Vragen over de organisatie

voetballende-kinderen-afrika-sos-kinderdorp

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen over SOS Kinderdorpen als organisatie.

Waar staat SOS Kinderdorpen voor?

SOS Kinderdorpen Nederland maakt deel uit van de wereldwijde kinderontwikkelingsorganisatie SOS Kinderdorf International die in 1949 is opgericht door de Oostenrijkse Hermann Gmeiner. Wij geloven in de ontwikkeling van kinderen als voorwaarde voor een betere toekomst en we zijn ervan overtuigd dat familieliefde een primaire levensbehoefte is. In onze visie hebben kinderen die even hard nodig als onderdak, voedsel en medische hulp. Daarom zorgen we dat ze – ongeacht hun nationaliteit, geloof of huidskleur – in een liefdevolle familie kunnen opgroeien. Dat doen we door kwetsbare families te versterken in de zorg en opvoeding van hun kinderen. En door kinderen zonder familie een nieuw thuis te geven binnen een SOS familie in een van onze kinderdorpen. Zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor anderen. Want wat een kind leert, geeft een kind door.

De afkorting SOS komt uit het Latijnse Societas Socialis en betekent ‘sociale gemeenschap’.

Hoe is SOS Kinderdorpen opgericht? Wat is jullie geschiedenis?

SOS Kinderdorpen is in 1949 opgericht door de Oostenrijker Hermann Gmeiner. Gmeiner was 5 jaar toen zijn moeder stierf. Hij ervoer toen hoe je wereld instort als je zo jong een ouder verliest. Zijn 16-jarige zus Elsa nam vanaf dat moment de zorg over voor haar broertjes en zusjes. Toen Gmeiner na de Tweede Wereldoorlog als jeugdwelzijnswerker werd geconfronteerd met de vele oorlogswezen en dakloze kinderen in Europa, voelde hij een diepe verantwoordelijkheid om hen te helpen. Hij geloofde dat een veilig thuis, met een liefdevolle moeder en broertjes en zusjes, essentieel is voor de fysieke, mentale en emotionele ontwikkeling van een kind. Zeker voor een beschadigd kind. Na de opening van het eerste kinderdorp in het Oostenrijkse Imst in 1949, volgden wereldwijd vele andere kinderdorpen en programma’s. Nog steeds ligt de focus van ons werk op deze familiegerichte aanpak. In Nederland is SOS Kinderdorpen opgericht in 1965 door mevrouw dr. ir. M. M.Y. (Yvonne) Meyer-Praxmarer.

In welke landen is SOS Kinderdorpen actief?

SOS Kinderdorpen is actief in 138 landen en gebieden. De meeste daarvan hebben één of meer programma’s. In India bijvoorbeeld, heeft de organisatie ruim 35 kinderdorpen en vele andere projecten. Onze inzet hangt voor een groot deel af van de problematiek in een land en de behoefte die lokale instanties aangeven te hebben voor ons werk.

Wat maakt SOS Kinderdorpen uniek?

Onze focus op familieliefde maakt ons werk uniek. We beginnen bij de basis om duurzaam te kunnen investeren in de levens van kinderen. Onze pijlers zijn:

  • Een familiegerichte aanpak: de liefdevolle band tussen een kind en zijn/haar familie vormt de kern van ons werk. Wij geloven dat deze band essentieel is voor ieder kind om zich veilig te voelen en om zich te kunnen hechten en ontwikkelen.
  • De lokale gemeenschap: bij alles wat we doen willen we zo dicht mogelijk bij het kind blijven. Daarom werken we altijd met mensen uit de lokale gemeenschap; met hen zijn de kinderen vertrouwd.
  • Een persoonlijk ontwikkelplan: ieder kind heeft eigen behoeften en dromen. Daarom maken we voor alle individuele kinderen voor wie we voor zorgen een persoonlijk ontwikkelplan.
  • Tastbaar en meetbaar: ons werk is structureel van aard en gericht op de lange termijn. Wij volgen families en kinderen niet alleen tijdens de zorgjaren, maar ook daarna.
  • Denken en doen: we hebben regie over alle werkzaamheden die nodig zijn om onze beloften aan kinderen waar te maken. We stellen zelf beleid op over hoe we voor kinderen zorgen en we voeren het direct en persoonlijk uit, met eigen mensen.

Hoe besluit SOS Kinderdorpen in welke landen programma’s worden opgezet?

Officiële instanties of SOS organisaties in een land geven aan waar behoefte aan is om zorg te bieden aan kinderen zonder ouders of een veilig thuis. Plannen en aanvragen die zij voorleggen worden zorgvuldig bekeken door SOS Children’s Villages International in Oostenrijk. Hierbij wordt in principe ook een analyse gedaan van de plaatselijke situatie over het naleven van kinderrechten. Mede op grond van die analyse besluit ons hoofdkantoor wat de mogelijkheden zijn om nieuwe programma’s op te zetten en hoe deze kunnen worden gefinancierd en gerealiseerd.

