Vragen over ons werk

vader-moeder-met-kinderen-families-versterken-oeganda-sos-kinderdorpen

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen over ons werk.

Hoe werkt SOS Kinderdorpen?

Ieder kind heeft familie nodig. Deze veilige, liefdevolle basis is de meest natuurlijke omgeving voor een kind om zich te ontwikkelen. Daarom zorgen wij ervoor dat kinderen in een liefdevolle familie kunnen opgroeien. De beste plek voor een kind om op te groeien is bij zijn biologische familie. Om te voorkomen dat kinderen in kwetsbare families worden verwaarloosd of verlaten, ondersteunen wij deze families bij de zorg voor en bescherming van hun kinderen. Kinderen zonder ouders of een veilig thuis krijgen een nieuw thuis in een van onze SOS kinderdorpen. Hier groeien ze op in een SOS familie met broertjes en zusjes en een liefdevolle SOS moeder, totdat zij op eigen benen kunnen staan. Lees meer over onze werkwijze.

Hoe komen kinderen bij SOS Kinderdorpen terecht en wie bepaalt dit?

SOS Kinderdorpen werkt samen met lokale jeugd- en welzijnsinstanties en juridische instellingen. Zij kijken zorgvuldig naar de beste zorgalternatieven voor kinderen en of SOS Kinderdorpen daarin een rol kan spelen. Deze instanties nemen de uiteindelijke beslissing over welke kinderen aan onze zorg worden toevertrouwd. Het komt voor dat particulieren horen over het werk van SOS Kinderdorpen en een verzoek bij ons indienen om te zorgen voor kinderen die er alleen voor staan en die zij niet kunnen helpen. Helaas komt het zelfs voor dat kinderen te vondeling worden gelegd voor de poort van een kinderdorp. In al deze gevallen beslissen de jeugd- en welzijnsinstanties uit het betreffende land wat het beste is voor het kind en wat SOS Kinderdorpen voor hem of haar kan betekenen.

Welke kinderen komen in aanmerking voor de zorg van SOS Kinderdorpen?

Iedere dag verliezen duizenden kinderen één of beide ouders door:

  • (Burger)oorlogen (bijvoorbeeld Syrië en Zuid-Soedan)
  • Natuurrampen (bijvoorbeeld de tsunami of de aardbeving in Haïti en Nepal)
  • Een medische epidemie (bijvoorbeeld aids of Ebola)
  • Verwaarlozing en verlating

Kinderen die er alleen voor staan, zijn blootgesteld aan vele gevaren. SOS Kinderdorpen doet er alles aan om deze, vaak getraumatiseerde, kinderen een veilige familiebasis te geven in hun eigen land. Ongeacht geloof, afkomst of huidskleur. Dit geldt ook voor kinderen die de zorg van hun familie dreigen te verliezen, bijvoorbeeld vanwege extreme armoede of ziekte. Om te voorkomen dat ze aan hun lot worden overgelaten, helpen we kwetsbare families bij het opvoeden en beschermen van hun kinderen.

Op basis van welke criteria wordt een kind toegelaten tot een kinderdorp?

Lokale SOS organisaties bepalen de criteria voor het toelaten van kinderen. Deze criteria liggen in lijn met de internationale SOS visie en het SOS beleid en houden rekening met de sociale, economische en wettelijke omstandigheden van het land. De beslissing voor toelating tot een SOS kinderdorp wordt gemaakt door een commissie die bestaat uit de directeur van het kinderdorp, opvoedkundigen, sociaal werkers, een medewerker van de lokale SOS organisatie en een vertegenwoordiger van de SOS moeders. Zij kijken zorgvuldig naar de huidige leefomstandigheden van het kind om te bepalen of een kinderdorp de beste oplossing is of dat er andere, wellicht beter geschikte zorgalternatieven zijn. De commissie zorgt ook dat het kind alle benodigde documenten heeft en dat alle wettelijke verplichtingen worden nagekomen.

