DRA Desert Locust Joint Response

Project periode: 22 april 2020 - 21 oktober 2020
Noodhulp

Projectsamenvatting

vrouw probeert sprinkhanen te verjagen

Verschillende landen in de Hoorn van Afrika zien zichzelf geconfronteerd met extreme voedselonzekerheid als gevolg van de woestijnsprinkhanenplaag. De sprinkhanen verwoesten het akker- en grasland – land waar vele mensen afhankelijk van zijn om te kunnen voorzien in hun levensbehoeften. De coronapandemie verergert de problemen waar deze families voor staan. SOS Kinderdorpen leidt de Desert Locust Joint Response van de Dutch Relief Alliance en werkt er samen met Cordaid, Dorcas, ICCO Cooperation, Oxfam Novib, Save the Children, Tearfund Nederland en ZOA.

Tijdens deze zes maanden durende interventie richt de hulp zich in verschillende regio's in Ethiopië en Somalië onder andere op:

 • de bestrijding van de sprinkhanen;
 • het versterken van voedselzekerheid;
 • de aanleg van voorzieningen ten behoeve van levensonderhoud;
 • het verbeteren van toegang tot schoon drinkwater;
 • het geven van voorlichting over hygiëne en het coronavirus;
 • het financieel ondersteunen van extra kwetsbare groepen.

Met onze activiteiten hebben we gezamenlijk 167.850 mensen de noodzakelijke humanitaire ondersteuning geboden. De acht organisaties werken nauw samen met lokale organisaties en overheden.

Doelgroep

Het project richt zich op families die het zwaarst zijn getroffen door de sprinkhanencrisis en economische en medische gevolgen van de coronapandemie. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar kinderen, vrouwen met kinderen en/of zwangere vrouwen, door kinderen geleide huishoudens, ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken en mensen die verhoogde veiligheids- en/of gezondheidsrisico's lopen.

Locatie

Locaties

Activiteiten

Wij voeren onze activiteiten uit in Somalië en richten ons op het bestrijden van de sprinkhanen, het verbeteren van de toegang tot basisbehoeften voor de meest kwetsbare huishoudens en het beschermen en het weer opbouwen van de middelen van bestaan. Hierbij houden we rekening met de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt. Met onze activiteiten willen we ervoor zorgen dat de families en gemeenschappen ook op de lange termijn in staat zijn zich te redden. Een nadere uitleg van de activiteiten.

Voedselzekerheid en kostwinning (7.200 mensen)

 • Capaciteit opbouwen zodat gemeenschappen bij volgende rampspoed beter voorbereid en meer weerbaar is.
 • Bieden van tractor – tijd en ondersteuning bij landvoorbereiding.
 • Zorg voor relevante landbouwmaterialen.
 •  Training over klimaatbestendige landbouw.

Cash (7.200 mensen)

 • Het verschaffen van geld om de toegang tot basisbehoeften te verbeteren en een uitgebreid herstel van het levensonderhoud te ondersteunen voor 7.200 mensen.
 • Het organiseren van geld voor werk: (hand) arbeid ter ondersteuning van de beheersing van de plaag en om de grond weer te herstellen.

WASH

 • Verbeteren van hygiënebewustzijn, sanitatie en preventiemaatregelen tegen coronavirus.
 • Toegang tot handwasfaciliteiten en zeep voor meer mensen verhogen.
 • Zorg voor hygiënekits, bestaande uit zeep, waspoeder, handdesinfectiemiddelen en jerrycans).
 • Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor personeel en vrijwilligers.

In al onze activiteiten integreren we de bescherming van kinderen.

Resultaten

DRA, Sprinkhanenplaag, Somalië, SOS Kinderdorpen

Doelen

Het doel van deze Joint Response is om humanitaire hulp te bieden aan de meest kwetsbare mensen in de door de sprinkhanenplaag zwaarst getroffen gebieden in Ethiopië en Somalië, waarbij er speciale aandacht uitgaat naar kinderen en vrouwen.

