Skip to main content

Ons werk

veelgestelde vragen

1. Hoe werkt SOS Kinderdorpen?

Ieder kind heeft familie nodig. Deze veilige en liefdevolle basis is de meest natuurlijke omgeving voor een kind om zich te ontwikkelen. Daarom zorgen wij ervoor dat kinderen in een liefdevolle familie kunnen opgroeien. De beste plek voor een kind om op te groeien, is bij zijn biologische familie. Om te voorkomen dat kinderen in kwetsbare families worden verwaarloosd of verlaten, ondersteunen wij deze families bij de zorg voor en bescherming van hun kinderen. Kinderen zonder ouders of veilig thuis krijgen een nieuw thuis in een van onze SOS kinderdorpen. Hier groeien deze kinderen op in een SOS familie met broertjes en zusjes en een liefdevolle SOS moeder, totdat zij op eigen benen kunnen staan. Kijk hier voor meer info over onze werkwijze.

2. Hoe komen kinderen bij SOS Kinderdorpen terecht en wie bepaalt dit?

SOS Kinderdorpen werkt altijd samen met lokale jeugd- en welzijnsinstanties en juridische instellingen. Zij kijken zorgvuldig wat de beste zorgalternatieven zijn voor kinderen en of SOS Kinderdorpen daar een rol in kan spelen. Deze instanties nemen ook de uiteindelijke beslissing over welke kinderen aan onze zorg worden toevertrouwd. Het komt ook voor dat particulieren horen over het werk van SOS Kinderdorpen en een verzoek bij ons indienen om te zorgen voor die er alleen voor staan en die zij niet kunnen helpen. Helaas komt het zelfs voor dat kinderen te vondeling worden gelegd voor een poort van een kinderdorp. In al deze gevallen blijven de jeugd- en welzijnsinstanties uit het desbetreffende land uiteindelijk beslissen wat het beste is voor het kind en wat SOS Kinderdorpen kan betekenen voor een kind. 

3. Welke kinderen komen in aanmerking voor de zorg van SOS Kinderdorpen?

Iedere dag opnieuw verliezen duizenden kinderen één of beide ouders. Voorkomende oorzaken zijn: 

  • (Burger)oorlogen (bijvoorbeeld Syrië en Zuid-Soedan) 

  • Natuurrampen (bijvoorbeeld de tsunami of de aardbeving in Haïti en Nepal) 

  • Een medische epidemie (bijvoorbeeld aids of Ebola) 

  • Verwaarlozing en verlating 

Als kinderen er alleen voor komen te staan, worden ze blootgesteld aan vele gevaren. SOS Kinderdorpen doet er alles aan om deze, vaak getraumatiseerde, kinderen hun veilige familiebasis terug te geven in hun eigen land. Ongeacht geloof, afkomst of huidskleur. Dit geldt ook voor kinderen die de zorg van hun familie dreigen te verliezen, bijvoorbeeld als gevolg van extreme armoede of ziekte. Om te voorkomen dat deze kinderen aan hun lot worden overgelaten, helpen we kwetsbare families bij het opvoeden en beschermen van hun kinderen.

4. Op basis van welke criteria wordt een kind toegelaten tot een kinderdorp?

De criteria voor het toelaten van kinderen worden vastgesteld door de lokale SOS organisatie. Deze liggen in lijn met de internationale SOS visie en het SOS beleid en houden rekening met de sociale, economische en wettelijke omstandigheden van het land. De beslissing voor toelating tot een SOS kinderdorp wordt gemaakt door een commissie die bestaat uit de directeur van het kinderdorp, opvoedkundigen, sociaal werkers, een medewerker van de lokale SOS organisatie en een vertegenwoordiger van de SOS moeders. De huidige leefomstandigheden van het kind worden zorgvuldig bekeken om te bepalen of een SOS kinderdorp de beste oplossing voor het kind is of dat er andere, wellicht beter geschikte zorgalternatieven voor het kind zijn. Deze commissie zorgt er ook voor dat het kind alle benodigde documenten heeft en dat alle wettelijke verplichtingen worden nagekomen.  

5. Wat is een SOS kinderdorp, hoe ziet dat eruit en hoeveel kinderen wonen er?

Een SOS kinderdorp bestaat uit 10 á 15 familiehuizen. In ieder huis woont een SOS familie, bestaande uit een SOS moeder met een aantal SOS kinderen. Het aantal kinderen per familie verschilt van land tot land, afhankelijk van de lokale cultuur en normen: wij kijken naar wat gebruikelijk is in het betreffende land. Gemiddeld bestaat een SOS familie uit 8 tot 10 kinderen. Broertjes en zusjes blijven altijd bij elkaar.  Over het algemeen wonen er zo'n 100 tot 150 kinderen in een SOS kinderdorp. 

