Familieversterkend programma Asiakwa, Ghana

Project periode: 1 januari 2019 - 31 december 2023
Familiezorg, Familieversterkend programma

Projectsamenvatting

Families versterken

Met de participatieve benadering van het familieversterkende programma van SOS Kinderdorpen in de gemeenschap Tafo in Asiakwa, wordt de capaciteit van 250 families versterkt, waarbij zorg wordt geboden aan 750 kinderen. 120 jongeren worden gesteund in het vinden van werk of het oprichten van een eigen bedrijf, door innovatie en investeringen in vaardigheden en kennis. Tenslotte worden voorzieningen als watertoevoer, sanitair en hygiëne verbeterd.

Doelgroep

 • Kinderen tussen 0 en 18 jaar die het risico lopen de ouderlijke zorg te verliezen en hun familie. Meisjes krijgen speciale aandacht omdat zij kwetsbaarder zijn voor uitsluiting van school en voor huiselijk geweld en misbruik.
 • Kansarme jongeren tussen 18 en 25 jaar, bijv. jongeren die werkloos zijn of onder hun niveau werken of de ouderlijke zorg hebben verloren of dreigen te verliezen.

Locatie

Locaties

Gerelateerde SDG's

 • No Poverty
 • Quality Education
 • Decent Work and Economic Growth
 • Reduced Inequalities

Activiteiten

Over de projectperiode van vijf jaar worden activiteiten uitgevoerd op vier verschillende vlakken: Activiteiten worden uitgevoerd op verschillende niveaus:

 1. De capaciteit van families versterken:
 • Het gezamenlijk opstellen van familie-ontwikkelingsplannen, deze monitoren en de families ondersteunen in het behalen van de gestelde doelen.
 • Ouders/verzorgers ontvangen trainingen in kinderzorg, zoals ouderschapsvaardigheden, begeleiding en ondersteuning, kinderrechten, verantwoordelijkheden en kindveiligheid.
 • Ouders/verzorgers krijgen toegang tot een duurzaam inkomen door het faciliteren van spaar- en leengroepen in de gemeenschap, en het faciliteren van groepen om toegang te krijgen tot fondsen van financiële instituties.
 • Het blootstellen van ouders/verzorgers aan markten, evenementen en beurzen waar ze hun producten kunnen promoten.

2. De gemeenschap versterken in het pleiten voor de rechten van kinderen:

 • Het aanbieden van Bouwen aan Bewustzijn en Training voor maatschappelijke organisaties, maatschappelijke actoren en gemeenschapsorganisaties

3.Bewustzijn

 • Bouwen aan en bewustmaking van CBO's, civiele actoren en KIP's over kinderrechten en bescherming.

Resultaten

Familie in ons Familieversterkende programma Asiakwa

Doelen

Het doel van het familieversterkende programma van Tafo is het versterken van gemeenschappen en families, zodat zij verantwoordelijkheid kunnen nemen over de doorlopende ontwikkeling van hun kinderen, door middel van gevestigde maatschappelijke ondersteuningsmechanismen, netwerken en partnerschappen.

Twee specifiekere doelen zijn de volgende:

 • Het bijstaan van 750 kwetsbare kinderen en jongeren in 250 families zodat zij zich veilig en ondersteund voelen in hun eigen familie en gemeenschap.
 • Het ondersteunen van 120 jongeren (tussen de 18 en 25 jaar) zodat zij werk kunnen vinden of hun eigen bedrijf kunnen oprichten.

Resultaten

Een overzicht van de resultaten van afgelopen jaar.

 • 807 kwetsbare kinderen uit 243 gezinnen zijn opgenomen in het programma en ontvangen diverse vormen van ondersteuning.
  • 150 ouders/verzorgers hebben via workshops, training en begeleiding ontvangen in goed ouderschap. Onder meer op het gebied van thuismanagement, voeding, opvoeding – waaronder positieve discipline, kinderrechten en de verschillende verdragen inzake kinderrechten en bescherming.
  • 84 ouders/ verzorgers zijn ondersteund met leningen via de Village Savings and Loans Association en met individuele leningen.
  • 150 ouders/verzorgers hebben kennis en vaardigheden opgedaan op het gebied van financiën en bedrijfsvoering, zoals het vergroten en onderhouden van het klantenbestand, basis boekhouding en sparen. 
 • 87 jongeren zijn toegelaten tot het programma, waarmee het totale aantal jongeren binnen het project op 103 komt.
  • 90 jongeren zijn getraind in onderwerpen als effectieve communicatie, besluitvorming en basisbegrip over bedrijfscycli, het vinden van kansen, planning en gevoel van eigenwaarde. Dit alles gericht op zelfvertrouwen en weerbaarheid van de jeugd en het relevant blijven op de arbeidsmarkt.
  • 21 jongeren hebben een start-up business kapitaal ontvangen en verdienen nu een regelmatig inkomen, waarmee ze zichzelf en hun familie inmiddels kunnen onderhouden.
  • 30 jongeren zijn opgeleid in samenwerking met het Ministerie van Landbouw en ondersteund bij het opzetten van moderne en duurzame groenteproductie.
 • Er is samengewerkt met onder meer de traditionele autoriteiten, de politie, de Domestic Violence and Victims Support Unit (DOVVSU) en het Department of Social Welfare (DSW) om de rechten en beschermen van kinderen te bevorderen. Daarnaast zijn er drie kinderbeschermingscomités in de gemeenschap opgericht, wat leidt tot een betere naleving van de rechten van het kind.
 • Het project heeft aan de hand van bewustwordingssessies en workshops de capaciteiten van 35 belanghebbenden versterkt, waaronder organisaties in de gemeenschap, leraren, jeugdgroepen en opinieleiders. Het doel hiervan was de kennis en vaardigheden van de leden van de gemeenschap op het gebied van kinderrechten en -bescherming te vergroten en hen in staat te stellen initiatieven te nemen om kinderen in de gemeenschappen en scholen te beschermen.
 • Het programma werkt samen met het Municipal Directorate of Education om 80 ouders/verzorgers uit te rusten met kennis over de interventieprogramma's van de overheid (virtuele leerrichtlijnen) om de gevolgen van de COVID-19 pandemie (onder meer sluiting van de scholen) voor het onderwijs van de kinderen te verzachten. Het programma ondersteunde gedurende de sluiting drieënzestig kinderen met markeerborden en ander onderwijsmateriaal, zodat zij hun lessen konden inhalen die via verschillende mediaplatforms werden gegeven.
 • In één van de scholen in Kukurantumi zijn de sanitaire voorzieningen gerenoveerd. De meisjes kunnen nu comfortabel en zelfverzekerd naar school komen.
 • 20 verzorgers en 61 kinderen zijn geregistreerd bij het Nationale Gezondheidsverzekeringsprogramma en zijn nu verzekerd van toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg.