Wat is een SOS kinderdorp, hoe ziet dat eruit en hoeveel kinderen wonen er?

Een SOS kinderdorp bestaat uit 10 à 15 familiehuizen. In ieder huis woont een SOS familie, bestaande uit een SOS moeder met een aantal SOS kinderen. Het aantal kinderen per familie verschilt, afhankelijk van de lokale cultuur en normen. We kijken naar wat gebruikelijk is in een land. Gemiddeld bestaat een SOS familie uit 8 tot 10 kinderen; broertjes en zusjes blijven bij elkaar. Over het algemeen wonen er zo’n 100 tot 150 kinderen in een kinderdorp.

Wanneer er geen of geen goede lokale voorzieningen zijn voor onderwijs en medische en sociale zorg, richten wij ook scholen, opleidingscentra en medische en sociale centra op in of nabij een kinderdorp. Voorzieningen die ook nadrukkelijk bedoeld zijn voor kinderen en volwassenen uit de lokale gemeenschappen.

Tot welke leeftijd blijven kinderen in een SOS kinderdorp wonen?

Er geldt geen specifieke leeftijdsgrens. Dit is per land en vooral per kind verschillend. Sommige kinderen zijn op hun 16e klaar om op eigen benen te staan, anderen pas op hun 21e. Gewoonlijk blijven kinderen toevertrouwd aan de zorg van het SOS kinderdorp tot zij in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Dat wil zeggen: tot ze hun opleiding hebben afgerond en een baan hebben, of in sommige gevallen tot ze gaan trouwen. De band tussen een SOS kind en zijn/haar SOS familie en de staf van een kinderdorp zijn vaak dermate hecht, dat zij voor het kind klaarstaan als dat nodig is.

Met welk geloof worden SOS kinderen opgevoed?

SOS Kinderdorpen is niet gebonden aan een specifiek geloof; we vangen kinderen dan ook ongeacht hun religie op. Elk kind in onze SOS kinderdorpen wordt opgevoed met het geloof van zijn of haar biologische ouders. Als dat geloof niet bekend is, wordt het kind opgevoed met de religie die het meest voorkomt in de cultuur van het betreffende land. In veel kinderdorpen zijn verschillende religies vertegenwoordigd.

Wat betekent het om SOS moeder te zijn en hoe worden deze vrouwen geworven en opgeleid?

Binnen de SOS families is de SOS moeder de spil van het gezin. Zij staat dag en nacht, dag in dag uit klaar voor haar SOS kinderen. Ze geeft hen de veiligheid en aandacht die ze nodig hebben om te herstellen en zich te ontwikkelen. Logisch dus, dat we een zorgvuldige selectieprocedure hebben om SOS moeders te werven. Zij zijn altijd afkomstig uit hetzelfde land als de kinderen voor wie ze zorgt.

De taak van een SOS moeder is zwaar: ze vangt 8 à 10 kinderen op die een heftig verleden hebben. Om toekomstige SOS moeders voor te bereiden op hun taak, verzorgt iedere lokale SOS organisatie een intensieve opleiding. Deze duurt gemiddeld 6 maanden. Daarna worden vrouwen veelal eerst tante in een SOS familie. Een tante loopt circa één jaar onder intensieve begeleiding stage bij een SOS moeder en begeleidt haar in de dagelijkse werkzaamheden. Tijdens het stagejaar kan de tante, maar ook de SOS organisatie, kijken wanneer ze klaar is om zelf voor een SOS familie te zorgen. Alle SOS moeders krijgen regelmatig bijscholing en evaluatiecursussen.

Werken jullie binnen de SOS families ook met vaders?

Aan het hoofd van elke SOS familie staat een professionele kindverzorg(st)er. Iemand die een emotioneel stabiele relatie met kinderen kan ontwikkelen in een veilige, zorgzame thuissituatie. In de meeste gevallen is dit een moeder. In sommige landen werken we ook met echtparen die gezamenlijk aan het hoofd staan van een SOS familie.

