The Next Economy Mali, Nigeria, Somalië

Project periode: 1 januari 2016 - 31 december 2019
Onderwijs en Werk, Jeugdwerkgelegenheid

Projectsamenvatting

Jeugdwerkgelegenheid jongen schuurt stoel

The Next Economy – How African youth make it work

Begin 2016 is het project ‘The Next Economy – How African youth make it work’ van start gegaan in Mali, Nigeria en Somalië. Het doel: de werksituatie van werkeloze jongeren of jongeren die in de informele sector werken, maar zo weinig betaald krijgen dat ze niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, verbeteren.

Het projectplan van The Next Economy bestaat uit drie afzonderlijke programmacomponenten:

 • In het eerste deel, Make it work, worden deelnemers met een innovatieve aanpak geïnspireerd, getraind in basisvaardigheden en begeleid in het opzetten van hun eigen onderneming. Daarnaast bieden we in samenwerking met lokale partijen een intensief trainingsprogramma waarbij we jongeren opleiden en coachen in vaardigheden die aansluiten op de vraag uit de arbeidsmarkt, zodat ze een fatsoenlijke baan kunnen bemachtigen en houden.
 • In het tweede deel, Grow your business, helpen ondernemers van veelbelovende startups jongeren met het opschalen van hun bedrijf in een succesvolle onderneming.
 • Gevolgd door de derde fase, Supersize the Valley of Opportunity, waarin we actief het ondernemingsklimaat in Mali, Nigeria en Somalië versterken, door te werken aan de infrastructuur, het versterken van netwerken en het creëren van bewustwording van de lokale economische mogelijkheden.

Het eerste jaar van het programma richtte zich vooral op het opzetten van solide samenwerkingen met lokale organisaties, het testen van het programma en het opbouwen van voldoende capaciteit om de geplande trainingsprogramma’s uit te rollen. 2017 stond grotendeels in het teken van de implementatie van het programma. Gedurende het jaar groeiden alle programma activiteiten uit tot sterke series van trainingsprogramma’s en evenementen waarin meerdere partners actief samenwerkten. In het laatste jaar, 2018, is de hoge kwaliteit van implementatie gecontinueerd, waarbij vrijwel alle doelstellingen van het project zijn behaald. Gedurende het jaar is de uitbreiding van het programma met een jaar goedgekeurd, wat betekent dat we ook in 2019 actief blijven met The Next Economy in Mali, Nigeria en Somalië.

Doelgroep

Het programma biedt gemotiveerde maar achtergestelde jongeren van 15 tot 35 jaar de kans om vaardigheden te ontwikkelen, die hen helpen bij het vinden van werk of bij het starten van een eigen bedrijf. Hoewel elke jongere zich voor het programma mag aanmelden, is het wel noodzakelijk dat ze alfabeet zijn en kunnen rekenen. Dit betekent dat ze minimaal hun middelbare school hebben behaald. Daarnaast moedigen we specifiek jongeren uit onze familieversterkende programma en de kinderdorpen aan om deel te nemen.

Locaties

Locaties

Gerelateerde SDG's

 • Decent Work and Economic Growth

Activiteiten

Met een innovatieve aanpak wil The Next Economy jongeren inspireren, opleiden en faciliteren om:

 • hun eigen bedrijf te starten;
 • veelbelovende startups op te schalen, met ondersteuning van ondernemers van succesvolle bestaande startups;
 • ze, in samenwerking met de private sector, voor te bereiden op een fatsoenlijke baan.

Een gezond en stimulerend ondernemerschapsklimaat is cruciaal en wordt gestimuleerd door dit programma. Dit gebeurt door het opzetten van een infrastructuur van locaties om samen te komen, het versterken en opbouwen van netwerken en het creëren van bewustzijn over de lokale economische kansen door middel van campagnes. Actieve deelname van jonge vrouwen wordt aangemoedigd. In Business Incubation Hubs gelieerd aan Afrilabs bevorderen we 50/50 deelname van vrouwen.

Om die reden worden inspirerende vrouwelijke rolmodellen betrokken en vrouwvriendelijke condities gecreëerd, waaronder kinderopvang, veilig vervoer en een stimulerende omgeving van gendergelijkheid en vrouwenrechten.

