The Next Economy Kenia

Project periode: 1 januari 2017 - 31 december 2019
Jeugdwerkgelegenheid

Projectsamenvatting

The Next Economy Kenia deelnemer Leah en haar familie

The Next Economy Kenia: het bevorderen van de arbeidsmarktkansen van kwetsbare jongeren

The Next Economy biedt jongeren de kans om hun talenten te ontplooien en ze te stimuleren om hun eigen toekomstige banen (start ups) te creëren, of om de juiste kennis en vaardigheden op te doen om succesvol de arbeidsmarkt te betreden en een ‘fatsoenlijke’ baan te vinden. Het programma sluit niemand uit en promoot duurzame groei binnen het concept van jeugdwerkgelegenheid voor jonge vrouwen en mannen.

Met een innovatieve aanpak inspireert, school, coacht en faciliteert The Next Economy (TNE) jongeren om:

 • hun eigen bedrijfje te starten;
 • een veelbelovende start-up op te schalen met de hulp van ondernemers met een bestaande, succesvolle start-up;
 • ze, met hulp van de private sector, voor te bereiden op een fatsoenlijke baan.

Doelgroep

The Next Economy richt zich op Keniaanse jongeren in de leeftijd van 15-35 jaar Deelname is inclusief: iedere jongere, ongeacht sociale, economische of religieuze achtergrond is welkom. De selectie richt zich op de intrinsieke motivatie en op een evenwichtige representatie van de lokale gemeenschap.

Ervaringen uit eerdere jeugdwerkgelegenheidsprogramma’s laten zien dat het verbinden van jongeren met verschillende socio-economische achtergronden, de sociale inclusie en de kansen om te leren en uit te wisselen met leeftijdsgenoten, verbetert. Tegelijkertijd onderkennen we de diverse behoeften van elk individu en bieden we extra steun aan jongeren uit gemarginaliseerde groepen, jongeren met slechte economische achtergronden en uit landelijke gebieden.

Locaties

Locaties

Gerelateerde SDG's

 • Decent Work and Economic Growth

Activiteiten

Een gezond en stimulerend klimaat voor ondernemerschap is cruciaal en wordt daarom actief gestimuleerd binnen dit programma. Dit wordt onder meer bereikt door een infrastructuur van plekken te realiseren waar jongeren samen kunnen komen, netwerken te versterken en het bewustzijn te vergroten door campagnes over de lokale economische mogelijkheden. Het programma moedigt actieve participatie van jonge vrouwen aan. In trainingscentra verbonden aan Afrilabs zijn programma’s specifiek gericht op vrouwelijke ondernemers die een sterke gemeenschap (gaan) vormen. Inspirerende vrouwelijke rolmodellen worden betrokken en vrouwvriendelijke condities gecreëerd. Denk daarbij aan kinderopvang, veilig transport en een stimulerende omgeving voor gendergelijkheid en vrouwenrechten.

De belangrijkste programma activiteiten op een rijtje:

 1. Vaardigheidstraining om ervoor te zorgen dat de jongeren de juiste capaciteiten hebben voor de arbeidsmarkt.
 • Het verbeteren van relevante vaardigheden, zowel qua kennis en ervaring als op persoonlijk vlak, die noodzakelijk zijn voor de arbeidsmarkt. 
  • Het creëren van sector gerelateerde netwerken tussen aanbieders van vaardigheden, overheid en bedrijven uit de private sector om het trainingsprogramma aan te laten sluiten op de vraag uit de markt én om de betrokkenheid van deze bedrijven in de training van jongeren te vergroten. Bijvoorbeeld op het vlak van opleidingskansen binnen een bedrijf.

2. Het verhogen van de kansen om succesvol een eigen bedrijf te starten.

 • Opbouwen vaardigheden om een succesvolle business te starten, training in de basisbeginselen van het opzetten van een succesvolbedrijf, administratie en het financiële management.
  • Ontwikkelen van (business) innovatiecentra gericht op waarde toevoegende activiteiten in verschillende sectoren (inclusief de landbouwkundige sector).
  • Verhogen van de kansen van een start-up, door kapitaal te werven via crowdfunding.

3. Vergroten van het ecosysteem, verbeteren van het nationale jeugdwerkgelegenheidsklimaat.

 • Vergroten van de jongerenparticipatie (inclusief support netwerken voor jongeren, waaronder ouders en zorgdragers) door het opstellen van nationale beleidslijnen door het oprichten van consultatieplatforms tussen overheid en de civiele gemeenschap.
  • Ondersteunen van bottom-up (jeugd) initiatieven met als doel om economische activiteiten te ontplooien door het creëren van Business Incubation Hubs en Innovatie Centra.