Wanneer er geen of geen goede bestaande lokale voorzieningen zijn voor onderwijs en medische en sociale zorg, richten wij ook scholen, opleidingscentra en medische en sociale centra op in of nabij een kinderdorp. Voorzieningen die ook nadrukkelijk bedoeld zijn voor kinderen en volwassenen uit de lokale gemeenschappen.

6. Tot welke leeftijd blijven kinderen in een SOS kinderdorp wonen?

Er is geen specifieke leeftijdsgrens. Dit is per land en vooral per kind verschillend. Sommige kinderen zijn er op hun zestiende al klaar voor om op eigen benen te staan, anderen pas op hun twintigste. Gewoonlijk blijven kinderen toevertrouwd aan de zorg van het SOS kinderdorp tot zij in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Dat wil zeggen: totdat zij hun opleiding hebben afgerond en een baan hebben gevonden of in sommige gevallen totdat zij gaan trouwen. De band tussen een SOS kind en zijn/haar SOS familie en de staf van een kinderdorp, zijn vaak dermate hecht, dat men voor het kind klaar staat indien nodig. 

7. Met welk geloof worden SOS kinderen opgevoed?

SOS Kinderdorpen is niet gebonden aan een specifiek geloof en kinderen worden dan ook ongeacht hun religie door ons opgevangen. Elk kind in onze SOS kinderdorpen wordt opgevoed met het geloof van zijn of haar biologische ouders. Als het geloof van de ouders niet bekend is, wordt het kind opgevoed met de religie die het meest voorkomt in de cultuur van het betreffende land. In veel kinderdorpen zijn verschillende religies vertegenwoordigd. 

8. Wat betekent het om SOS moeder te zijn en hoe worden deze vrouwen geworven en opgeleid?

Binnen de SOS families is de SOS moeder de spil van het gezin. Zij is het die dag en nacht, dag in dag uit voor haar SOS kinderen klaar staat. Zij geeft hen de veiligheid en aandacht die ze zo hard nodig hebben om te herstellen en zich te ontwikkelen. Logisch dus dat we een zorgvuldige selectieprocedure hebben om SOS moeders te werven. Zij zijn altijd afkomstig uit hetzelfde land als de kinderen voor wie ze zorgt.

De taak van een SOS moeder is zwaar: ze vangt 8 a 10 kinderen op die allemaal een heftig verleden hebben. Om toekomstige SOS moeders goed voor te bereiden op hun taak, verzorgt iedere lokale SOS-organisatie een intensieve opleiding. Een gemiddelde opleiding duurt zes maanden: steeds een maand theorie en praktijk worden afgewisseld. Na die periode worden de vrouwen veelal eerst tante in een SOS familie. Een tante loopt circa één jaar onder intensieve begeleiding stage bij een SOS moeder en begeleidt haar in haar dagelijkse werkzaamheden. Tijdens het stagejaar kan de tante, maar ook de SOS organisatie, kijken wanneer ze klaar is om zelf voor een SOS familie te zorgen. Alle SOS moeders krijgen regelmatig bijscholing en evaluatiecursussen. 

9. Werken jullie binnen de SOS families ook met vaders?

Aan het hoofd van de SOS families in onze kinderdorpen staat een professionele kindverzorg(st)er. Iemand die een emotioneel stabiele relatie met de kinderen kan ontwikkelen in een veilige en zorgzame thuissituatie. In de meeste gevallen is dit een moeder. In sommige landen werken we ook met echtparen die als SOS ouders aan het hoofd staan van een SOS familie en samen voor de kinderen zorgen. Maar dit gebeurt nog slechts op kleine schaal. 

Helaas is het niet in alle landen waar wij werken mogelijk om ook mannen in de SOS families te betrekken. Gezien de rolverdeling binnen het familieleven in veel van de landen waar wij actief zijn zien we dat de zorg voor de kinderen vaak al bijna alleen bij de moeder ligt; vrouwen zijn hier traditiegetrouw het meest actief in de zorg en opvoeding van hun kinderen. Uit onderzoeken onder SOS kinderen in deze landen blijkt ook dat zij een vader veel minder snel missen dan wij in Nederland bijvoorbeeld gewend zijn. 

