Familieversterkend programma Yamoussoukro

Project periode: 1 juli 2014 - 31 december 2022
Familiezorg, Familieversterkend programma

Projectsamenvatting

Familieversterkend programma Yamoussoukro groep meiden voor hun school

Dit familieversterkende programma is een uitbreiding van het programma dat in 2012 van start ging. Dit om meer kinderen en families te kunnen bereiken: in totaal 700 kinderen die in een zeer kwetsbare situatie opgroeien extra. Hiermee willen we voorkomen dat kinderen er alleen voor komen te staan. Daarnaast vergroten we de zelfredzaamheid van kinderen, jongeren, families en de gemeenschap.

De activiteiten vinden plaats in de gemeenschappen Dioulakro en Kokrenou in Yamoussoukro en bieden steun op het gebied van:

 1. Opvoeding en zorg:
  1. het bieden van fysieke en sociale reproductieve gezondheidszorg aan kinderen, jongeren en volwassenen: seksuele voorlichting, trainingen op het gebied van fysieke en sociale vaardigheden, begeleiding en preventie wat betreft HIV/Aids en anticonceptie. Indien noodzakelijk bieden we ook medische zorg;
  2. kennis en vaardigheden op het gebied van opvoeding, hygiëne, voeding en het runnen van een huishouden.
 2. Economische versterking: 
  1. advies hoe voldoende inkomsten te genereren en het geld te besteden.
  2. Spaar- en leen groepen, waarbij deelnemers gezamenlijk geld sparen, dat ze vervolgens –met een goed plan- kunnen lenen.
 3. Basisbehoeften en voorzieningen: zorgen dat kinderen elke dag naar school kunnen, beroepsopleidingen voor jongeren inclusief begeleiding voor succesvolle socio-professionele integratie en toegang tot autoriteiten en overheidsvoorzieningen.
 4. Gemeenschap versterken: het activeren van lokale netwerken en organisaties in de gemeenschap, gericht op het vergroten van hun zelfredzaamheid en het creëren van een veilige en stimulerende omgeving voor kinderen en jongeren.

Doelgroep

Kinderen en jongeren (0 – 17 jaar en 18+) uit kwetsbare families in Yamoussoukro.

We versterken daarnaast de gemeenschappen, zodat ze in de toekomst zelf het vangnet kunnen vormen voor de kwetsbare kinderen en families in hun midden.

Locatie

Locaties

Gerelateerde SDG's

 • No Poverty
 • Quality Education
 • Decent Work and Economic Growth
 • Reduced Inequalities

Activiteiten

Binnen ons programma werken we samen met lokale organisaties, bureaus, financiële instellingen en consultants met expertise op verschillende vlakken om duurzame verandering te bewerkstelligen. Daarvoor worden onder meer de volgende activiteiten ontplooid.

 1. Via workshops, trainingen, communicatiematerialen en samenkomsten leren ouders beter voor hun kinderen te zorgen, worden kinderrechten gerespecteerd en het kinderwelzijn verbeterd.
  1. Verbeteren van ouderschapsvaardigheden.
  2. Vergroten van kennis over kinderrechten.
  3. Motivatie familieleden verhogen door kinderopvang te organiseren, zelfvertrouwen te vergroten en ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijfje of het vinden van een baan.
  4. Verbeteren economische zelfstandigheid van ouders en jongvolwassenen.
 2. Betere basisvoorzieningen voor kinderen en hun families.
  1.  Bevorderen van schoolinschrijvingen en verbeteren van kwaliteit van het onderwijs.
  2. Bevorderen van gedrag en kennis op het gebied van fysieke en mentale gezondheid en toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg.
 3. Het betrekken van belangrijke groepen en/of leiders binnen de gemeenschap, lokale organisaties en gemeenschapsdiensten zorgen voor verbeterde levensomstandigheden en het creëren van kansen voor kinderen, jongeren en zorgverleners.
  1. Verbeteren van de dienstverlening, het opbouwen en vergroten van de capaciteit en het bewustmaken van ouders en kinderen.
  2. Lobby en pleitbezorging jegens plichtdragers.
  3. Ondersteuning van startende gemeenschapsgroepen en activiteiten, en van bestaande initiatieven.
  4. Capaciteitsopbouw en ontwikkeling van vaardigheden om de prestaties van aanwezige lokale organisaties te verbeteren.

Resultaten

Doelen

Het overkoepelend doel van het programma is om de leefsituatie van kinderen en jongeren die het risico lopen de ouderlijke zorg te verliezen, te verbeteren om zo in hun basisrechten en ontwikkeling te voorzien en toegang te bieden tot –kwalitatieve- voorzieningen.