Resultaten

The Next Economy Kenia

Doelen

Het doel van The Next Ecomomy Kenia is om voor de snel groeiende groep werkeloze jongeren, kansen op werkgelegenheid te creëren. Om ze de kans te geven hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen en om ze te stimuleren om hun eigen toekomstige baan te creëren.

Dit leidt tot de volgende doelstellingen op het gebied van resultaat en rendement, per december 2019:

 • hebben 70 jongeren (50% vrouw, 50% man) op twee locaties in Kenia een baan voor zichzelf gecreëerd door een onafhankelijk ondernemerschap (start up) waarmee ze een duurzaam inkomen voor zichzelf genereren;
 • hebben 210 jongeren (50% vrouw, 50% man), die hebben deelgenomen aan het programma om een fatsoenlijke baan te vinden, aan het eind van de rit die baan gevonden;
 • is het ondernemersklimaat voor jonge mensen de twee Business Incubation Labs in Nairobi en Kisimu zo verbeterd, dat er een inspirerend ecosysteem is gecreëerd die in dienst staat van start ups en kleine bedrijven die andere bedrijven en investeerders aantrekken.

Resultaten

In februari 2017 is de implementatie van The Next Economy Kenia van start gegaan met een samenkomst van alle Keniaanse programmapartners. Doordat de geleerde lessen uit de andere TNE-landen actief zijn meegenomen, is de voorbereiding voor de werving en trainingsactiviteiten voor de eerste lichting deelnemers in Nairobi al in juni voltooid. Hierdoor kon de training al in het tweede deel van 2017 starten.

Onderstaand een samenvatting van de meest relevante verrichtingen en prestaties per programmacomponent.

 • Make it work – In het eerste half jaar is het projectteam voor het TNE- programma in Kenia opgericht, zijn jongerencoaches geworven en is het TNE-platform gelanceerd. Na out-reach activiteiten in de doelgroep van zowel Nailab als SOS Kinderdorpen Kenia hebben in totaal 701 jongeren gesolliciteerd voor deelname aan het programma, meer dan was begroot. Aan de hand van vooraf vastgestelde lijst van criteria, die zich vooral richtte op de motivatie van de jongeren, werden 200 jongeren uitgenodigd voor persoonlijke interviews. Uiteindelijk kwalificeerde 150 jonge vrouwen en mannen zich voor deelname aan het programma.

 • In totaal 109 mensen namen deel aan de training om de persoonlijke vaardigheden te verbeteren, van wie 92 jongeren de training afmaakten en verder gingen naar de volgende fase: training voor ondernemerschap of vaardigheden die aansluiten op de arbeidsmarkt.
  • Gedurende het programma heeft de creatie van social netwerkplatforms bijgedragen aan de deelname van de jongeren en de individuele interactie tussen programma activiteiten.
  • De jongerencoaches zijn in nauw contact met de deelnemers. Wanneer een jongere uitviel, kwam er een persoonlijke opvolging om de reden voor uitval te monitoren en te verantwoorden en in sommige gevallen te voorkomen.
  • Tijdens de trainingsperiode zijn samenwerkingen met zeven bedrijven aangegaan, die 17 stageplaatsen opleverden.

 • Supersize the valley of opportunity – het doel om een stimulerende, kansrijke omgeving voor jongeren te creëren waarin ze begeleid worden om een eigen bedrijfje te starten of een baan te vinden. Het eerste deel van deze programmacomponent is vooral gericht op het opzetten van het programma en aandacht te genereren onder de beoogde doelgroep.
  • Met het organiseren van een evenement voor jongeren en andere stakeholders om het programma te lanceren, het oprichten van een (social) media platform en de aanwezigheid in verschillende media, kreeg het programma al snel bekend onder een grote groep jongeren.
  • Met Nailab als ervaren en sterke programmapartner in Nairobi, was training van hun medewerkers alleen noodzakelijk op het gebied van de toepassing van crowd funding en het beheren van de back-office van dit platform. Door deze training is Nailab nu voldoende uitgerust om het Training-of-Trainers programma voor de partnerhub in Kisumu in 2018 uit te voeren.
  • Daarnaast hebben de jongerencoaches deelgenomen aan een vijfdaagse training om ze voor te bereiden op het adequaat toepassen van de innovatieve coaching methodes en de coaching activiteiten te implementeren.

