Simba Familiezorg

Project periode: 1 januari 2017 - 31 december 2022
Familiezorg, Simba Familiehuizen

Projectsamenvatting

Simba Familiehuizen, Nederland, SOS Kinderdorpen

Simba Familiezorg vangt broertjes en zusjes uit één gezin samen op als het thuis door problemen niet meer gaat. Een familiebegeleider biedt het gezin intensieve ondersteuning, waardoor de kans reëel is dat de kinderen uiteindelijk terug kunnen naar huis. Van tijdelijke opvoeders in een gezinshuis of pleeggezin krijgen zij de persoonlijke aandacht en professionele ondersteuning die ze nodig hebben.

De gezinnen waar we ons op richten hebben te maken met een verscheidenheid aan problemen. Ze zitten vast in een negatieve spiraal waardoor de kinderen thuis niet veilig kunnen opgroeien. De familiebegeleider ondersteunt zowel de kinderen als de ouders, en ook het sociale netwerk van het gezin (familie, school, sportclub, vrienden) is betrokken bij de begeleiding.

Het hulptraject voor een gezin duurt in de regel anderhalf tot twee jaar. In die periode wonen de kinderen in het opvanggezin, maar houden ze contact met hun ouders. Als het lukt de problemen op te lossen zodat het thuis weer veilig is, gaan de kinderen uiteindelijk terug naar huis. Het gezin krijgt dan nog enige tijd nazorg en heeft ook mensen in de omgeving om op terug te vallen. Het is de eerste keer dat SOS Kinderdorpen met een programma actief is in eigen land.

Doelgroep

Kinderen uit gezinnen met ernstige zorgen en problemen, voor wie het noodzakelijk is dat ze tijdelijk niet bij hun ouders wonen. Simba Familiezorg vangt broers en zussen samen op in een veilige gezinsgerichte omgeving.

Locaties

Locaties

Resultaten

Doelen

Het overkoepelend doel van de Simba Familiezorg is te voorkomen dat families voorgoed uit elkaar vallen. De volgende subdoelstellingen zijn daarnaast vastgesteld:

 • Familiegerichte zorg bieden aan circa 25 kinderen uit kwetsbare families, door ze samen met hun broers en zussen op te vangen in de liefdevolle, veilige gezinssituatie van een gezinshuis of pleeggezin. Een familiebegeleider begeleidt de kinderen en ouders intensief om familierelaties te herstellen en de problemen te helpen oplossen. Het doel is minimaal 60% van de kinderen op een veilige manier te herenigen met hun ouders.
 • Samen met onze partners leren hoe het programma optimaal kan functioneren in de Nederlandse samenleving.
 • Onderzoeken hoe meer families baat kunnen hebben bij deze zorg.
 • In samenwerking met Defence for Children lobbyen voor het recht op gezamenlijke opvang van broers en zussen en dit in de Nederlandse Jeugdwet verankerd krijgen.

Resultaten

Het project bevindt zich in de operationele fase. Onderstaand onze activiteiten en een aantal van de resultaten die in 2018 zijn behaald.

 • Per 1 mei is een projectleider aangesteld.
 • De Simba Familiehuizenmethodiek is beschreven.
 • Met twee gemeenten zijn afspraken gemaakt voor samenwerking.
 • Er is een aanbod gekomen voor huisvesting in de gemeente Utrecht.
 • Gestart met het ontwikkelen van de Maatschappelijke Business Case (MBC). Deze MBC is belangrijk om aan de gemeente aan te tonen welk maatschappelijk en financieel voordeel het Simba Familiehuis heeft voor families uit hun gemeente.
 • Er zijn twee ouderparen gevonden, die willen starten als Simba Familiehuis ouders.
 • Het communicatieplan is opgesteld en de ontwikkeling van een website is van start gegaan.
 • Het leerprogramma voor het Simba-team is gestart.
 • Defence for Children is gestart met de lobby voor wettelijke verankering van het samen uithuisplaatsen van broertjes en zusjes.
 • Er zijn twee familiebegeleiders gevonden die uitgebreide ondersteuning aan de ouders gaan bieden.

