No child is born to grow up alone

Project periode: 1 september 2016 - 31 december 2021
Familieversterkend programma, Pleegzorg

Projectsamenvatting

Families versterken Busia Kenia kinderen voor een huis

No child is born to grow up alone draait om sociale bescherming en zorg voor kinderen. In het district Busia creëren we kwalitatieve en innovatieve familiegerichte zorgvormen voor tenminste 1.200 kwetsbare kinderen. Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij kunnen we een geïntegreerd familieversterkend en familiegericht zorgprogramma bieden om de zorg voor kwetsbare kinderen te verbeteren en families te versterken. Door families te versterken, voorkomen we dat kinderen er alleen voor komen te staan. Voor kinderen die de zorg van hun ouders zijn verloren of zijn verlaten en nu bijvoorbeeld in een zorginstituut opgroeien, wordt gekeken of een zo snel mogelijk re-integratie en hereniging met hun (brede) familie mogelijk is. Als dit (nog) geen optie is, worden alternatieven gezocht voor familiegerichte zorg: in een pleegfamilie, bij een voogd of binnen de brede familie.

Voor alle families wordt een lange termijn plan opgesteld en ze worden getraind op huishoudelijke budgettering, kinderrechten en ouderschapsvaardigheden. Het participeren in gezamenlijke spaar- en leengroepen wordt bemoedigd en activiteiten met betrekking tot groeps- en gezinsinkomens worden ondersteund. SOS Kinderdorpen zorgt ook dat er in de basisbehoeften van de kinderen wordt voorzien, waaronder educatie en psychosociale steun. De kwaliteit en toegang tot pleegzorg wordt verbeterd, en bij pleegzorgfamilies is er extra aandacht voor emotionele steun door groepstherapie en huisbezoeken.

Binnen het project werken we nauw samen lokale en nationale organisaties en autoriteiten. Door deze contacten kunnen we een rol spelen in het respecteren van de rechten van het kind, het verbeteren van de bescherming van kinderen en het creëren van familiegerichte zorg voor kinderen. Dit doen we onder meer door kinderen een stem te geven, onze kennis en ervaring te delen bij het opstellen van nieuwe zorgplannen en te pleiten voor strategieën en het oprichten van centra gericht op de bescherming van kinderen.

Doelgroep

 • 1.000 kinderen die het risico lopen de ouderlijke zorg te verliezen. Dit komt neer op ongeveer 250 families.
 • 200 kinderen die de ouderlijke zorg zijn verloren – verweesde en verlaten kinderen.

Binnen het programma werken we samen met lokale organisaties, de gemeenschappen, de lokale en nationale autoriteiten en de overheid. Hiermee helpen we indirect ruim 80.000 mensen in de regio.

Locatie

Locaties

Gerelateerde SDG's

 • No Poverty
 • Quality Education
 • Decent Work and Economic Growth
 • Reduced Inequalities

Activiteiten

SOS Kinderdorpen heeft een geïntegreerd familieversterkend en familiegericht zorgprogramma opgezet, om kwetsbare kinderen in Busia kwaliteitszorg te kunnen bieden. Om dit duurzaam te realiseren en de meest kwetsbare kinderen en families te bereiken, werken we samen met verschillende NGO’s, lokale maatschappelijke organisaties en de overheden.

Het project wordt in vijf fasen uitgevoerd.

 1. In fase 1 en 2 richten we ons op het identificeren van zowel kwetsbare families als kinderen, nationale NGO's, kerken en partners en maatschappelijke organisaties.
 2. In fase 3 en 4 worden gemeenschapsleiders, gemeenschapsorganisaties en gemeenschapsgroepen versterkt door hen voor te lichten over de rechten van het kind en de programma’s uitgerold.
 3. In fase 5, nadat de programma's zijn gemonitord en de doelen zijn bereikt, zal SOS Kinderdorpen zich geleidelijk uit het project terugtrekken en nemen de gemeenschappen en lokale organisaties de activiteiten over.