Probleemstelling

Tafo is een gemeenschap van zo'n 43.000 inwoners in het zuiden van Ghana. Meer dan de helft van de bewoners zijn kinderen, waarvan veel leven zonder goede voeding, kleding, accommodatie, onderwijs of basiszorg. 21.5% van de kinderen tussen 7 en 14 jaar werken om bij te dragen aan het familie-inkomen en gaan daarom niet naar school.

Tafo heeft slechte sanitaire omstandigheden en 88% van de bevolking haalt water van onbeschermde en vervuilde bronnen. Het gebrek aan sanitaire voorzieningen en schoon water zorgt voor veel water gerelateerde ziekten die met de juiste middelen voorkomen kunnen worden. Het gebrek aan hygiëne heeft een extra negatieve invloed op meisjes: het gebrek van voorzieningen op scholen zorgt ervoor dat ze lessen missen tijdens hun menstruatie. Velen komen daardoor niet mee en vallen uit.

Daarnaast is er hoge jeugdwerkloosheid, omdat er in 2017 een verbod op illegale mijnbouw is doorgevoerd. Kleinschalige, illegale mijnbouw zorgde voorheen voor werkgelegenheid voor 56% van de jongeren in Tafo. Veel jongeren zijn verhuisd naar steden, maar een groot deel is ook werkloos achtergebleven. Zij missen financiële middelen, werknemers- en ondernemersvaardigheden, rolmodellen en netwerk om aan een goede baan te komen.

Dit familieversterkende programma werkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid van families en het versterken van de Tafo gemeenschap, zodat een beschermende en ondersteunende leefomgeving voor kinderen en jongeren gecreëerd wordt.

Onze strategie

Kinderen moeten kunnen opgroeien in een liefdevolle familie en een veilige omgeving samen met hun broertjes en zusjes, waar ze zich gewenst, gehoord en gewaardeerd voelen. De beste plek voor een kind om op te groeien is bij zijn biologische familie, uitzonderingen daargelaten. Om die reden is de focus van SOS Kinderdorpen, in lijn met de UN Guidelines for the Alternative Care of Children, de laatste jaren verschoven van opvang naar preventie. Onze familieversterkende programma’s (FSP’s), zoals deze in Tafo- Asiakwa, richten zich op het voorkomen dat kinderen worden verwaarloosd of verlaten, door ouders te ondersteunen bij de zorg en bescherming van hun kinderen.

Binnen de familieversterkende programma's werken we op drie niveaus: het kind, het gezin en de gemeenschap. Met autonomie als prioritaire doelstelling voor ogen, vereisen de twee laatste niveaus de meeste aandacht. Als de eerste levensbehoeften van kinderen worden gegarandeerd (waaronder voldoende voedsel en water, kleding) en basisvoorzieningen (zoals toegang tot onderwijs en medische zorg) worden verstrekt, als ouders/verzorgers worden gesterkt in hun opvoedende rol (door praktische en mentale ondersteuning) en ondersteund worden bij het verkrijgen van voldoende inkomsten (opzetten eigen bedrijfje, training zodat ze een fatsoenlijke baan kunnen vinden), én als de lokale gemeenschap wordt geactiveerd en in sociale vangnetten wordt geïnvesteerd, krijgen kwetsbare gezinnen (weer) de mogelijkheid om autonoom te worden, zodat het FSP-programma voor hen overbodig wordt. 

FSP's zijn ontworpen om een bemiddelende rol te spelen door zich te richten op gemeenschapsvorming en samenwerking met lokale organisaties, initiatieven en autoriteiten. Op die manier krijgen families die nu of in de toekomst steun nodig hebben, de hulp die ze op lange termijn nodig hebben, ingebed in hun eigen gemeenschap.

Partners

SOS coordinator van familieversterkend programma spreekt met deelnemer

Onze uitvoerende partner in Asiakwa is SOS Children’s Villages Ghana. We werken daarnaast nauw samen met de lokale gemeenschap – lokale organisaties, NGO’s, sociale diensten, lokale autoriteiten en kleine lokale initiatieven.

Het project wordt mede gefinancierd door de Nederlandse donateurs, zowel particulier als zakelijk.

Financiën

In 2020 is € 135.629 besteed aan het familieversterkende programma in Asiakwa, Ghana. De fondsen worden via onze lokale uitvoerende SOS organisatie besteed.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.