen

Projectsamenvatting

Simba Familiehuizen, Nederland, SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen biedt Simba Familiezorg, waarbij broertjes en zusjes gezamenlijk in een gezinshuis zijn opgevangen als het thuis door problemen tijdelijk niet meer gaat. We zetten een familiebegeleider in die intensief aan familieversterking werkt, waardoor de kans op terugkeer naar huis wordt vergroot. De kinderen krijgen de persoonlijke aandacht en de professionele ondersteuning die ze nodig hebben.

De families waar we ons op richten hebben te maken met een verscheidenheid aan problemen, ze zitten vast in een negatieve spiraal waardoor de thuissituatie geen veilige en stimulerende omgeving meer is voor de kinderen. De familiebegeleider biedt intensieve ondersteuning aan zowel de kinderen als de ouders, waarbij ook het sociale netwerk rondom de familie (brede familie, school, sportclub, vrienden) betrokken wordt.

Het is de eerste keer dat SOS Kinderdorpen met een programma actief is in eigen land.

Meer (achtergrond) informatie over Simba Familiezorg.

Doelgroep

Kinderen uit families met ernstige zorgen en problemen, voor wie het noodzakelijk is om tijdelijk samen met hun broers en zussen in een veilige familiegerichte omgeving te wonen.

Locaties

Locaties

Gerelateerde SDG's

 • No Poverty
 • Quality Education
 • Reduced Inequalities

Resultaten

Doelen

Het overkoepelend doel van de Simba Familiehuizen is om te voorkomen dat families voorgoed uit elkaar vallen.

De volgende subdoelstellingen zijn daarnaast vastgesteld:

 • Familiegerichte zorg bieden aan circa 25 kinderen uit kwetsbare families, door ze samen met hun broers en zussen op te vangen in een liefdevolle, veilige familie met professionele Simba familiehuisouders. Een familiebegeleider wordt ingezet bij het versterken van de familie. Het doel is om minimaal 60% van de kinderen op een veilige manier te herenigen met hun ouders.
 • Samen met onze partners leren hoe het programma optimaal kan functioneren in de Nederlandse gemeenschap.
 • Onderzoeken op welke wijze meer families kunnen worden geholpen met deze zorg.
 • In samenwerking met Defence for Children lobbyen voor het recht op gezamenlijke opvang van broers en zussen en dit in de Nederlandse Jeugdwet verankerd krijgen.

Resultaten

Het project bevindt zich op dit moment in de operationele fase. Onderstaand onze activiteiten en een aantal van de resultaten die in 2019 zijn behaald.

 • Om helder te maken dat wij ambulante zorg inzetten en niet zelf de gezinshuiszorg leveren hebben we onze naam aangepast van Simba Familiehuizen naar Simba Familiezorg.
 • We zijn met meer dan tien gezinshuisouders in gesprek geweest die met SOS Kinderdorpen willen samenwerken. In 2019 zijn we actief gestart met twee van deze gezinshuizen.
 • We zijn gestart met twee plaatsingen. De eerste plaatsing is inmiddels terug naar huis. De tweede plaatsing is nog in zorg.
 • Het gezinshuis waar we mee samenwerken bij de tweede plaatsing gaat in 2020 verhuizen naar een nieuw huis in Utrecht. In samenwerking met woningbouwvereniging Groen West en SOS Kinderdorpen is er een huis beschikbaar gesteld om als gezinshuis te dienen.
 • Naast de samenwerking met St. Jeugddorp de Glind zijn we ook gestart met een samenwerking met twee andere zorgaanbieders, Lijn 5 en Trias.
 • Omdat bestaande gezinshuizen ook interesse hebben in samenwerking, gaan we niet alleen starten met nieuwe gezinshuizen die alleen kinderen opvangen waar SOS Kinderdorpen Simba Familiezorg inzet. We gaan ook samenwerken met gezinshuizen die hun vrije plekken beschikbaar willen stellen voor ‘Simba- plaatsingen’.
 • De Simba Familiezorgmethodiek is in 2019 geëvalueerd. Op basis van eerste ervaringen en inzichten is de werkwijze waar nodig aangepast.
 • De maatschappelijke business case (MBC) is opgeleverd en heeft aangetoond dat er veel maatschappelijke en financiële effecten zijn voor kinderen, ouders en het professionele netwerk als Simba Familiezorg wordt ingezet. De resultaten zijn meegenomen in gesprekken met nieuwe samenwerkingspartners en gemeenten.
 • De website van Simba Familiezorg is inmiddels actief. Door de website en verschillende folders kunnen we onze gesprekspartners op een goede manier informeren over de zorg.
 • Defence for Children is uitvoerder van de lobby om ‘samen plaatsing van broers en zussen’ wettelijk verankerd te krijgen. Een belangrijk resultaat van de lobby is dat de Tweede Kamer unaniem een motie van de SP heeft aangenomen. In de motie vraagt de Kamer de regering te onderzoeken hoe het uitgangspunt ‘samen plaatsing’ beter geborgd kan worden, mogelijk door dit in de wet te verankeren. In september hebben we een Ronde Tafel georganiseerd met vijftig experts. Een belangrijke conclusie was dat wettelijke verankering echt kan helpen én dat knelpunten in de praktijk ook moeten worden opgepakt. Bijvoorbeeld het tekort aan opvangplekken of deskundigheidsbevordering over het belang van samen plaatsing van broers en zussen.
 • Per 1 januari is een kwaliteitsmedewerker aangesteld die waarborgt dat Simba Familiezorg aan alle kwaliteitsstandaarden voldoet. Inmiddels zijn meerdere zorgprotocollen opgesteld, zoals bijvoorbeeld een protocol rondom meldingen huiselijk geweld en de klachtenafhandeling. Bij het toezien op kwaliteit nemen we ook de uitgangspunten van het integriteitsbeleid mee van SOS Kinderdorpen.

