No Business As Usual

Project periode: 1 maart 2017 - 31 augustus 2021
Onderwijs en Werk, Jeugdwerkgelegenheid

Projectsamenvatting

‘No Business as Usual’ (NBU) is een vierjarig project om jeugdwerkgelegenheid en socio-economische groei te stimuleren in Asokore Mampong, een gemeente van de stad Kumasi, Ghana. Het project is opgezet in samenwerking met SOS Children’s Villages Ghana en de Asokore Mampong Municipal Assembly (AMMA, de gemeente). Het doel van het project is om 500 jongeren aan een fatsoenlijke baan te helpen, dan wel te ondersteunen bij het opzetten van een eigen start-up.

Doelgroep

Achtergestelde jongeren tussen de 15 en 35 jaar oud (65% vrouwen en 35% mannen). Hieronder vallen onder andere analfabeten, migranten, de Kayaye minderheidsgroep, gemarginaliseerde vrouwen en jongeren met een beperking of speciale behoeften.

Locatie

Locaties

Gerelateerde SDG's

 • Decent Work and Economic Growth

Activiteiten

Om duurzame lokale economische groei te stimuleren en de kansen op fatsoenlijke werk te vergroten, worden de volgende activiteiten uitgevoerd.

 • Het ontwikkelen van een socio-economisch actieplan, waarin de samenwerking toeneemt tussen maatschappelijke organisaties en AMMA. Dit plan wordt opgesteld aan de hand van een economisch onderzoek.
 • Het implementeren van projecten uit het actieplan, waaronder twee sociale ondernemingen en drie publiek private partnerschappen.
 • Het creëren van een innovatieve economische hub, waar verschillende activiteiten worden georganiseerd, zoals:
  • maandelijkse netwerk events;
  • trainingen in levensvaardigheden, praktische vaardigheden, inzetbaarheid en ondernemerschap;
  • ontwikkeling van start-ups;
  • coaching van jongeren;
  • seminars over jeugdwerkgelegenheid.
 • Het aanbieden van beroepstraining door middel van stages en leerplaatsen. Plaatsing gebeurt onder andere bij partners zoals DHL, SOS Children’s Villages Ghana en AMMA.
 • Jongeren helpen bij het vinden en behouden van fatsoenlijk werk of bij het opzetten van een rendabele start-up. Ze worden gesteund door middel van begeleiding, mentorschap, arbeidsbemiddeling en bemiddeling bij toegang tot krediet.

Resultaten

Ghana no business as usual tassen maken

Doelen

Het project heeft twee hoofddoelen.

 1. Het trainen, coachen en voorbereiden van 500 jongeren in vaardigheden en kennis voor ondernemerschap en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt
 2. De samenwerking bevorderen tussen maatschappelijke organisaties, de overheid en de private sector om te zorgen dat er sociale verantwoording wordt afgelegd, twee sociale ondernemingen en drie publiek private samenwerkingsverbanden worden opgezet.

Resultaten

Afgelopen jaar zijn de volgende resultaten bereikt.

 • 311 jongeren (214 vrouwen en 97 mannen) zijn aangenomen om aan diverse trainingen deel te nemen. De groep is afhankelijk van onder meer de genoten vooropleiding verdeeld over verschillende segmenten. De trainingen bestonden uit basis levensvaardigheden, ondernemerschapsvaardigheden en vaardigheden die de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten.
  • 116 van deze jongeren zijn inmiddels doorgestroomd naar de technische, beroepsmatige trainingen voor grafisch ontwerpen, schoonheidsspecialiste, mode en het kappersvak.
  • 61 jongeren hebben een baan gevonden bij verschillende werkgevers en sectoren waaronder landbouw, onderwijs en openbare dienstverlening.
  • 28 jongeren lopen stage.
  • 15 jongeren zijn een eigen bedrijfje begonnen.
  • 90 jongeren zijn doorgestroomd naar de arbeidsmarkttraining dan wel ondernemerschapstraining.
  • 29 jongeren zijn op zoek naar een baan of bezig met het opstarten van een bedrijfje. Sinds de start van het project hebben in totaal 140 jongeren een baan gevonden en zijn 70 jongeren een eigen bedrijfje begonnen.
 • NBU heeft 42 netwerkevenementen georganiseerd waar 6.417 jongeren aan deel hebben genomen. Het heeft voor veel aandacht op sociale media gezorgd en ondernemerschapsinitiatieven aangewakkerd. Thema’s waren onder andere:
  • motivatie en ondernemerschap bij jonge mensen
  • succesfactoren en mislukkingen bij ondernemen
  • carrière dagen
  • corporate meet-ups
  • groen ondernemerschap
  • digitale marketing
  • emotionele intelligentie
  • women empowerment
 • Om de samenwerking tussen de publieke en private sector en maatschappelijke organisaties te bevorderen, zijn er maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd om de voortgang van de geplande activiteiten te bespreken. Onderwerpen die aan bod komen, zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie in financieringsprocessen van de gemeente en het opzetten van twee sociale ondernemingen.
  • Voor deze ondernemingen zijn passende locaties gevonden en beiden zijn van start gegaan, de één met het verwerken van plastic en de andere met de verkoop van biogastoiletten voor grotere families of gemeenschappen. Met het vrijgekomen gas kan gekookt worden.
 • De gemeente (AMMA) en maatschappelijke organisaties hebben een comité gevormd om de lokale economie te bevorderen. Zij zijn getraind in financieel management van publieke gelden, en monitoring en evaluatie van projecten uitgevoerd door de gemeente.

