Onafhankelijke onderzoeken en actieplan

Kindveiligheid is binnen SOS Kinderdorpen het hoogste goed. Gezien de omvang en aard van de zorg die wij bieden aan een kwetsbare doelgroep, zijn wij ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid hierin. Het moet altijd beter, zeker op het gebied van kindveiligheid en integriteit. Daarom evalueren we doorlopend ons eigen beleid en procedures, maar vragen we ook externe partijen om deze kritisch tegen het licht te houden.

SOS Kinderdorpen heeft recent externe partijen gevraagd om eerdere incidenten op het gebied van kindveiligheid en integriteit te onderzoeken. Ons handelen destijds is daarbij getoetst aan ons beleid van nu. Dit biedt inzicht welke aanscherpingen van ons huidige beleid en procedures noodzakelijk zijn.

Uit de onderzoeksrapporten blijkt dat in deze zaken niet altijd op de juiste manier opvolging is gegeven aan onze procedures, dat er onvoldoende actie is ondernomen tegen daders en dat niet geluisterd is naar kinderen of onze eigen medewerkers die zorgen hebben geuit. De rapporten bevatten ook concrete aanbevelingen om ons beleid op kindveiligheid en integriteit verder te verbeteren.

SOS Kinderdorpen heeft tot op heden (d.d. 25 juni 2021) de volgende acties ondernomen:

Onafhankelijke commissie

Het hoogste internationale orgaan van SOS Kinderdorpen, de senaat, heeft een onafhankelijke commissie ingesteld die onderzoekt waarom het beleid en de processen van de organisatie niet altijd goed zijn opgevolgd. De commissie is eind mei voor het eerst bijeen gekomen. De onafhankelijke commissie heeft van SOS Kinderdorpen het mandaat gekregen om waar nodig vervolgonderzoek te doen en passende maatregelen te treffen uit naam van de senaat.

Systeem van ombudspersonen

Er wordt over de gehele federatie een systeem van onafhankelijke ombudspersonen uitgerold. Veel SOS lid-organisaties werken al met een ombudspersoon die steun verleent aan gedupeerden en betrokkenen, fungeert als onpartijdige klachtbehandelaar en gevraagd en ongevraagd onderzoek doet naar mogelijke incidenten. Dit systeem van ombudspersonen is een aanvulling op het bestaande beleid op kindveiligheid, klokkenluiden en klachtenbehandeling. In september start een proefproject in verschillende regio’s.

Verdere aanscherping kindveiligheidsbeleid: ons actieplan

In de Independent Child Safeguarding Review, uitgevoerd door Keeping Children Safe, zijn vier historische cases geanalyseerd. Hieruit zijn concrete aanbevelingen en adviezen voor verbetering aangegeven op vijf specifieke gebieden:

  • Beleid omtrent kindveiligheid
  • Leiderschap en organisatiecultuur
  • Toezicht, bestuur en verantwoording
  • De kwaliteit van de zorg en de rol van zorgverleners
  • Gerechtigheid en steun voor slachtoffers, gedupeerden en klokkenluiders

Op basis van deze aanbevelingen is een Child Safeguarding Action Plan opgesteld. Dit actieplan bestaat uit 24 actiepunten. De implementatie van de volgende acties heeft de hoogste prioriteit: directe steun voor slachtoffers en gedupeerden, het aantrekken van ombudspersonen, correct incidentenbeheer voor slachtoffers en gedupeerden, empowerment van kinderen en jongeren door het vergroten van hun kennis van hun rechten en training in het herkennen van goed en fout gedrag, extra financiële- en managementondersteuning voor landen met een hoog risicoprofiel, aanscherpen van onze gedragscode door meer te sturen op waarden, normen en gendergelijkheid en implementeren van beleid ter voorkoming van seksuele intimidatie, uitbuiting en misbruik (PSHEA).

Keeping Children Safe geeft aan dat, ondanks de leerpunten die er nog altijd zijn, SOS Kinderdorpen op het gebied van kindveiligheid een innovatieve partij is die bereid is doorgaand te leren en verbeteren. En dat onze organisatie de afgelopen jaren met de invoering van de Child Protection Policy in 2008 en later de Code of Conduct in 2011 al belangrijke stappen heeft gezet op het gebied van kindveiligheid en integriteit. Met name sinds 2012 is duidelijke vooruitgang zichtbaar op het gebied van kindveiligheid door inzet op preventie, het aantrekken van een team dat meldingen onderzoekt en het uitrollen van een incidentmanagementsysteem om beter te rapporteren en reageren.

Het volledige Child Safeguarding Action Plan en de bevindingen van Keeping Children Safe zijn (in het Engels) in te zien op onze internationale website.

Op 7 juni 2023 hebben we de update gepresenteerd over de vorderingen van de onafhankelijke commissie, de implementatie van de actieplannen, de uitrol van het ombudspersonen systeem en relevante besluiten die door het internationale management zijn genomen.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.