SOS Kinderdorp Kumasi

Project periode: 1 januari 2008 - 31 december 2100
Familiezorg, Kinderdorpen

Projectsamenvatting

Ghana kinderdorp Kumasi SOS moeder met twee dochters

In kinderdorp Kumasi wonen op dit moment 113 kinderen in 12 familiehuizen onder de liefdevolle vleugels van hun SOS moeder en altijd samen met hun eventuele biologische broertjes en zusjes. In en rond het kinderdorp zijn verder:

 • een jongerenhuis, waar 10 jongeren semi-onafhankelijk wonen;
 • een kleuterschool, waar gemiddeld 70 kinderen aanwezig zijn;
 • de Hermann Gmeiner bassischool, waar 210 kinderen uit het kinderdorp én de omgeving onderwijs kunnen volgen;
 • een sociaal medisch centrum, waar jaarlijks zo’n 12.000 mensen uit de gemeenschap medische behandelingen ontvangen, die ze zich anders niet hadden kunnen veroorloven. Vanuit dit centrum wordt ook het SOS familieversterkend programma (FSP) gecoördineerd. Dit programma richt zich onder andere op het bieden van sociale en materiële steun aan 70 kwetsbare families met 200 kinderen, advies op het gebied van kinderrechten en onderwijs, gezondheidszorg en loopbaanbegeleiding voor de ouders.

Het kinderdorp opende in 2009 zijn deuren en is gelegen aan de rand van de stad Kumasi.

Doelgroep

Kinderen (0-18 jaar) die de ouderlijke zorg zijn verloren of in een onveilige situatie opgroeien en (tijdelijk) familiegerichte zorg nodig hebben.

Locatie

Locaties

Gerelateerde SDG's

 • No Poverty
 • Quality Education
 • Reduced Inequalities

Activiteiten

De kinderen in kinderdorp Kumasi groeien op in een veilige omgeving en in de liefdevolle zorg van hun SOS moeder. Ze kunnen naar school met kinderen uit de gemeenschap, krijgen medische zorg en psychosociale ondersteuning. De zorg is persoonlijk, veelal langdurig en afgestemd op de behoeften van het kind. Kinderen in de leeftijd van 14-18 jaar gaan naar het jongerenhuis. Dit gaat in nauw overleg met hun SOS moeder: is een kind er klaar voor of is het beter als hij nog wat langer bij zijn SOS familie blijft wonen? Hun SOS familie is er vanzelfsprekend voor altijd.

Een opsomming van activiteiten gedurende het jaar

 • De SOS moeders hebben verschillende trainingen gevolgd om hun vaardigheden verder te ontwikkelen en nieuwe methodes te leren hoe hun kinderen het best te ondersteunen. De workshops waren onder andere op het gebied van gezondheid en voeding, stress management en een EHBO cursus.
 • Kinderen met nog biologische familie zijn gedurende de zomervakantie in augustus, op vakantie geweest bij hun familie. Gedurende het jaar is er een rapport voorbereid, die op dit moment geanalyseerd wordt. Hierin worden de stappen naar familiehereniging geconcretiseerd en wat de kinderen en families nodig hebben om op een goede en verantwoordelijke manier herenigd te worden.
 • De kinderen hebben deelgenomen aan twee vakantieprogramma’s in de gemeenschap, georganiseerd door het lokale radiostation. De kinderen deden samen met kinderen uit de gemeenschap mee aan sportactiviteiten en spellen.
 • Alle twaalf SOS families hebben meegedaan aan een speciaal ‘sociaal integratie programma’ dat zich richt op het verder verdiepen van de banden met de gemeenschap door meer sociale activiteiten buiten het kinderdorp te organiseren. Elke familie ging er gezamenlijk op uit om iets leuks te doen.
 • Er zijn verschillende programma’s en activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Zo hebben twee meisjes deelgenomen aan de ‘Girls in ICT’ training. Ze behoorden bij de beste tien van de training en om die reden ontving hun school tien computers en UPS.
 • Twee kinderen uit het kinderdorp mochten mee op een reis naar China om hun horizon te verbreden. De reis was georganiseerd door de presidentsvrouw, die ook beschermvrouwe van SOS Kinderdorpen Ghana is.
 • Lady Julia Osei Tutu, vrouw van de Asantehene bezocht op Paasmaandag het kinderdorp om het Paasfeest met de kinderen te vieren en ze te inspireren dat met inzet en gedrevenheid dromen werkelijkheid kunnen worden.

Resultaten

Doelen

 • Het bieden van passende familiegerichte zorg aan kinderen die er alleen voor staan of in een onveilige situatie opgroeien, omdat hun ouders niet voor hun zorg en bescherming kunnen instaan.
 • Broertjes en zusjes worden altijd samen in een SOS familie opgenomen.
 • Aandacht voor het aanhouden van familiebanden en familiehereniging, wanneer kinderen nog biologische familie hebben en dit in het belang van het kind is.

Resultaten

In kinderdorp Kumasi woonden afgelopen jaar 123 kinderen en jongeren, van wie 10 jongens in het jongerenhuis. In de twaalf familiehuizen groeien 55 jongens en 58 meisjes, die de ouderlijke zorg zijn verloren of niet meer veilig bij hun familie konden wonen, op onder de zorgzame vleugels van de SOS moeders. In het kinderdorp zijn verder een

 • SOS kleuterschool waar gemiddeld 70 kinderen uit kinderdorp en voornamelijk de gemeenschap aanwezig zijn;
 • Hermann Gmeiner basisschool, waar 210 kinderen uit het kinderdorp en de omgeving onderwijs volgen;
 • SOS sociaal medisch centrum waar 12.000 behandelingen, consulten en verstrekkingen van medicijnen plaatsvinden;
 • met het familieversterkend programma in de gemeenschap rondom het kinderdorp ondersteunen we70 families met 200 kinderen.

