SOS kinderdorp Canchungo

Project periode: 1 oktober 2007 - 31 december 2100
Familiezorg, Kinderdorpen

Projectsamenvatting

Guinee-Bissau kinderdorp Canchungo broer en zus

104 kinderen en jongeren groeien in SOS kinderdorp Canchungo op in de liefdevolle zorg van een SOS moeder. Samen met SOS- én biologische broers en zussen wonen ze in één van de twaalf familiehuizen. 

In en om het kinderdorp zijn verder:

 • een SOS kleuterschool, waar rond de 50 kinderen uit de gemeenschap naar school gaan;
 • de Hermann Gmeiner basisschool waar circa 350 kinderen uit het kinderdorp en de gemeenschap kwalitatief onderwijs ontvangen;
 • het SOS sociaal centrum, van waaruit het familieversterkende programma wordt gecoördineerd.

Het kinderdorp opende in 2007 zijn deuren voor kinderen die de ouderlijke zorg zijn verloren, in een onveilige situatie opgroeiden of van wie de ouder(s) de zorg (tijdelijk) niet meer konden dragen. In het kinderdorp krijgen ze de liefde, zorg, aandacht, mentale steun, toegang tot onderwijs en medische zorg die ze nodig hebben om op te groeien tot zelfredzame volwassenen.

Doelgroep

Kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar, die de ouderlijke zorg zijn verloren of niet meer veilig bij hun familie kunnen opgroeien, en om die reden (tijdelijk) familiegerichte zorg nodig hebben.

Locatie

Locaties

Gerelateerde SDG's

 • No Poverty
 • Quality Education
 • Reduced Inequalities

Activiteiten

Kinderen in het kinderdorp Canchungo krijgen de meest passende vorm van familiegerichte zorg. Wanner ze biologische broers en zussen hebben, groeien ze samen op in één familiehuis. Wanneer de biologische familie nog daar is en dit in het belang van het kind is/ de kinderen zijn, stimuleren we het contact met de familie en bekijken we periodiek de mogelijkheid op familiehereniging.

De belangrijkste activiteiten en zorg die we in Canchungo wordt geboden.

 • Voorzien in de basisbehoeften van de kinderen: zorg, liefde, voedsel, gezondheid, onderwijs en inclusiviteit.
 • Continue capaciteitsversterking van de SOS moeders, tantes en andere medewerkers.
 • Het (door) ontwikkelen van de plannen van elk kind afzonderlijk voor het moment dat zij het kinderdorp verlaten, omdat ze in de leeftijd van zelfstandig wonen zijn gekomen of omdat er sprake is van terugkeer naar de biologische familie.

Andere activiteiten

 • Onderwijsactiviteiten: inschrijving op school, studieschema’s opzetten, monitoren en bijsturen (bijvoorbeeld in de vorm van bijles, extra aandacht) van resultaten.
 • Recreatieve activiteiten: kinderraad, sport, dans en muziek, familiebezoek.
 • Pedagogische activiteiten:
  • opstellen ontwikkelplannen per kind;
  • ronde tafelbijeenkomsten van SOS moeders;
  • persoonlijke en morele ontwikkeling;
  • curatieve- en preventieve gezondheidszorg voor kinderen;
  • training van het personeel op het gebieden van kinderbescherming;
  • zoektocht naar biologische familie, wanneer het kind is verlaten/gescheiden van zijn familie en steun bij hereniging;
  • onderzoek naar mogelijkheid van familiehereniging
  • nauwgezette begeleiding bij re-integratie in de biologische familie
 • Innovatie: 
  • onderzoek naar andere vormen van familiegerichte zorg: SOS familiehuizen in de gemeenschap, tijdelijke crisisopvang in zogenaamde SOS transithuizen, pleegzorg. 
  • Op natuurlijke wijze aantal kinderen per SOS familie terugbrengen naar maximaal zeven kinderen.
  • Focus op preventie: voorkomen dat familie uiteenvalt door ondersteuning aan familie te bieden met ons familieversterkende programma. Opvang in het SOS familiezorg is en blijft het (tijdelijke) vangnet.

Resultaten

Guinee Bissau kinderdorp Canchungo zussen maken huiswerk aan tafel

Doelen

Passende en persoonlijke familiegerichte zorg, bescherming, onderwijs en gezondheidsdiensten bieden aan kinderen en jongeren, die de ouderlijke zorg zijn verloren of (tijdelijk) niet meer veilig bij hun familie kunnen opgroeien.

 • Broers en zussen groeien samen op binnen één familie.
 • Contact met de biologische familie wordt aangemoedigd, mits de familie er nog is en dit in het belang van het kind is.
 • Familiehereniging is en blijft het doel.

Resultaten

Liefdevolle zorg en bescherming van 104 kinderen in het kinderdorp. Onderwijs voor circa 400 kinderen uit het kinderdorp en de gemeenschap.