Probleemstelling

De gemeenschap Asokore Mampong is uitgekozen voor dit project vanwege zijn demografie. De regio trekt grote groepen (onbegeleide) jonge migranten aan uit de noordelijke regio’s van Ghana, die op zoek zijn naar werk. 58.3% van de bevolking in de gemeenschap is jonger dan 24 jaar. Veel van hen komen uit achtergestelde families, ze zijn kwetsbaar, gemarginaliseerd en hebben soms een beperking. Voor deze groep is de werkgelegenheid nog lager dan voor andere jongeren. De economie in deze gemeenschap wordt gedreven door informele activiteiten: het betreft 86% van de werkende mensen.

AMMA is in 2012 opgericht om de publieke sector, de burgers, maatschappelijke initiatieven en overheidsdiensten met elkaar in contact te brengen en te verbinden om zo economische ontwikkeling te bevorderen. Tot nu toe is hun inzet onsuccesvol gebleken, voornamelijk in de economische sectoren die juist de capaciteit hebben om jongeren op te nemen. Dit heeft meerdere redenen.

 1. De werkloosheid onder jongeren is hoog en traditionele vakgebieden zijn verzadigd.
 2. Achtergestelde jongeren hebben vaak weinig zelfvertrouwen en missen rolmodellen, sociale netwerken en vaardigheden, zoals een goede werkhouding en kennis om een goed bedrijfsplan op te stellen.
 3. De gemeente heeft geen fysieke locatie (of hub) waar innovatieve economische activiteiten gedeeld en besproken kunnen worden. Ook mist een connectie met lokale en nationale kennis- en innovatiecentra.
 4. Er is een gebrek aan samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden. Ook is er geen recente analyse van de snel veranderende economische situatie in de gemeenschap.

Onze strategie

Wanneer goede trainingen in ondernemerschap en arbeidsmarktvaardigheden worden georganiseerd voor jongeren binnen de gemeente Asokore Mampong, dan zal de lokale, duurzame economische sector verbeteren en de werkgelegenheid voor jongeren groter worden. Wanneer AMMA bekwamer de samenwerking met de burgergemeenschap en de private sector aangaat, zal:

 • het inzetten van inkomsten voor lokale ontwikkeling toenemen;
 • de transparantie worden bevorderd;
 • de sociale aansprakelijkheid naar burgers worden versterkt.

De achtergestelde jeugd in de gemeenschap heeft weinig degelijke arbeidskansen; als het werkklimaat zich voor hen openstelt, ontstaan er mogelijkheden voor hen om werk te vinden en een leven op te bouwen. Dit innovatieve ecosysteem in Ghana is een recente, groeiende ontwikkeling, waar No Business as Usual op in probeert te spelen.

Partners

SOS Children’s Villages Ghana, Asokore Mampong Municipal Assembly en verschillende lokale organisaties zijn onze uitvoerende partners.

Het programma wordt gefinancierd door onze partner Intertrust.

Financiën

Transparante communicatie en rapportage over de door Nederland gefinancierde SOS projecten is van groot belang voor onze organisatie. Door transparant en regelmatig financiële-, partner-, inhoudelijke- en resultaatinformatie te ontsluiten, willen wij onze donateurs precies laten zien wat we dankzij hun bijdrage hebben kunnen realiseren. We evalueren onze programma’s zorgvuldig en waar nodig passen we ze aan om zo optimale kwaliteit, impact, efficiency en relevantie voor de kinderen die we steunen, te bewerkstelligen.

Het totaal budget voor het project No Business as Usual bedraagt € 1.139.476, waarvan in 2019 € 174.084 is besteed. De fondsen zijn via onze lokale uitvoerende SOS organisatie SOS Children’s Villages Ghana besteed.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.