Verder zijn de volgende resultaten behaald:

 • Het bewustzijn onder de kinderen en jongeren en hun biologische familie en/of ouders over hereniging en re-integratie is vergroot, wat hun perceptie over ‘thuis’ heeft vergroot. Langer verblijf bij de biologische familie, die (op dit moment) niet in staat is voor ze te zorgen gedurende de lange augustus vakantie heeft hieraan bij gedragen.
 • De beoordeling van de biologische families van de kinderen en jongeren is voltooid. Hieruit kwam naar voren dat 46 kinderen mogelijk herenigd kunnen worden met hun families. In het komende jaar wordt gestart met de eerste stappen, aan de hand van het rapport, op weg naar familiehereniging.

Probleemstelling

Ghana heeft in het laatste decennium een merkbare economische groei doorgemaakt, maar het verschil tussen de stedelijke en landelijke gebieden blijft groot. Veel families verlaten hun dorpen op het platteland, waar de armoede nog wijdverbreid is, en trekken naar de stad in de hoop op betere economische kansen. Zo ook in Kumasi,met ruim 1,5 miljoen inwoners de twee na grootste stad van

het land en de hoofdstad van de Ashanti regio.

Door de centrale ligging in het land is Kumasi de doorvoerhaven van goud, cacao en hout, maar dit betekent niet dat de -fatsoenlijke- banen voor het oprapen liggen. Integendeel; de snelle urbanisatie brengt ook problemen met zich mee: mensen kunnen geen baan vinden en in de krottenwijken waarin ze terecht komen, zijn de leefomstandigheden voor velen onveilig en onhygiënisch. Sanitaire voorzieningen en elektriciteit zijn vaker niet dan wel aanwezig. Door de zware omstandigheden zijn vele (jonge) ouders niet in staat om

goed voor hun kinderen te zorgen. Daarnaast is HIV/Aids een probleem. Honderdduizenden kinderen zijn één of beide ouders verloren door de ziekte.

Deze kinderen staan er alleen voor of voelen zich alleen, missen bescherming van hun ouders en hebben niet de kindertijd die ze nodig hebben en verdienen. Hen moet een alternatief geboden worden: een veilige en liefdevolle omgeving waarin ze zich kunnen ontwikkelen en kansen krijg voor hun toekomst.

Onze strategie

Kinderen moeten kunnen opgroeien in een liefdevolle familie en een veilige omgeving samen met hun broertjes en zusjes, waar ze zich gewenst, gehoord en gewaardeerd voelen. De beste plek voor een kind om op te groeien is bij zijn biologische familie, uitzonderingen daargelaten. Om die reden is de focus van SOS Kinderdorpen, in lijn met de UN Guidelines for the Alternative Care of Children, de laatste jaren verschoven van opvang naar preventie. Onze familieversterkende programma’s (FSP’s) richten zich op het voorkomen dat kinderen worden verwaarloosd of verlaten, maar in sommige gevallen kan dit helaas niet afgewend worden.

Voor deze kinderen biedt SOS Kinderdorpen een liefdevol en veilig thuis in een SOS familie, zoals in kinderdorp Kumasi, of in een pleegfamilie. Het belang van het kind staat hierbij altijd voorop. Contact dan wel hereniging met biologische familie blijft het doel, mits de familie er nog is en dit in het belang is van het kind. Een kind verdient de beste zorg die er is, want een gelukkige kindertijd is het fundament voor een zelfstandige en kansrijke toekomst.

Partners

SOS Kinderdorpen werkt tijdens projecten samen met financierende en uitvoerende partners. De financierende partners maken het project mogelijk. De uitvoerende partners zorgen dat het project naar afspraak en zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Wij onderhouden intensief contact met de uitvoerende, lokale organisaties over de voortgang en resultaten die geboekt worden. Op deze projectpagina’s vind je de verslaglegging hiervan. Waarbij we naast doelen, resultaten, achtergronden en financiën zowel de persoonlijke sociale impact van ons werk op kinderen en hun families laten zien, als de maatschappelijk sociale impact gerapporteerd aan de hand van de vijf Sustainable Development Goals, die centraal staan binnen onze internationale strategie.

Uitvoerende partner
SOS Children’s Villages Ghana is onze uitvoerende partner

Financierende partners
Het kinderdorp is gebouwd met de steun van de Nationale Postcode Loterij. Onze Nederlandse donateurs dragen jaarlijks bij aan de financiering van het kinderdorp.

Financiën

Transparante communicatie en rapportage over de door Nederland gefinancierde SOS projecten is van groot belang voor onze organisatie. Door transparant en regelmatig financiële-, partner-, inhoudelijke- en resultaatinformatie te ontsluiten, willen wij onze donateurs precies laten zien wat we dankzij hun bijdrage hebben kunnen realiseren. We evalueren onze programma’s zorgvuldig en waar nodig passen we ze aan om zo optimale kwaliteit, impact, efficiency en relevantie voor de kinderen die we steunen, te bewerkstelligen.

De financiering van projecten kan volledig bij SOS Kinderdorpen Nederland liggen, maar vaker dragen wij de projectfinanciering met één of meerdere fondsenwervende organisaties binnen onze federatie. In de meeste gevallen besteden we de fondsen volledig aan de lokale uitvoerende SOS of partnerorganisatie. Soms kan het voorkomen dat een minimaal gedeelte van de fondsen besteed wordt in Nederland, bijvoorbeeld voor onderzoek of de inzet van een consultant.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.