Met het project willen we als samenwerkingsverband gezamenlijk 215.455 mensen bereiken op de volgende vlakken.

 • Voedselzekerheid en kostwinning: ruim 66.000 ontvangen directe voedselhulp in de vorm van voedsel-/cash vouchers, hulp bij het bestrijden van de sprinkhanen en materialen om het land te herstellen en/of worden voorzien in onder meer nieuwe zaden en kleinvee. Daarnaast krijgen ze voorlichting en training over bijvoorbeeld duurzaam landbouwen/veehouderij om zo beter bestand te zijn tegen andere uitdagingen (als droogte) en voedselzekerheid voor de lange termijn te bewerkstelligen.
 • Cash: ruim 37.700 mensen ontvangen, afhankelijk van de noden en de lokale omstandigheden, onvoorwaardelijke cash – om zo te kunnen voorzien in hun basisbehoeften, dan wel kunnen deelnemen aan cash-voor-werk activiteiten.
 • WASH: ruim 142.300 mensen ontvangen WASH (water, sanitatie, hygiëne) steun. Waaronder de installatie van stations waar ze handen kunnen wassen, de distributie van hygiënepakketten, het repareren en aanleggen van bronnen en wateropslag en voorlichting over het belang van hygiëne. Om zo verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Resultaten

SOS Kinderdorpen heeft met haar activiteiten in totaal 18.100 mensen bereikt. Een opsomming van de belangrijkste resultaten.

 • Voedselzekerheid en kostwinning
  • 6.600 mensen bewust gemaakt over noodzaak om maatregelen te nemen en voorbereid te zijn op natuur/klimaatcrises;
  • 330 huishoudens (2.400 mensen) opgeleid over klimaatbestendige landbouw, gebruik van tractoren, verstrekking materialen en zaden voor landbewerkingen.
 • WASH
  • uitdelen van hygiënekits aan 400 huishoudens (2.600 mensen);
  • voorlichting over het belang van hygiëne, sanitaire voorzieningen en corona preventie aan 1.320 huishoudens (7.900 mensen);
  • uitdelen van beschermende kleding en materialen aan 50 stafleden en vrijwilligers in het medisch centrum.
 • CASH
  • contant geld voor 300 huishoudens (2.000 mensen) ter ondersteuning in basisbehoeften en middelen van bestaan en ter ondersteuning in de mechanische bestrijding tegen sprinkhanen;
  • betaald werk om bodemdegradatie tegen te gaan voor 130 huishouden (1.000 mensen).
 • Corona
  • voorlichting over het virus en het belang van goede hygiëne;
  • uitdelen van zeep, water en andere hygiënische producten.

Probleemstelling

De woestijnsprinkhaan wordt beschouwd als één van de meest destructieve, migrerende plagen in de wereld: de plaag is hypermobiel en voedt zich met grote hoeveelheden van vrijwel elke soort vegetatie. Door de wind kunnen ze zich op een normale dag wel 150 km verplaatsen en een kleine zwerm (ongeveer 40 miljoen sprinkhanen per km2) eet per dag een zelfde hoeveelheid voedsel als 35.000 mensen. De gevolgen van een normale zwerm met 150 miljoen sprinkhanen laten zich raden. De plaag heeft een verwoestend effect op de landbouw en de graslanden (waardoor er geen voedsel meer is voor vee) en daarmee de voedselzekerheid en economie van de regio. Helemaal in gebieden waar de voedselzekerheid al pover was. De plaag heeft niet alleen de eerste oogst van 2020 vernietigd maar brengt ook de komende twee oogsten in gevaar.