Resultaten

Families versterken Busia Kenia SOS medewerker praat met moeder

Doelen

Het project heeft vijf doelen:

 1. het versterken van de verschillende familiegerichte zorgvormen:
  1. versterken van 250 kwetsbare families om te voorkomen dat 1.000 kindere de ouderlijke zorg verliezen;
  2. ondersteuning van 200 kinderen die de ouderlijke zorg zijn verloren of zijn verlaten, door ze op te vangen in de brede familie, bij een voogd of in een pleegfamilie;
  3. versterken van de kwaliteit van de bestaande alternatieve zorgopties;
 2. het ontwikkelen en opzetten van een verwijssysteem voor alternatieve familiegerichte zorgvormen;
 3. versterken van de gemeenschappen en lokale maatschappelijke organisaties;
 4. bewustzijn creëren over kinderrechten en het bevorderen van kinderparticipatie;
 5. pleitbezorging op lokaal en nationaal niveau.

Resultaten

In 2019 heeft de tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. Een opsomming van ondernomen activiteiten en behaalde resultaten tot nu toe, op basis van de vijf doelstellingen.

 • Samen met de Busia County Department of Children’s Services en met de Area Advisory Council hebben we een functionerend systeem voor familiegerichte zorg voor kinderen opgezet. Het resultaat: een langzame, maar stabiele stijging van kinderen die vanuit zorginstituten herenigd zijn met hun familie.
 • 207 families (83% van de doelstelling voor 2021) en 683 kinderen (68%) zijn opgenomen in het programma.
  • Met de families en kinderen is een individueel familie ontwikkelplan opgesteld.
  • De families zijn voorzien van landbouwzaden, schoolgeld, schooluniformen en schoolmaterialen, geboortecertificaten en hun onderkomen is verbeterd.
 • In totaal 352 kinderen (76% boven de doelstelling van 200) kinderen die de ouderlijke zorg waren verloren, krijgen nu familiegerichte zorg.
  • 317 kinderen zijn opgevangen in de brede familie
  • 32 kinderen in informele pleegzorg
  • 3 kinderen in formele pleegzorg
 • SOS Kinderdorpen heeft trainingen op het vlak van pleegzorg georganiseerd, met als resultaat dat 70 mensen zich hebben geregistreerd als pleegzorgouder.
 • We werken actief samen met vijf andere (lokale) maatschappelijke organisaties en versterken daarmee de kwaliteit van de bestaande zorgopties.
 • Managementcomités in gemeenschappen (CMC) zijn getraind in hoe ze kwetsbare families kunnen identificeren, selecteren en betrekken. Deze CMC’s bezoeken de families minstens één keer per maand, rapporteren zaken aan relevante autoriteiten, maken verwijzingen en documenteren hun bezoeken in de familie ontwikkelplannen.
 • 15 vrijwillige spaar- en leengroepen zijn opgericht. Halverwege 2019 hadden zij in totaal 300,000 Kshs (ruim € 2.600) gespaard. De leningen strekken van 500 tot 5,000 Kshs en worden door zorgdragers gebruikt voor voedsel, medische zorg, kleding of het starten van een klein bedrijfje. De huidige participatieratio ligt op 87%.
 • Vijf scholen in het gebied hebben toestemming gegeven de muren in de klaslokalen te gebruiken als een ‘canvas’ om verschillende kinderrechten uit te beelden.
 • 54 leraren van 13 scholen zijn getraind in alternatieve bestraffing in plaats van het gebruiken van lijfstraffen.
 • Meer dan 1.000 kinderen hebben een stem gekregen in de doelen die zij en hun familie willen bereiken, opgetekend in de familie ontwikkelplannen. Problemen die naar voren kwamen tijdens gesprekken met kinderen, zoals op jonge leeftijd (moeten) trouwen en lijfstraffen, worden besproken met relevante autoriteiten.
 • Door met relevante autoriteiten in het district in contact te treden, hebben we
  • aan de onderhandelingstafel kunnen plaatsnemen toen het Busia County Integrated Development Plan werd ontwikkeld;
  • kunnen zorgen voor financiële steun van overheidsprogramma’s voor wezen, kwetsbare kinderen en oudere zorgdragers;
  • de Busia County Assembly kunnen overtuigen om de praktijk van ‘Disco Matanga’ te verbieden (nachtelijk waken tijdens begrafenissen, die een belangrijke reden zijn voor aanranding en tienerzwangerschappen).
 • Daarnaast heeft SOS kunnen pleiten voor:
  • het opnemen van nieuwe strategieën om kinderen te beschermen, waaronder de adoptie van alternatieve familiegerichte zorg en re-integratie;
  • de oprichting van een door de provincie gesteund kinderbeschermingscentrum en het versterken van de kinderbeschermingseenheid;
  • de oprichting van een kindertrustfonds;
  • de oprichting van een detentiehuis voor jongeren, zodat zij niet meer met volwassenen worden gedetineerd;
  • het ontwikkelen van een provinciale ziektekostenverzekering.