Helaas is het niet in overal mogelijk mannen in SOS families te betrekken. Gezien de rolverdeling binnen het familieleven in veel landen ligt de zorg voor kinderen vaak bijna uitsluitend bij vrouwen. Uit onderzoeken onder SOS kinderen in andere landen blijkt ook dat zij een vader minder snel missen dan we in Nederland gewend zijn. Omdat SOS Kinderdorpen zich ervan bewust is dat beide ouders belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind, besteden we ook aandacht aan de vaderrol. Vaak wordt deze opgepakt door de dorpsdirecteur, leraren, conciërges en psychologen in de directe leefomgeving.

Veel kinderen in een kinderdorp hebben nog een ouder of andere familieleden. De thuissituatie van deze familie is dan niet stabiel of veilig genoeg, waardoor het kind meer baat heeft bij alternatieve zorg. Wij vinden het belangrijk om de band met de biologische familie van het kind te behouden. Deze vormt een essentieel anker waardoor het kind beter begrijpt waar hij/zij vandaan komt, wie hij/zij is en waarom hij/zij in een kinderdorp woont. Afhankelijk van de omstandigheden en de voogdijregeling in een land onderhouden wij contact met de biologische familie. Bijvoorbeeld via een bezoekregeling. Soms brengt een SOS kind vakanties door bij familie. We houden daarbij altijd rekening met zijn/haar welzijn en wensen. In veel gevallen wordt regelmatig opnieuw gekeken of terugkeer naar de biologische familie een (betere) optie is, zodat we een kind alsnog met zijn/haar eigen familie kunnen herenigen.

Zorgt SOS Kinderdorpen ook voor gehandicapte kinderen?

In de meeste landen waar wij actief zijn worden gehandicapte kinderen niet geaccepteerd en vaak slecht behandeld. Wij willen zorgen voor ieder kind dat onze hulp nodig heeft, dus ook als het een beperking heeft. Dit geldt voor onze kinderdorpen en voor onze overige (familieversterkende) programma’s. Sommige kinderdorpen zijn speciaal ingericht voor de opvang van gehandicapte kinderen. Veel andere dorpen hebben sociale centra waar ouders van gehandicapte kinderen terechtkunnen voor advies, begeleiding en therapie. Daarnaast wordt lokaal vaak veel gedaan aan voorlichting over handicaps om acceptatie te bevorderen.

Kinderen met fysieke en mentale beperkingen kunnen in een SOS familie wonen als deze in staat is alle noodzakelijk verzorging te garanderen. Afhankelijk van de handicap wordt bepaald of het kind zonder problemen kan worden opgevoed. Kinderen met een ernstige handicap kunnen beter opgroeien in alternatieve faciliteiten die de speciale verzorging kunnen garanderen.

Hoe is de interactie en integratie tussen een kinderdorp en de lokale gemeenschap geregeld?

Wij vinden het belangrijk dat SOS kinderen goed met elkaar omgaan en met kinderen van buiten het kinderdorp. Doordat onze voorzieningen, zoals onze scholen, ook toegankelijk zijn voor mensen uit de omgeving, ontmoeten SOS kinderen veel kinderen uit de buurt. Ook de sociale centra bevorderen de integratie tussen het kinderdorp en de plaatselijke bevolking. Daarnaast organiseren onze kinderdorpen vaak activiteiten en toernooien waarin de lokale gemeenschap wordt betrokken. Zo is een SOS kinderdorp onderdeel van de omgeving en draagt het bij aan integratie. Om die reden bouwen we kinderdorpen vaak middenin woonwijken, in plaats van aan de rand van een stad.

Kan ik één van jullie programma’s, zoals een kinderdorp, bezoeken?

Over het bezoeken van de kinderen in de kinderdorpen en programma’s zijn we terughoudend omdat we de kinderen een zo rustig en normaal mogelijk leven willen geven. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Monique via monique@soskinderdorpen.nl.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.