Probleemstelling

Op dit moment is Kenia niet in staat om voldoende werkgelegenheid te creëren voor het groeiende aantal jongeren, die grote moeite hebben om werk met een economisch perspectief te vinden. Veel jonge mensen groeien op in armoede of in problematische familieomstandigheden. Ze missen de juiste scholing, die aansluit op de vraag uit de arbeidsmarkt. Ze hebben vaak informele banen, waarmee ze niet genoeg verdienen om te voorzien in hun levensonderhoud. In hun huidige situatie is de kans om een carrière op te bouwen zeer moeilijk of zelfs volledig ontoegankelijk. Ze zijn de werkende armen. Ze missen rolmodellen en netwerken. Om diverse redenen zijn de kansen om een baan te vinden voor vrouwen ook nog eens significant lager dan die voor mannen. De Keniaanse jeugd moet versterkt worden, hun talenten gecultiveerd, hun ambities gerealiseerd en hun ideeën nagestreefd: ze moeten de kans krijgen om hun ‘Next Economy’, hun toekomst, te creëren.

Onze strategie

Net als in vele andere Afrikaanse steden, komt de vraag naar werknemers in Nairobi en Kisumu niet langer van grote bedrijven of de overheid. De kansen op een baan liggen in de flexibele economie van start-ups en micro ondernemerschap. Het probleem is echter vaak dat de vaardigheden en verwachtingen van de jongeren niet aansluiten op de vraag en de eisen uit de markt. Er is behoefte aan een realistisch trainingsprogramma dat gebaseerd is op een analyse van de lokale arbeidsmarkt, die de groeimarkten laat zien waar jonge arbeidskrachten met basisvaardigheden aan de slag kunnen. Als jonge mannen en vrouwen dit programma met succes afronden, zijn ze beter gecoacht, geschoold, ervaren en versterkt om een baan te vinden én te behouden, of om een eigen bedrijfje te starten.

Dit alles draagt bij aan de inzetbaarheid van jongeren, aan hun welzijn en aan een meer welvarende lokale omgeving. Het moedigt ze aan om in Nairobi en Kisumu te blijven en een goed leven voor zichzelf op te bouwen. Omdat het voor vrouwen nog moeilijker is om werk te vinden dan voor mannen, wordt goed gekeken naar evenredige deelname aan het programma.

Partners

SOS Kinderdorpen werkt tijdens projecten samen met financierende en uitvoerende partners. De financierende partners maken het project mogelijk. De uitvoerende partners zorgen dat het project naar afspraak en zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Wij onderhouden intensief contact met de uitvoerende, lokale organisaties over de voortgang en resultaten die geboekt worden. Op deze projectpagina’s vind je de verslaglegging hiervan. Waarbij we naast doelen, resultaten, achtergronden en financiën zowel de persoonlijke sociale impact van ons werk op kinderen en hun families laten zien, als de maatschappelijk sociale impact gerapporteerd aan de hand van de vijf Sustainable Development Goals, die centraal staan binnen onze internationale strategie.

Uitvoerende partners
Stichting 1%Club, Nailab (Nairobi), Lakehub (Kisumu) en SOS Children’s Villages Ghana zijn onze uitvoerende partners

Financierende partners
Het programma wordt door onze Nederlandse donateurs gefinancierd.

Financiën

Transparante communicatie en rapportage over de door Nederland gefinancierde SOS projecten is van groot belang voor onze organisatie. Door transparant en regelmatig financiële-, partner-, inhoudelijke- en resultaatinformatie te ontsluiten, willen wij onze donateurs precies laten zien wat we dankzij hun bijdrage hebben kunnen realiseren. We evalueren onze programma’s zorgvuldig en waar nodig passen we ze aan om zo optimale kwaliteit, impact, efficiency en relevantie voor de kinderen die we steunen, te bewerkstelligen.

De financiering van projecten kan volledig bij SOS Kinderdorpen Nederland liggen, maar vaker dragen wij de projectfinanciering met één of meerdere fondsenwervende organisaties binnen onze federatie. In de meeste gevallen besteden we de fondsen volledig aan de lokale uitvoerende SOS of partnerorganisatie. Soms kan het voorkomen dat een minimaal gedeelte van de fondsen besteed wordt in Nederland, bijvoorbeeld voor onderzoek of de inzet van een consultant.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.