Meer specifiek:

 • voorzien in de behoeften van 700 kinderen (327 meisjes en 373 jongens) uit 175 families in de gemeenschappen Dioulakro en Kokrenou in Yamoussoukro;
 • versterken van de economische capaciteit van zorgdragers;
 • Het versterken van de twee gemeenschappen, zodat zij de kwetsbare kinderen en families in hun gemeenschap zelf duurzame steun kunnen bieden.

Resultaten

Met het familieversterkend programma ondersteunen we in totaal 737 mensen, van wie 562 kinderen in de leeftijd van 0-17 jaar. Het belangrijkste resultaat van afgelopen jaar:

 • 32 families, met in totaal 109 kinderen, zijn weer zelfredzaam.

Verder

 • In de strijd tegen kinderarbeid en uitbuiting, is het FSP in 2017 ‘Tantie Bagage’ gestart om kinderen die als ‘kruiers’ moeten werken, van de straat en op school te krijgen. In het verslagjaar zijn 50 meiden gere-integreerd in het onderwijs en volgen zij een opleiding met stage. Negen meiden hebben noodzakelijke psychosociale steun ontvangen en 30 hebben een workshop persoonlijke hygiëne gevolgd.
 • 463 mannen en vrouwen, van wie 273 ouder dan 18 jaar, hebben vier sessie gevolgd op het gebied van familieplanning en HIV/Aids bewustzijn.
 • 175 ouders en zorgdragers hebben praktische vaardigheden opgedaan en lessen geleerd op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, de schadelijke gevolgen van drugsgebruik, voeding en kinderrechten.
 • 16 vrouwengroepen zijn gemobiliseerd om de campagne tegen vrouwenbesnijdenis tegen te gaan. Bij 228 mensen (204 vrouw) is voorkomen dat de mutilatie kon plaatsvinden.
 • 4.030 studenten van 12 middelbare scholen en colleges hebben een anti-drugs workshop gevolgd op hun school. 20 School supervisors en voorzitters van studentenverenigingen hebben training ontvangen over signalen van drugsgebruik. 15 kinderen zijn geholpen bij het stoppen met drugsgebruik.
 • Kennis- en bewustzijnsverhoging van 175 ouders, voogden en gemeenschapsleiders op het gebied van kinderbescherming. Zeven leden van het lokale comité voor kinderbescherming en drie voorvrouwen van vrouwenassociaties hebben geleerd over positief disciplineren en verschillende vormen van misbruik.
 • Medische zorg voor kinderen en families uit het programma.
 • Vier kinderclubs en twee comités voor bescherming zijn opgericht en getraind op het gebied van kinderrechten. De comités zijn bovendien ondersteund bij het identificeren en prioriteren van de problemen die de kinderen in hun doelgroep beïnvloeden (te weten: geboorteregistratie, kinderarbeid, jeugdcriminaliteit);
 • In samenwerking met lokale organisaties en comités is bewustzijn gecreëerd over de gevolgen van kinderarbeid en uitbuiting. Traditionele ‘Chiefs’, religieuze leiders, de burgemeester, het hoofd van de vrouwenorganisatie en inwoners –in totaal 111 mensen- namen deel aan de activiteiten;
 • 2 nieuwe Solidarity and Credit Savings Groups (SCSG’s) zijn opgezet, het totaal op 8 brengend; 220 kwetsbare ouders, van wie 188 vrouwen, zijn lid van deze groepen en worden zo economisch versterkt;
 • 41 inkomens genererende activiteiten (IGA’s) zijn gefinancierd om het gebied van familieversterking, 41 individuele IGA’s en 2 gemeenschaps IGA’s (cassave en papaya velden). Met de inkomsten kunnen de families weer voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen, vooral op het gebied van onderwijs. Daarnaast zijn de beneficianten getraind hoe hun inkomen het best te managen. Vijf beneficianten hebben hierdoor hun activiteiten kunnen uitbreiden;
 • 74 leerlingen van de basisschool kregen bijles, drie jongeren kregen een stageplaats en 2 materiaal om hun eigen bedrijfje te starten;
 • Ondersteuning bij het opzetten van een driejarenplan van het Community Development Committee in Kokrenou. Het eerste resultaat: de start van de bouw van vier klaslokalen om het tekort aan lokalen op de basisschool in de wijk op te lossen.
 • De gemeenschap heeft bijgedragen door deelnemers van de spaar- en leengroepen stukken land ter beschikking te stellen en de rechten van het kind onder de aandacht te brengen bij haar inwoners.