Een plotselinge behoefte – vanwege een oorlog, natuurramp of epidemie – kan ook aanleiding zijn om hulp te bieden, meestal in de vorm van een noodhulpprogramma. Deze tijdelijke hulp leidt soms tot wederopbouw en blijvende zorg, zoals de bouw van nieuwe kinderdorpen en/of andere permanente faciliteiten.

Wat doet het hoofdkantoor van SOS Kinderdorpen dat in Oostenrijk is gevestigd?

SOS Kinderdorpen is een internationale kinderhulporganisatie. Het hoofdkantoor in Innsbruck – SOS Children’s Villages International – bekijkt zorgvuldig lokale programma-aanvragen, bepaalt het internationale beleid, coördineert geldstromen, draagt zorg voor de werving en opleiding van SOS moeders, ontwikkelt kwaliteitsnormen en coördineert de regionale SOS kantoren.

Wat doet SOS Kinderdorpen in het geval van rampen?

SOS Kinderdorpen biedt primair langetermijn-hulp. Dit houdt in dat de kinderen die we helpen kunnen rekenen op onze duurzame zorg totdat ze op eigen benen kunnen staan. De impact van onze hulp op de omgeving is altijd tastbaar en blijvend.

In noodsituaties, bijvoorbeeld bij natuurrampen of gewelddadige conflicten, bieden we noodhulp. In veel landen zijn we al actief en dan kunnen we als een van de eerste instanties hulp bieden vanuit onze bestaande faciliteiten. Door onze blijvende aanwezigheid in landen hebben we vaak goede contacten met lokale instanties en overheden. Samen met hen kunnen we in geval van nood snel schakelen om hulp te verlenen aan slachtoffers. De noodhulp bestaat veelal uit het verstrekken van voedsel, medicijnen, dagelijkse noodopvang en (psychische) begeleiding van kinderen en hun families. Maar ook in noodsituaties kijken we welke hulp we kunnen bieden op de langere termijn.

Hoe denkt SOS Kinderdorpen over adoptie van kinderen?

Adoptie is één van de manieren om goede zorg te bieden aan een kind dat (de zorg van) zijn/haar ouders heeft verloren, op voorwaarde dat:

  1. alle lokale opties zijn onderzocht;
  2. de gepaste legale wegen zijn bewandeld;
  3. de grondbeginselen van de internationale adoptiewetgeving, zoals benoemd in de Haagse Conventie op interlandelijke adoptie, zijn gevolgd, evenals de VN-richtlijnen over alternatieve zorg voor kinderen.

SOS Kinderdorpen vindt dat ieder kind bij voorkeur opgroeit in de eigen biologische familie. Is dat niet mogelijk, dan is het ons doel dat het kind kan opgroeien in een liefdevolle, familiegerichte omgeving, het liefst in zijn/haar eigen land waar hij/zij zich veilig en begrepen voelt en zich binnen de eigen cultuur kan ontwikkelen. Een belangrijk principe in het werk van SOS Kinderdorpen is dat wij biologische broertjes en zusjes samen in één familie houden: bij adoptie is dit helaas niet altijd mogelijk.

Kan ik werken, vrijwilligerswerk doen of stage lopen in een SOS kinderdorp?

Je kunt niet via ons in het buitenland werken. Wij zenden geen mensen uit naar onze programma’s en hebben daarom geen betaalde vacatures, stages of vrijwilligerswerk in het buitenland. Ons beleid is dat kinderen worden verzorgd en opgevoed door mensen met dezelfde culturele achtergrond. Functies bij SOS Kinderdorpen worden daarom toegewezen door nationale SOS Childrens’s Villages Associations. Zij coördineren het werk van SOS Kinderdorpen in hun eigen land. Verder vinden we het belangrijk dat lokale mensen kunnen werken in de SOS programma’s, omdat dit de werkgelegenheid en de betrokkenheid ter plaatse stimuleert. We geven er de voorkeur aan dat mensen die voor ons werken dit langere tijd doen. Zo krijgen kinderen een stabiele, veilige leefomgeving en hoeven ze niet steeds aan nieuwe mensen te wennen.

Wil je graag bijdragen? Kijk dan bij onze (vrijwilligers)vacatures in Nederland – we kunnen je enthousiasme en inzet altijd gebruiken! Verder hebben we geregeld ruimte voor stageplekken. Stuur hiervoor een mailtje met je studierichting en je eventuele afstudeeropdracht naar hr@soskinderdorpen.nl.

Wie zijn de ambassadeurs en wat doen zij?

Onze ambassadeurs zetten zich op verschillende manieren belangeloos en vol enthousiasme in om onze naamsbekendheid te vergroten. Bekijk onze ambassadeurs.

Is SOS Kinderdorpen ook actief in Nederland?