Probleemstelling

Ruim 40.000 kinderen tot 18 jaar in Nederland woonden in 2018 niet bij hun ouders, volgens het Nederlands Jeugdinstituut. De Jeugdwet schrijft voor dat plaatsing in een familiegerichte vorm van zorg (een pleeggezin of gezinshuis) de prioriteit heeft. Echter:

 • rond de 16.000 kinderen leven in residentiële instituten
 • circa 19.000 kinderen wonen in een pleeggezin
 • en 4.000 in een familiehuis

Bij een uithuisplaatsing komen broers en zussen in naar schatting 50% van de gevallen niet samen op dezelfde opvangplek terecht. Dit verstoort de familierelaties ingrijpend, terwijl kinderen uit hetzelfde gezin juist veel steun aan elkaar kunnen hebben in een moeilijke periode.

Het is niet precies bekend voor hoeveel gezinnen Simba Familiezorg iets kan betekenen, maar schattingen van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2012, het Sociaal Planbureau en het Nederlands Jeugdinstituut duiden erop dat 90.000 kinderen opgroeien in een gezin dat het risico loopt uiteen te vallen. In de meeste gevallen hebben deze families problemen op verschillende vlakken, zoals de opvoeding, een (v)echtscheiding en psychische of financiële problemen. Deze gezinnen hebben intensieve steun nodig en hulp bij de hereniging van kinderen met hun ouders. Ook het sociale netwerk heeft hierin een belangrijke rol. Ondanks de focus op terugkeer naar huis blijft hereniging met de eigen familie in Nederland te vaak uit.

Onze strategie

Door families te versterken probeert Simba Familiezorg te bereiken dat zo veel mogelijk kinderen bij hun ouders (of familie) kunnen opgroeien. Een uithuisplaatsing en gescheiden opgroeien van je broers of zussen is voor kinderen meestal een traumatische ervaring. Door in te zetten op familieversterking en hereniging, behoeden we kinderen voor nog meer emotionele schade en is de kans groter dat de familieband behouden blijft. Per kind en situatie bekijken we hoe we de zorg zo passend mogelijk kunnen maken.

Zo maken we het verschil:

 • we houden broertjes en zusjes bij elkaar
 • we plaatsen kinderen (tijdelijk) in een gezin met professionele gezinshuisouders dan wel ervaren pleegouders
 • kinderen blijven waar mogelijk in de regio wonen, zodat ze naar hun eigen school en clubs kunnen gaan
 • in de periode die kinderen in het opvanggezin wonen houden ze contact met hun ouders, familie en vrienden
 • een familiebegeleider begeleidt kinderen en ouders intensief om langdurige zorg te voorkomen
 • belangrijke personen in het leven van de kinderen en ouders worden actief betrokken
 • we besteden veel aandacht aan nazorg en werken nauw samen met de hulpverleners van het wijkteam

Partners

Simba Familiehuizen, Nederland, SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen werkt tijdens projecten samen met financierende en uitvoerende partners. De financierende partners maken het project mogelijk. De uitvoerende partners zorgen dat het project naar afspraak en zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Wij onderhouden intensief contact met de uitvoerende, lokale organisaties over de voortgang en resultaten die geboekt worden. Op deze projectpagina’s vind je de verslaglegging hiervan. Waarbij we naast doelen, resultaten, achtergronden en financiën zowel de persoonlijke sociale impact van ons werk op kinderen en hun families laten zien, als de maatschappelijk sociale impact die centraal staan binnen onze internationale strategie.

Uitvoerende partners
De belangrijkste partners van SOS Kinderdorpen in het Simba Familiehuizenproject zijn Gezinshuis.com en verschillende zorgaanbieders waaronder Stichting Jeugddorp de Glind en de Eigen Kracht Centrale. Gezamenlijk hebben we de succesvolle Belgische Simba zorg vertaald naar een Nederlands pilotprogramma en de Simba Familiezorgmethodiek.

Financierende partner
Het project is mogelijk gemaakt door de Extra Trekking bijdrage van € 2.365.000 van de Nationale Postcode Loterij.

Financiën

Transparante communicatie en rapportage over de door Nederland gefinancierde SOS projecten is van groot belang voor onze organisatie. Door transparant en regelmatig financiële-, partner-, inhoudelijke- en resultaatinformatie te ontsluiten, willen wij onze donateurs precies laten zien wat we dankzij hun bijdrage hebben kunnen realiseren. We evalueren onze programma’s zorgvuldig en waar nodig passen we ze aan om zo optimale kwaliteit, impact, efficiency en relevantie voor de kinderen die we steunen, te bewerkstelligen.

Het totale budget voor het Simba Familiezorg programma is € 2.365.000, waarvan in 2019 € 333.000 is besteed.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.