Omdat SOS Kinderdorpen zich er wel van bewust is dat beide ouders belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind, wordt er aandacht besteed aan hoe deze belangrijke vaderrol voor de kinderen vervuld kan worden. De volwassen mannelijke rol wordt vaak opgepakt door de dorpsdirecteur, leraren, conciërges en psychologen die in de directe leefomgeving van het kind aanwezig en betrokken zijn.

Veel kinderen in een kinderdorp hebben nog een ouder of andere familieleden zoals een opa of oma of tantes en ooms. In die gevallen is de thuissituatie van deze familie niet stabiel of veilig genoeg voor het kind en is alternatieve zorg beter voor de ontwikkeling van het kind. Wij vinden het echter wel heel belangrijk om het contact en de banden met de biologische familie van het kind te bewaren. Het is een essentieel anker voor het kind waardoor het beter begrijpt waar hij/zij vandaan komt, wie hij/zij is en waarom hij/zij in een kinderdorp is komen te wonen. Afhankelijk van de omstandigheden van een specifiek kind, en de wettelijke voogdij regeling in een land, onderhouden wij contact met de biologische familie. Bijvoorbeeld door een omgangs- en bezoekregeling. Soms brengt een SOS kind zijn vakanties door bij familieleden. We kijken hierbij altijd naar wat het beste is voor het welzijn van een kind en wat zijn eigen wensen zijn. In veel gevallen wordt regelmatig opnieuw gekeken of terug gaan naar de biologische familie een (betere) optie is. Zodat we een kind alsnog met zijn eigen familie kunnen herenigen.  

10. Zorgt SOS Kinderdorpen ook voor gehandicapte kinderen?

In de meeste landen waar wij actief zijn, worden gehandicapte kinderen nog steeds niet geaccepteerd en meestal helaas heel slecht behandeld. Wij willen zorgen voor ieder kind dat onze hulp nodig heeft. Dus ook als het kind een handicap heeft. Dit geldt voor onze kinderdorpen en overige programma's als scholen, medische centra en familieversterkende programma's. Sommige kinderdorpen zijn zelfs speciaal ingericht voor de opvang van gehandicapte kinderen. Veel andere kinderdorpen hebben sociale centra waar ouders van gehandicapte kinderen terecht kunnen voor advies, begeleiding en therapie. Daarnaast wordt er plaatselijk vaak veel gedaan aan voorlichting over handicaps om acceptatie te bevorderen. 

Kinderen met fysieke en mentale afwijkingen kunnen in een SOS familie worden opgenomen als deze in staat is om alle noodzakelijk verzorging te kunnen garanderen. Afhankelijk van de handicap wordt bepaald of het kind zonder problemen kan worden opgevoed. Kinderen met ernstigere handicap kunnen beter opgroeien in alternatieve faciliteiten waar de speciale verzorging beter gegarandeerd kan worden. 

11. Hoe is de interactie en integratie tussen een kinderdorp en de lokale gemeenschap geregeld?

Wij vinden het belangrijk dat de SOS kinderen niet alleen goed met elkaar omgaan, maar ook met andere kinderen van buiten het SOS kinderdorp. Doordat onze voorzieningen, zoals bijvoorbeeld onze scholen, ook toegankelijk zijn voor mensen uit de omgeving, ontmoeten de SOS kinderen veel vriendjes en vriendinnetjes die buiten het kinderdorp wonen. Ook de sociale centra bevorderen de integratie tussen het kinderdorp en de plaatselijke bevolking. Daarnaast organiseren onze kinderdorpen vaak activiteiten en toernooien waarin de lokale gemeenschap betrokken wordt. Op deze manier is een SOS kinderdorp niet geïsoleerd van de omgeving maar draagt het bij aan een goede integratie. Steeds vaker bouwen we kinderdorpen niet aan de rand van een stad, maar meer temidden van woonwijken zodat het een natuurlijkere leefsituatie creëert. 

12. Kan ik één van jullie programma's, zoals een kinderdorp, bezoeken?

Het kan, maar we willen dit eigenlijk niet stimuleren. Wij vinden het namelijk belangrijk om de privacy van de SOS kinderen en hun families te respecteren. En we proberen voor de kinderen een zo normaal mogelijke leefgemeenschap te creëren en de kinderen een stabiel en ongestoord leven te bieden. Als je toch een kinderdorp of ander project gaat bezoeken, is het voor onze lokale collega´s en de SOS families wel zo fijn als je je bezoek aankondigt. Zo kunnen onze medewerkers aangeven of je bezoek gelegen komt voor de kinderen en hun families. Wij vragen je daarom vooraf contact met ons op te nemen via 020 - 30 32 500. Dan helpen we je graag verder!