Constructing Jobs, Building Lives

Project periode: 1 februari 2018 - 31 juli 2020
Jeugdwerkgelegenheid

Projectsamenvatting

Malawi Jeugdwerkgelegenheid Building Lives, meisje volgt training voor elektricien

Het project ‘Building Lives is een uniek programma waarin jeugdwerkgelegenheid in Malawi wordt gestimuleerd met een specifieke focus op de bouwsector. Omdat het aantal inwoners van Malawi snel toeneemt, groeit de vraag naar huisvesting en daarmee de vraag naar onder andere vakkundige metselaars en timmerlieden.

Wij bieden binnen drie bestaande trainingscentra professionele ambachtslieden de mogelijkheid om een werkruimte te huren, waar zij jongeren kunnen opleiden door ingehuurde trainers om hen vervolgens in de leer te kunnen nemen. Na de eerste periode van training werken de jongeren samen met de ambachtslieden aan de productie van goederen om belangrijke praktische ervaring op te doen. Dit laatste is in het voordeel van beide partijen. De ambachtslieden ontvangen lesgeld van hun leerlingen en, kunnen in samenwerking met de jongeren, de eindproducten verkopen die gezamenlijk zijn gemaakt. Tegelijkertijd worden 450 jongeren getraind door een kundige docent om ze goed voor te bereiden op een fatsoenlijke baan: ze doen vaardigheden op die aansluiten bij de lokale behoeften en voorkeuren en ze worden geïnspireerd en gemotiveerd want ze hebben in de praktijk gezien wat ondernemerschap inhoudt.

Tijdens het leerproces worden de studenten getraind in technische beroepsvaardigheden, ondernemerschap, het gebruik van digitale (leer) middelen en levensvaardigheden zoals planning, op tijd komen, initiatief nemen en ook zaken als beltegoed hebben en dus bereikbaar zijn.

Het concept van Building Lives is afkomstig van Young Africa, met dit programma wordt het franchisemodel geïntroduceerd in Malawi.

Doelgroep

Achtergestelde jongeren (50% vrouw, 50% man) in de leeftijd van 16-25 jaar, die geen of weinig toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Hieronder vallen onder andere jongeren die de ouderlijke zorg zijn verloren, tienermoeders, voormalige sekswerkers of jongeren met een beperking.

Locaties

Locaties

Gerelateerde SDG's

 • Decent Work and Economic Growth

Activiteiten

Building Lives is een zelfvoorzienend, duurzaam concept. De deelnemende organisaties onderzoeken wat er nodig is in een bepaalde sector, wat de bestaande lokale vaardigheden zijn en bouwen daarop voort. Daarom biedt het programma jongeren een aanzienlijke kans op een goede baan. Aangezien het programma complex is, vereist het een sterke samenwerking van alle partners.

Het franchisemodel is gebaseerd op het principe van financiële duurzaamheid: elk van de workshops zal worden uitgevoerd als een semionafhankelijke onderneming door één of meerdere lokale zakenvrouwen of –mannen die zich met het centrum verbinden. Elke franchisenemer betaalt huur voor het gebruik van de faciliteiten (het trainingscentrum blijft eigendom van de organisatie en zij zijn verantwoordelijk voor gereedschap en uitrusting, werkplaatsruimte, gebruik van klaslokalen, diensten van conciërges en receptionisten, enz.) en is ook verantwoordelijk voor de training en begeleiding van jongeren.

Binnen de soft skills trainingen en trainingen voor docenten wordt ook het belang van het beschermen van het milieu en het voorkomen van klimaatverandering meegenomen. Een verbeterd bewustzijn over de klimaatproblematiek zal doorwerken in verbeterd gedrag van de doelgroep en de deelnemers, en zal worden meegenomen in gedragscodes

Resultaten

Malawi Jeugdwerkgelegenheid Building Lives

Doelen

 • 450 achtergestelde jongeren ontvangen training in technische, innoverende en ondernemende levensvaardigheden.
 • 338 jongeren maken hun praktische leertraject af: het schaduwen van een vakkundige, stage, begeleiding of mentorschap.
 • 170 jongeren vinden regulier werk (100) of richten een levensvatbare startup (70) op. Hierbij krijgen ze hulp door middel van begeleiding, mentorschap, connecties, werkplaatsingen en waar mogelijk kredietlijnen.
 • Verbeteren van curricula voor technische leertrajecten, waaronder: elektrische installatie, lassen, fabricage, metselen en steenbakken, timmerwerk, levensvaardigheden en digitale geletterdheid.
 • Vernieuwen van de inventaris van de trainingscentra, waaronder gereedschap, met daarbij een werkend onderhoudsplan en fondsenplan.
 • De vaardigheden van de docenten die bovenstaande curricula en materialen gebruiken zijn verbeterd.
 • Het delen en bediscussiëren van optimale werkmethodes en opgedane ervaringen tijdens seminars en op sociale media.
 • 3 vocational training centers (VTC) zijn op de lange termijn financieel onafhankelijk en duurzaam.
 • 9 franchisenemers huren een (extra) werkruimte in de VTC en verkrijgen een inkomen via de workshops.

Resultaten

 • Met nog zes maanden te gaan tot het afronding van het project, hebben in totaal 430 mensen (350 mannen en 80 vrouwen) deelgenomen aan Building Lives.
  • 265 jongeren (193 mannen, 72 vrouwen) hebben het volledige traject afgerond en hebben inmiddels een baan gevonden, dan wel zijn een eigen bedrijfje (7) gestart. Daarmee is de ten doel gestelde 70 startups niet meer te realiseren. Een belangrijke reden hiervoor is het gebrek aan startkapitaal. SOS Children’s Villages Malawi doet hard zijn best om als coördinerende organisatie toegang tot kredieten te regelen voor de jongeren, tot nu toe helaas zonder veel succes.
 • De curricula voor de trajecten zijn verbeterd/ aangescherpt, nieuwe materialen zijn aangeleverd en de vaardigheden van docenten zijn met trainingen verbeterd. Daarnaast zijn de ondernemers en trainers getraind in de werking van het franchisemodel.