Probleemstelling

Kenia is een ‘jong’ land: bijna de helft van de bevolking is in de leeftijd van 0-14 jaar. 18% van deze kinderen is de ouderlijke zorg verloren of groeit op in kwetsbare families. Als veel Afrikaanse landen kent Kenia een lange traditie van informele zorg voor de kinderen; zorg binnen de brede familie of in de gemeenschap. Als gevolg van het huidige sociale en economische klimaat is dat aan het veranderen, omdat het vermogen van families om verweesde kinderen te verzorgen en beschermen*, overbelast is door de toenemende armoede en de HIV/Aids epidemie. Meer en meer kinderen moeten voor zichzelf zien te zorgen (op elke mogelijke manier), groeien op in institutionele zorg of op straat.

Om dit groeiende probleem te adresseren, heeft de Keniaanse overheid belangrijke stappen genomen met het adopteren van de UN Guidelines for the Alternative Family Care of Children. In toevoeging op de Children Act 2001 is het land op dit moment documenten aan het ontwikkelen, ter ondersteuning en bevordering van de implementatie van de Kinderrechten en andere internationale principes op het gebied van de bescherming van kinderen zonder ouderlijke zorg of die het risico lopen deze te verliezen.

*) Bron: UNICEF Kenya

Busia

Het landelijke gelegen Busia heeft ongeveer 1 miljoen inwoners, van wie 66% onder de armoedegrens leeft. Deze families moeten alles op alles zetten om dagelijks te kunnen voorzien in hun basisbehoeften om te kunnen overleven. Met 9,9% ligt de HIV/Aids prevalentie twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde van 4,9%. Deze combinatie heeft ervoor gezorgd dat een enorm aantal kinderen: 106.000 de ouderlijke zorg zijn verloren. Minder dan de helft van deze kinderen heeft via lokale maatschappelijke organisaties, kerken en andere informele zorgstructuren toegang tot zorg. De toekomst van het merendeel van deze kinderen is onzeker. Uitbuiting door prostitutie, kinderhandel en kinderarbeid liggen op de loer. Het aantal tienerzwangerschappen en verlaten kinderen ligt in Busia significant hoger dan in andere delen van Kenia.

Onze strategie

(TOC veranderd januari 2021)

Partners

Families versterken Busia Kenia kinderrechten op muren van school

Onze uitvoerende partners in Busia zijn SOS Children’s Villages Kenya, International Child Support, AMPATH, Kenya Alliance For Advancement Of Children Rights, African Network for the Prevention and Protection against Child Abuse and Negligence en verschillende locale NGO’s en gemeentelijke organisaties. Daarnaast werken we nauw samen met overheden en autoriteiten, waaronder de Busia County Department of Children’s Services (DCS), de Area Advisory Council, en Matayos Children’s Assembly.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Financiën

Transparante communicatie en rapportage over de door Nederland gefinancierde SOS projecten is van groot belang voor onze organisatie. Door transparant en regelmatig financiële-, partner-, inhoudelijke- en resultaatinformatie te ontsluiten, willen wij onze donateurs – in deze de deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij –  precies laten zien wat we dankzij hun bijdrage hebben kunnen realiseren. We evalueren onze programma’s zorgvuldig en waar nodig passen we ze aan om zo optimale kwaliteit, impact, efficiency en relevantie voor de kinderen die we steunen, te bewerkstelligen.

Het totale budget voor ‘No child is born to grow up alone’ bedraagt € 970.000, waarvan in 2019 is € 200.000 besteed. De fondsen zijn besteed via onze lokale uitvoerende SOS organisatie SOS Children’s Villages Kenya en de diverse lokale organisaties waarmee we samenwerken.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.