Resultaten

Doelen

Het overkoepelende doel is om jongeren te ondersteunen op weg naar hun ‘Next Economy’, door ze via scholing en coaching de kans te geven de juiste vaardigheden te ontwikkelen, hun talenten te ontplooien en zelf hun toekomstige banen te scheppen en daarmee hun kansen op het genereren van een duurzaam, fatsoenlijk inkomen te vergroten en waarborgen.

 • Het voor 300 jongeren (50% man en 50% vrouw) mogelijk maken om een baan voor zichzelf te creëren door middel van een onafhankelijk ondernemerschap (startup) en daarmee en duurzaam inkomen voor zichzelf te genereren.
 • Het voor 1.000 jongeren (50% man en 50% vrouw) mogelijk maken om een fatsoenlijke baan te vinden door deelname aan het ‘Decent Job Placement Programme’
 • Het opschalen van startups en middelgrote bedrijven om banen te creëren voor 400 jongeren (50% man en 50% vrouw), om ze zo te voorzien in een duurzaam inkomen.
 • Het verbeteren van het bedrijvenklimaat door zes centra voor bedrijfsontwikkeling (Business Incubation Hubs) te verbeteren. Deze ‘Hubs’ moeten een inspirerend ecosysteem creëren voor startups en kleine bedrijven, die bovendien andere bedrijven en investeerders aantrekken.

Resultaten

In de periode van 2016 – 2018, heeft het programma

 • in totaal 1.251 jongeren uit Mali, Nigeria en Somalië ondersteund om een betaalde baan zeker te stellen of een eigen bedrijf te starten;
 • 1.660 jongeren in staat gesteld een betaalde baan te vinden binnen een bedrijf dat kon groeien dankzij deelname aan het Grow your business programma;
 • ruim 16.000 sollicitaties van jongeren uit Mali, Nigeria en Somalië ontvangen om deel te mogen nemen aan het programma;
 • met succes 4.102 jongeren getraind in basisvaardigheden op het gebied van werkgelegenheid tijdens de eerste drie maanden van het trainingsprogramma. 2.600 jonge mensen hebben vervolgens de training voor ‘job readiness’ afgerond en 802 jongeren de ondernemerschapstraining;
 • 1.510 jongeren on-the-job begeleid tijdens een stage bij een bedrijf en 694 jongeren bij het valideren van hun bedrijf;
 • 455 jongeren ondersteund bij het borgen van startup kapitaal. In 2016-2018 is een totaal van $ 290.000 opgehaald met crowdfunding;
 • 235 startups getraind op het gebied van coaching en steun uit netwerken, waarbij 9 startups uiteindelijk een bedrag van € 250.000 aan investeringen binnen wisten te halen;
 • de capaciteit van vijf bedrijfscentra versterkt en de oprichting van een nieuwe hub in Hargeisa (Somiland) ondersteund;
 • het economische systeem ontvankelijker gemaakt voor initiatieven en wensen van jongeren door het organiseren van conferenties, seminars en evenementen. De sterke online aanwezigheid van het programma (meer dan 75.000 volgers op sociale media) toont de relevantie in het lokale ecosysteem en de waargenomen behoefte en waardering onder de doelgroep.

Probleemstelling

Op papier laten Mali, Nigeria en Somalië economische groei zien. Echter, 75% van de jongeren in de leeftijd van 15-24 jaar behoren tot de werkende armen. Dit betekent meestentijds dat zij actief zijn in de informele sector, verstoken van rechten en sociale zekerheid en vaak in gevaarlijke omstandigheden werken. Hun dagelijks inkomen ligt gemiddeld tussen de $1 à $2 per dag; wat ze weinig tot geen economisch perspectief biedt. Dit wordt verergerd door het grote gebrek aan fatsoenlijk werk en de significante groei van het aantal jongeren in de werkgerechtigde leeftijd.

De meest kwetsbare groepen jongeren uit deze drie landen komen uit landelijke gebieden of hebben weinig tot geen opleiding. Dit laatste geldt vooral voor Mali en Somalië. Tradities, religie en ongelijke formele wetgeving zorgen voor extra obstakels voor meisjes en vrouwen om onderwijs te volgen en een baan te vinden.