Het programma stimuleert gelijke deelname van mannen en vrouwen bij zowel de jongere doelgroep als de franchisenemers om zo bij te dragen aan gendergelijkheid. Helaas heeft het programma geen gelijke aantallen mannelijke en vrouwelijke deelnemers kunnen realiseren Dit door de perceptie dat werken in de bouw een mannen-vak is en ouders minder bereid zijn om bij te dragen aan onderwijs voor hun dochters. Op het moment dat er bijvoorbeeld financiële problemen zijn binnen een familie, wordt de bijdrage voor opleiding van de dochters vaak als eerste ingetrokken. Ook speelt het gebrek aan kinderopvang; hoe jong ze soms ook zijn, veel van de vrouwen die deelnemen of willen deelnemen aan het project hebben al één of meerdere kinderen. Via introductiesessies en carrière bijeenkomsten, bijvoorbeeld met vrouwelijke rolmodellen, blijven we ons inzetten om meer vrouwen te bereiken.

Probleemstelling

Malawi heeft een relatief jonge bevolking, ongeveer 66% van de bevolking is onder de 25 jaar. In de achterstandswijken van de steden Salima, Lilongwe en Mulanje is jeugdwerkloosheid een ernstig probleem. De jeugdwerkloosheid is zeer hoog en vele jongeren behoren tot de ‘werkende armen’. Dit betekent dat ze werkzaam zijn in de informele sector, waar ze werken onder slechte omstandigheden en met zo weinig salaris, dat ze niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Vooral voor jongeren die de ouderlijke zorg zijn verloren, tienermoeders, voormalig sekswerkers en mensen met een handicap is het moeilijk om een actieve bijdrage te leveren aan de economie en sociaal geaccepteerd te worden. Deze doelgroep heeft grote behoefte aan structurele sociale inclusie.

Daarnaast zijn op dit moment de technische beroepsopleidingen in Malawi van lage kwaliteit en sluiten ze niet goed aan bij de behoeften van achtergestelde jongeren in het land en de vraag vanuit de samenleving. Jongeren zijn niet in staat om een fatsoenlijk inkomen te verwerven, ze zijn economisch buitengesloten en afhankelijk van hun families voor hun onderhoud. Het gebrek aan ambachtslieden en capaciteit van beroepsopleidingen in Malawi in zowel de formele als de informele sector laat zien dat er een grote slagingskans is voor dit werkgelegenheidsproject.

Onze strategie

De significante demografische groei in Afrika bezuiden de Sahara, waaronder Malawi, zorgt voor een groeiende vraag naar degelijke huisvesting. De bouw is om die reden een toekomstbestendig beroep, en een goede, veilige investering voor jonge mensen. Als jongeren worden opgeleid door lokale ambachtslieden, leren ze in de praktijk en van een deskundige de fijne kneepjes van bouwtechnieken in hun buurt. Bestaande vakopleidingscentra trekken de ondernemers aan die de ruimte, gereedschappen en machines en dergelijke gebruiken. Ze gebruiken de werkplaats voor opleiding en training van de jongeren en productie van goederen. Dit resulteert zowel in een toename van getrainde en gekwalificeerde werknemers als meer eindproducten, die verkocht kunnen worden aan huiseigenaren en -zoekers. Speciale aandacht in het project gaat uit naar gelijke man-vrouw verhoudingen.

Het model is een zelfvoorzienend, duurzaam concept dat jongeren een aanzienlijke kans op een goede baan biedt. Het programma onderscheidt zich van andere werkgelegenheidsprogramma’s doordat het zich specifiek richt op een banensector waar jongeren direct werk kunnen vinden, in plaats van dat ze jongeren versterken in het zelfstandig vinden van een baan in verschillende sectoren. Daarnaast maakt het de trainingscentra financieel duurzaam en minder afhankelijk van externe financiering waarbij de kosten in de toekomst worden gedragen door de inkomsten verkregen via de ondernemers en het trainen van de jongeren.

Partners

Malawi Jeugdwerkgelegenheid Building Lives

Onze uitvoerende partners in Malawi zijn Habitat for Humanity Malawi, Children Fund of Malawi (Green Malata) en SOS Children’s Villages Malawi. Young Africa is betrokken als een technische partner.

Het project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie.

Financiën

Transparante communicatie en rapportage over de door Nederland gefinancierde SOS projecten is van groot belang voor onze organisatie. Door transparant en regelmatig financiële-, partner-, inhoudelijke- en resultaatinformatie te ontsluiten, willen wij onze donateurs precies laten zien wat we dankzij hun bijdrage hebben kunnen realiseren. We evalueren onze programma’s zorgvuldig en waar nodig passen we ze aan om zo optimale kwaliteit, impact, efficiency en relevantie voor de kinderen die we steunen, te bewerkstelligen.

Het totaal budget voor het project Constructing Jobs, Building Lives bedraagt € 666.667, waarvan we € 400.000 van de Europese Unie hebben mogen ontvangen. Het resterende  gedeelte financieren we met giften voor ons wereldwijde werk (ongelabelde giften). In 2019 is € 103.645 besteed. De fondsen zijn via onze lokale uitvoerende SOS organisatie SOS Children’s Villages Malawi en de lokale uitvoerende organisaties waarmee we binnen dit project samenwerken, besteed.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.