Probleemstelling

43.000 kinderen in Nederland waren in 2019 (tijdelijk) uit huis geplaatst. De Nederlandse Jeugdwet schrijft voor dat plaatsing in een familiegerichte vorm van zorg (een pleegfamilie of een familiehuis) de prioriteit heeft. Echter, rond de 16.000 kinderen leven in residentiële instituten, zo’n 21.000 in een pleegfamilie en 6.000 in een familiehuis. Tegelijkertijd, wanneer kinderen in de alternatieve zorg geplaatst worden, worden broers en zussen in naar schatting 50% van de gevallen van elkaar gescheiden.

Het is niet precies bekend hoeveel families Simba Familiezorg kan helpen, maar door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2012, Sociaal Planbureau en het Nederlands Jeugdinstituut wordt het aantal geschat op 90.000 kinderen in families die het risico lopen uiteen te vallen. In de meeste gevallen hebben deze kwetsbare families meerdere problemen op verschillende vlakken zoals rondom de opvoeding, (v) echtscheiding, psychische of financiële problemen.

Deze families hebben speciale steun nodig en hulp bij de hereniging, waarbij elk familielid en lid van hun sociale netwerk is betrokken. Ondanks de focus op terugkeer naar huis, blijft hereniging met de eigen familie in Nederland te vaak uit.

Onze strategie

Door families te versterken, probeert SOS Kinderdorpen ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk kinderen binnen hun eigen familie kunnen blijven opgroeien. Het uithuisplaatsen en het niet opgroeien met je broers of zussen is vaak een traumatische ervaring. Door in te zetten op familieversterking en hereniging, behoeden we kinderen voor nog meer emotionele schade en is de kans groter dat de familieband behouden blijft. Per kind en situatie bekijken we hoe de zorg zo passend mogelijk gemaakt kan worden.

 

Zo maken we het verschil:

 • we houden broertjes en zusjes bij elkaar;
 • ouders worden langdurig en zeer intensief ondersteund door een familiebegeleider van SOS Kinderdorpen om de thuissituatie te herstellen en terugkeer mogelijk te maken;
 • kinderen wonen niet in een instelling, maar in een gezin met professionele gezinshuisouders;
 • belangrijke personen in het leven van de kinderen en ouders worden actief betrokken;
 • kinderen blijven als het kan in de eigen regio wonen, zodat zij naar hun eigen school en clubs blijven gaan en contact houden met ouders, familie en vrienden;
 • we besteden veel aandacht aan nazorg en werken nauw samen met de hulpverleners van het wijkteam.

Partners

Simba Familiehuizen, Nederland, SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen werkt tijdens projecten samen met financierende en uitvoerende partners. De financierende partners maken het project mogelijk. De uitvoerende partners zorgen dat het project naar afspraak en zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Wij onderhouden intensief contact met de uitvoerende, lokale organisaties over de voortgang en resultaten die geboekt worden. Op deze projectpagina’s vind je de verslaglegging hiervan. Waarbij we naast doelen, resultaten, achtergronden en financiën zowel de persoonlijke sociale impact van ons werk op kinderen en hun families laten zien, als de maatschappelijk sociale impact die centraal staan binnen onze internationale strategie.

Uitvoerende partners
De belangrijkste partners van SOS Kinderdorpen in het Simba Familiehuizenproject zijn Gezinshuis.com en verschillende zorgaanbieders waaronder Stichting Jeugddorp de Glind en de Eigen Kracht Centrale. Gezamenlijk hebben we de succesvolle Belgische Simba zorg vertaald naar een Nederlands pilotprogramma en de Simba Familiezorgmethodiek.

Financierende partner
Het project is mogelijk gemaakt door de Extra Trekking bijdrage van € 2.365.000 van de Nationale Postcode Loterij.

Financiën

Transparante communicatie en rapportage over de door Nederland gefinancierde SOS projecten is van groot belang voor onze organisatie. Door transparant en regelmatig financiële-, partner-, inhoudelijke- en resultaatinformatie te ontsluiten, willen wij onze donateurs precies laten zien wat we dankzij hun bijdrage hebben kunnen realiseren. We evalueren onze programma’s zorgvuldig en waar nodig passen we ze aan om zo optimale kwaliteit, impact, efficiency en relevantie voor de kinderen die we steunen, te bewerkstelligen.

Het totale budget voor het Simba Familiezorg programma is € 2.365.000, waarvan in 2019 € 333.000 is besteed.

Dit pilotproject is volledig gefinancierd en op dit moment is het niet mogelijk hierop te donoren. 

Meer (achtergrond) informatie over Simba Familiezorg.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.