Voor jongeren die in opgroeien in armoede, in problematische familieomstandigheden en/of een beperkte opleiding hebben, is aansluiting vinden met de arbeidsmarkt vaak een grote uitdaging. Ze missen financiële middelen, de juiste werknemers- en ondernemersvaardigheden, succesvolle rolmodellen en netwerken. Vrouwelijk ongelijkheid neigt zichzelf te valideren door de afwezigheid van rolmodellen die de stereotypering verbreken. Echter, deze jongeren hebben geen gebrek aan talent. The Next Economy wil de vicieuze cirkel doorbreken door jongeren te versterken en stimuleren hun talenten te ontplooien en hun eigen toekomstige banen te creëren.

Onze strategie

In steden in Mali, Nigeria en Somalië wordt het grootste gedeelte van de werkgelegenheid niet gevonden in de traditionele banen bij grote bedrijven en de overheid, maar meer en meer in de flexibele economie van startups en micro ondernemingen. In veel sub-Sahara landen stijgt de toegang tot internet, mobiele telefoons en andere technologie snel. Instrumenten als co-creatie en crowdfunding maken het voor jonge ondernemers mogelijk om snel verbinding te maken met wereldwijde netwerken en gelijkgestemde mensen, bedrijven en instituten. Dit biedt ruimte voor win-win situaties waarin een jonge digitale generatie nieuwe bedrijven ontwikkelt die ook ingezet kunnen worden om sociale problemen op te lossen.

Wanneer jonge, kwetsbare mensen de kans krijgen aangeboden op een baan en een inkomen, hebben zij de kans op een betere toekomst, op zelfredzaamheid en kunnen zij een eigen leven opbouwen. Het bieden van een duurzaam inkomen en het promoten van inclusieve economische groei creëert een hefboomwerking waarin jonge mensen geïnspireerd en gemotiveerd zijn om samen te werken aan een lokale econome die voor iedereen toegankelijk is. Jonge Somaliërs, Nigerianen en Malinezen zijn daardoor in staat om op een creatieve wijze een inclusieve economie vorm te geven waarin bedrijven zich richten op het bewerkstelligen van echte waarde in plaats van enkel financiële winst, het creëren van goede en eerlijke banen en het genereren van impact: zij vormen the next economy

Partners

SOS Kinderdorpen werkt tijdens projecten samen met financierende en uitvoerende partners. De financierende partners maken het project mogelijk. De uitvoerende partners zorgen dat het project naar afspraak en zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Wij onderhouden intensief contact met de uitvoerende, lokale organisaties over de voortgang en resultaten die geboekt worden. Op deze projectpagina’s vind je de verslaglegging hiervan. Waarbij we naast doelen, resultaten, achtergronden en financiën zowel de persoonlijke sociale impact van ons werk op kinderen en hun families laten zien, als de maatschappelijk sociale impact gerapporteerd aan de hand van de vijf Sustainable Development Goals, die centraal staan binnen onze internationale strategie.

Uitvoerende partners
1% Club, Enviu, Afrilabs, verschillende lokale organisaties en SOS Villages d’Enfants Mali, SOS Children’s Villages Nigeria en SOS Children’s Villages Somalia zijn onze uitvoerende partners.

Financierende partners
Het project is mogelijk gemaakt dankzij financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Financiën

Transparante communicatie en rapportage over de door Nederland gefinancierde SOS projecten is van groot belang voor onze organisatie. Door transparant en regelmatig financiële-, partner-, inhoudelijke- en resultaatinformatie te ontsluiten, willen wij onze donateurs precies laten zien wat we dankzij hun bijdrage hebben kunnen realiseren. We evalueren onze programma’s zorgvuldig en waar nodig passen we ze aan om zo optimale kwaliteit, impact, efficiency en relevantie voor de kinderen die we steunen, te bewerkstelligen.

De financiering van projecten kan volledig bij SOS Kinderdorpen Nederland liggen, maar vaker dragen wij de projectfinanciering met één of meerdere fondsenwervende organisaties binnen onze federatie. In de meeste gevallen besteden we de fondsen volledig aan de lokale uitvoerende SOS of partnerorganisatie. Soms kan het voorkomen dat een minimaal gedeelte van de fondsen besteed wordt in Nederland, bijvoorbeeld voor onderzoek of de inzet van een consultant.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.