Afgelopen jaar zijn onder meer de volgende resultaten geboekt:

 • De hereniging van 10 kinderen, veelal tieners, met hun biologische familie. 
 • Afname van het aantal kinderen binnen een SOS familie naar maximaal zeven. Dit om de kinderen de beste, persoonlijke zorg te kunnen bieden. Dit proces zal geleidelijk gaan. Op dit moment groeien binnen een SOS familie in Canchungo acht a negen kinderen op. 
 • Ontwikkeling nieuw beleid, waarbij de focus ligt op preventie; voorkomen dat een familie uit elkaar valt en kinderen er alleen voor komen te staan. De SOS familie is en blijft daar, voor tijdelijke of permanente zorg.

Probleemstelling

Guinee-Bissau is één van de armste landen in de wereld. Politieke instabiliteit en burgeroorlogen hebben gezorgd dat een groot deel van de bevolking grote moeite heeft om te overleven. Vooral in de rurale gebieden, zoals de regio waarin Canchungo ligt, is toegang tot schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en medische infrastructuur een punt van zorg. Ruim 110.000 kinderen hebben één of beide ouders verloren, meestal als gevolg van Aids. Ondervoeding, kindersterfte en kinderprostitutie zijn punten van groeiende zorg.

Kinderen die er alleen voor staan of niet de juiste ouderlijke zorg krijgen, ontberen de kans om hun fysieke, mentale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Hiermee staat niet alleen hun kindertijd, maar ook hun toekomst op het spel. De kans is bovendien groter dat zij hun eigen kinderen niet de zorg kunnen bieden, die de kinderen nodig hebben. SOS Kinderdorpen probeert die vicieuze cirkel te doorbreken.

Onze strategie

Kinderen moeten kunnen opgroeien in een liefdevolle familie en een veilige omgeving samen met hun broertjes en zusjes, waar ze zich gewenst, gehoord en gewaardeerd voelen. De beste plek voor een kind om op te groeien is bij zijn biologische familie, uitzonderingen daargelaten. Om die reden is de focus van SOS Kinderdorpen, in lijn met de UN Guidelines for the Alternative Care of Children, de laatste jaren verschoven van opvang naar preventie. Onze familieversterkende programma’s richten zich op het voorkomen dat kinderen worden verwaarloosd of verlaten, maar in sommige gevallen kan dit helaas niet afgewend worden. 

Voor deze kinderen biedt SOS Kinderdorpen een liefdevolle en veilige SOS familie, zoals in kinderdorp Canchungo, of in een pleegfamilie. Het belang van het kind staat hierbij altijd voorop. Contact dan wel hereniging met biologische familie blijft het doel, mits de familie er nog is en dit in het belang is van het kind. Een kind verdient de beste zorg die er is, want een gelukkige kindertijd is het fundament voor een zelfstandige en kansrijke toekomst.

Partners

Guinee-Bissau kinderdorp Canchungo twee zussen lachen

SOS Kinderdorpen werkt tijdens projecten samen met financierende en uitvoerende partners. De financierende partners maken het project mogelijk. De uitvoerende partners zorgen dat het project naar afspraak en zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Wij onderhouden intensief contact met de uitvoerende, lokale organisaties over de voortgang en resultaten die geboekt worden. Op deze projectpagina’s vind je de verslaglegging hiervan. Waarbij we naast doelen, resultaten, achtergronden en financiën zowel de persoonlijke sociale impact van ons werk op kinderen en hun families laten zien, als de maatschappelijk sociale impact gerapporteerd aan de hand van de vijf Sustainable Development Goals, die centraal staan binnen onze internationale strategie.

Uitvoerende partners
Aldeias de Crianças SOS Guiné-Bissau is onze uitvoerende partner

Financierende partners
Het kinderdorp wordt mede gefinancierd door onze Nederlandse donateurs

Financiën

Transparante communicatie en rapportage over de door Nederland gefinancierde SOS projecten is van groot belang voor onze organisatie. Door transparant en regelmatig financiële-, partner-, inhoudelijke- en resultaatinformatie te ontsluiten, willen wij onze donateurs precies laten zien wat we dankzij hun bijdrage hebben kunnen realiseren. We evalueren onze programma’s zorgvuldig en waar nodig passen we ze aan om zo optimale kwaliteit, impact, efficiency en relevantie voor de kinderen die we steunen, te bewerkstelligen.
De financiering van projecten kan volledig bij SOS Kinderdorpen Nederland liggen, maar vaker dragen wij de projectfinanciering met één of meerdere fondsenwervende organisaties binnen onze federatie. In de meeste gevallen besteden we de fondsen volledig aan de lokale uitvoerende SOS of partnerorganisatie. Soms kan het voorkomen dat een minimaal gedeelte van de fondsen besteed wordt in Nederland, bijvoorbeeld voor onderzoek of de inzet van een consultant.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.