Probleemstelling

Jarenlang was Ivoorkust één van de economisch meest ontwikkelde landen van West-Afrika, maar door (economische) crises, politieke en sociale onrust is de ontwikkeling tot stilstand gekomen. Het land staat op dit moment op 170 van de 189 landen en gebieden op de internationale Human Development Index en wordt getekend door armoede, ongelijkheid en werkeloosheid.

 • 59% van de bevolking kampt met grote armoede.
 • 1 op de 9 kinderen overlijdt voor de leeftijd van 9 jaar.
 • 1,1 miljoen kinderen zijn hun ouders verloren of kwijtgeraakt als gevolg van de jarenlange burgeroorlog, politieke instabiliteit en ’s lands grootste gezondheidsuitdaging: HIV/Aids.
 • Vele kinderen die zonder steun of in een onveilige omgeving opgroeien, hebben geen toegang tot onderwijs en medische zorg. Minder dan 50% van de kinderen gaat naar school. Ze hebben weinig of geen kennis over hun eigen lichaam, seksualiteit en hygiëne. Misbruik en ‘sociale druk’ liggen op de loer.
 • Kinderarbeid is aan de orde van de dag: ruim 21% van de kinderen in de leeftijd van 5-17 jaar verricht gevaarlijk werk.
  • In Yamoussoukro werken veel meisjes – van kind tot jongere – op de markt als 'tantie bagage': iemand die de gekochte spullen van klanten draagt. Ze gaan niet naar school, zijn vaak alleen en hebben elke dag te maken met de gevaren van de straat.
 • Veel kinderen zien zich geconfronteerd met uitdagingen als armoede, geweld, gebrek aan toegang tot schoon drinkwater, gezonde voeding, onderwijs en goede gezondheidszorg, afwezigheid van geboorteregistratie en kindhuwelijken.

Tijdens de politieke en militaire crisis (2002-2011) was het centraal gelegen Yamoussoukro de doorvoerhaven van mensen, merendeels vrouwen en kinderen, op de vlucht voor het geweld. De veiligheidssituatie is sindsdien verbeterd, maar de crisis heeft een grote impact gehad op de situatie van kinderen.

Kinderen in Ivoorkust groeien nog te vaak op in een onveilig omgeving, waar het ontbreekt aan basisvoorzieningen. Ouders en gemeenschappen missen de kennis en vaardigheden om de nodige diensten en goederen te verkrijgen. Om goed in de behoeftes en bescherming van hun kinderen te voorzien. Daarmee is de ontwikkeling en de toekomst van vele kinderen in het geding.

Onze strategie

(nieuwe TOC per januari 2021)

Partners

SOS Kinderdorpen werkt tijdens projecten samen met financierende en uitvoerende partners. De financierende partners maken het project mogelijk. De uitvoerende partners zorgen dat het project naar afspraak en zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Wij onderhouden intensief contact met de uitvoerende, lokale organisaties over de voortgang en resultaten die geboekt worden. Op deze projectpagina’s vind je de verslaglegging hiervan. Waarbij we naast doelen, resultaten, achtergronden en financiën zowel de persoonlijke sociale impact van ons werk op kinderen en hun families laten zien, als de maatschappelijk sociale impact gerapporteerd aan de hand van de vijf Sustainable Development Goals, die centraal staan binnen onze internationale strategie.

Financiën

Transparante communicatie en rapportage over de door Nederland gefinancierde SOS projecten is van groot belang voor onze organisatie. Door transparant en regelmatig financiële-, partner-, inhoudelijke- en resultaatinformatie te ontsluiten, willen wij onze donateurs precies laten zien wat we dankzij hun bijdrage hebben kunnen realiseren. We evalueren onze programma’s zorgvuldig en waar nodig passen we ze aan om zo optimale kwaliteit, impact, efficiency en relevantie voor de kinderen die we steunen, te bewerkstelligen.

De financiering van projecten kan volledig bij SOS Kinderdorpen Nederland liggen, maar vaker dragen wij de projectfinanciering met één of meerdere fondsenwervende organisaties binnen onze federatie. In de meeste gevallen besteden we de fondsen volledig aan de lokale uitvoerende SOS of partnerorganisatie. Soms kan het voorkomen dat een minimaal gedeelte van de fondsen besteed wordt in Nederland, bijvoorbeeld voor onderzoek of de inzet van een consultant.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.