Ja, SOS Kinderdorpen zet zich ook in Nederland in voor kinderen zonder veilig thuis. Wij geloven dat ieder kind, waar ook ter wereld, het recht heeft op te groeien in een veilige, liefdevolle familie. Hoewel Nederland een uitgebreide infrastructuur heeft voor jeugdhulp, valt ook hier een wereld te winnen voor kinderen zonder veilig thuis. Zo is er een tekort aan opvangplekken waar kinderen uit één gezin samen kunnen blijven na een uithuisplaatsing. Naar schatting vijftig procent van de broertjes en zusjes worden niet samen geplaatst, terwijl dat meestal wel in hun belang is. Ook blijft hereniging met de eigen ouder(s) te vaak uit, ondanks de inspanningen van jeugdhulpverleners hiervoor.

SOS Kinderdorpen is dé wereldwijde expert in familiegerichte zorg, ook in Europa. We hebben ruim 70 jaar ervaring met de zorg voor kinderen die er alleen voor staan en kinderen die het risico lopen de ouderlijke zorg te verliezen. Op basis van onze jarenlange internationale ervaring geloven wij dat we van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de Nederlandse jeugdhulp.

SOS Kinderdorpen is in 2019 gestart met het project Simba Familiezorg in Nederland, in nauwe samenwerking met gerenommeerde partners in de jeugdhulp. Dit programma wordt gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij, specifiek uit de Extra Trekking 2018. Naast het project Simba Familiezorg werft SOS Kinderdorpen in Nederland gelden voor de financiering van wereldwijde familiegerichte programma’s.

Hoe zet SOS Kinderdorpen zich in voor kinderen in Nederland?

Met het project Simba Familiezorg wil SOS Kinderdorpen eraan bijdragen dat ook in Nederland zo veel mogelijk kinderen veilig kunnen opgroeien in hun eigen familie. De methodiek die Simba Familiezorg heeft ontwikkeld is gericht op het voorkomen dat gezinnen definitief uit elkaar vallen. Dat doen wij door:

  • na een uithuisplaatsing alles in het werk te stellen om broertjes en zusjes samen te plaatsen in een gezinshuis of pleeggezin, in nauw overleg met de betreffende jeugdhulporganisatie. Op die manier hebben de kinderen steun aan elkaar en krijgen familierelaties de kans te herstellen.
  • de ouders intensief te begeleiden bij het veranderen van de thuissituatie om de kans te vergroten dat zij op termijn de zorg weer kunnen overnemen. Hierbij betrekken we ook mensen die belangrijk zijn voor het gezin.

Het familieversterkende programma, inclusief uitgebreide nazorg, kan in onze visie ouders en kinderen helpen weer samen verder te gaan. Vanuit maatschappelijk oogpunt vermindert het programma de vraag naar langdurige zorg.

Meer weten? Lees bijvoorbeeld de veelgestelde vragen en antwoorden over Simba Familiezorg.

Hoe weet ik of SOS Kinderdorpen het ingezamelde geld goed besteedt?

Wij vinden het belangrijk dat geworven fondsen zo veel mogelijk aan onze doelstellingen worden besteed en zo snel mogelijk op de plek van bestemming terechtkomen. In internationaal verband hebben we richtlijnen over de verantwoording van onze bestedingen op het gebied van planning, monitoring, verslaggeving, antifraude en corruptie. Elke SOS organisatie binnen de federatie moet zich hieraan houden. We volgen dit intern nauwlettend. Daarnaast houden zowel interne als externe accounts zorgvuldig toezicht op de financiële huishouding.

Alle bestedingen, ingezamelde gelden en andere uitgaven staan in onze jaarcijfers. Ons financieel jaarverslag wordt gecontroleerd door een internationaal erkend accountantskantoor. Iedereen die geïnteresseerd is in onze financiële verantwoording kan ons jaarverslag gratis aanvragen per telefoon of downloaden vanaf deze website. Heb je vragen? Bel dan met ons serviceteam via 020-303 2500.

Wat gebeurt er met mijn bijdrage aan SOS Kinderdorpen?

Dat hangt af van je donateurschap, maar over het algemeen gebruiken we de bijdragen om de kosten voor levensonderhoud van SOS kinderen wereldwijd te dekken. Je kunt daarbij denken aan aan kosten voor voeding, kleren, medische zorg en schoolgeld. Wanneer je een specifiek SOS kind sponsort, besteden we 80% van jouw donaties aan de levenskosten van dit kind en aan de SOS familie en kinderdorp waar hij of zij woont.

Ik wil zelf een project opzetten / ik zoek financiële ondersteuning bij een project: kan ik fondsen bij jullie aanvragen?

Wij krijgen regelmatig de vraag van particulieren of stichtingen of we kunnen helpen met (het opzetten van) een project. Helaas is dat niet mogelijk. We werken namelijk vraaggestuurd en werven uitsluitend fondsen voor projecten die de nationale SOS organisaties in de programmalanden zelf initiëren. Anders gezegd, we verstrekken geen fondsen aan projecten van derden en kunnen ook geen projecten toewijzen. Onze lokale organisaties onderzoeken de noodzaak om een initiatief te starten, dienen de aanvraag in en voeren het uit met lokale medewerkers. Onze rol is die van financier en controleur.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.