In Ethiopië hebben naar schatting 8,5 miljoen mensen te maken met ernstige voedselonzekerheid en in Somalië zien 6,7 miljoen mensen zich geconfronteerd met acute voedselonzekerheid. De huidige sprinkhanenplaag in de Hoorn van Afrika is één van de ergste uitbraken ooit in Ethiopië, Somalië en Kenia en bedreigd ook landen als Oeganda en Zuid Soedan.

De coronapandemie maakt de situatie alleen maar moeilijker.

Onze strategie

Op basis van het vernieuwde Humanitarian Response Plan (UN) en verschillende needs assessments, uitgevoerd door SOS Kinderdorpen en de partnerorganisaties, zijn de grootste noden gerelateerd aan de sprinkhanenplaag en de corona pandemie in kaart gebracht. Aan de hand daarvan zijn de doelen van de Joint Response geformuleerd: de verspreiding van de sprinkhanenplaag tegengaan, toegang tot basisbehoeften voor de meest kwetsbare families, het beschermen en opbouwen van kostwinningactiviteiten en besmetting en verdere verspreiding van corona tegengaan.

SOS Kinderdorpen bouwt voort op de eerdere ervaringen in meerdere (lopende) humanitaire programma's in Somaliland, en richt zich op de meest kwetsbare families in de gebieden Awdal en Woqooyi-Galbeed. Twee regio's die zwaar getroffen zijn door de sprinkhanenplaag. Veel mensen in deze gebieden leven van de landbouw en zijn een groot deel van hun inkomsten kwijt geraakt, doordat de zwermen al hun gewassen opeten. Door trainingen te geven aan de boeren hoe ze hun land kunnen beschermen tegen de sprinkhanen en de sprinkhanen kunnen verwijderen of verjagen in combinatie met het uitdelen van gereedschappen en zaden, kunnen de boeren hun kostwinningactiviteiten sneller herstellen. Daarnaast verstrekken we cash, zodat mensen in hun levensbehoeften kunnen voorzien en op deze manier hun oude leven sneller weer op kunnen pakken.

Ook zetten we ons in om de verspreiding van corona tegen te gaan. Door voorlichting te geven over het virus, het belang te benadrukken van goede hygiëne, het uitdelen van zeep, water en andere hygiëne producten, probeert SOS Kinderdorpen de lokale bevolking zo goed mogelijk voor te bereiden op en te wapen tegen deze wereldwijde pandemie.

Partners

DRA, Sprinkhanenplaag, Somalië, SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen leidt de samenwerking met Cordaid, Dorcas, ICCO Cooperation, Oxfam Novib, Save the Children, Tearfund en ZOA in Somalië en Ethiopië. Bij de uitvoering van onze humanitaire activiteiten werken we nauw samen met lokale organisaties en overheden.

Het samenwerkingsverband is een partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de noodhulpactiviteiten ook financiert.

Financiën

Transparante communicatie en rapportage over de door Nederland gefinancierde SOS projecten of in dezen: ons door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierde samenwerkingsverband binnen de DRA, is van groot belang voor onze organisatie. Door transparant en regelmatig financiële-, partner-, inhoudelijke- en resultaatinformatie te ontsluiten, willen wij onze donateurs precies laten zien wat we dankzij hun bijdrage hebben kunnen realiseren. We evalueren onze programma’s zorgvuldig en waar nodig passen we ze aan om zo optimale kwaliteit, impact, efficiency en relevantie voor de de kwetsbare families die we steunen, te bewerkstelligen.

Het totale budget voor de DRA Desert Locust Joint Response bedroeg € 4,0 miljoen, waarvan € 3.954.638 is besteed. Het budget is verdeeld onder de acht deelnemende organisaties in deze Joint Response, die de fondsen volgens plan besteden – al dan niet via lokale uitvoerende (partner) organisaties. SOS Kinderdorpen kreeg naast het lead budget ter waarde van € 151.144, € 384.857 toegewezen voor implementatie, dat we hebben besteed via onze lokale uitvoerende SOS organisatie SOS Children’s Villages Somalia.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.