Kind & veiligheid

Het belang en de bescherming van kinderen staat bij SOS Kinderdorpen altijd voorop. Binnen onze invloedssfeer hanteren we een ‘zero tolerance for non-acting’ beleid ten opzichte van elke vorm van misbruik van kinderen. Ons beleid schrijft voor dat we proportioneel handelen op elke schending.

SOS Kinderdorpen stelt alles in werking om een liefdevolle en veilige omgeving te creëren voor alle kinderen en jongeren die we met onze programma’s bereiken. Het is onze plicht en daarmee belofte dat we zorgen dat kinderen en jongeren vrij zijn van seksuele intimidatie, uitbuiting en misbruik als gevolg van wangedrag van werknemers, partners en vrijwilligers, én dat hun rechten worden beschermd. Dit staat geschreven in onze Care Promise.

De praktische leidraad voor het implementeren van het beleid is onze SOS Child Protection Policy. Download deze hier:

Child Protection Policy

SOS Kinderdorpen heeft in 2008 een Child Protection Policy vastgesteld. Deze wordt toegepast door alle SOS organisaties die in 138 landen en gebieden actief zijn. Dit beleid richt zich op vier sleutelgebieden:

 • Bewustzijn – het creëren van een open en toegankelijke cultuur waarin kinderen, jongeren en medewerkers, ongeacht sekse, geloof, cultuur, achtergrond en lichamelijke of geestelijke gesteldheid, hun mening en gevoelens zonder angst of schaamte kunnen uiten.
 • Preventie – we leren kinderen wat hun rechten zijn en maken ze bewust van gedrag dat hen geweld aandoet en we trainen alle medewerkers in het herkennen van signalen, hoe te voorkomen dat misstanden zich voordoen. 
 • Rapporteren – alle medewerkers zijn verplicht om melding te maken van incidenten of problemen. We bieden veilige, simpele en toegankelijke kanalen om child safeguarding incidenten te melden.
 • Reageren – we reageren met grote zorg op elke melding en verdenking. Beslissingen en acties worden gebaseerd op adequate informatie waarbij we luisteren naar alle betrokkenen. 

Melding maken

Met de vaststelling van de Child Protection Policy, stimuleren we kinderen, SOS medewerkers, medewerkers van partners en mensen uit de gemeenschap, om gebruik te maken van één van onderstaande mogelijkheden om melding te maken van mogelijke onrechtmatigheden:

 • Elk SOS programma heeft een aangewezen child safeguarding vertrouwenspersoon.
 • Elke nationale organisatie heeft een child safeguarding team. 
 • Er zijn kindvriendelijke ‘klachtenboxen’ op locaties waar we actief zijn. Hierin kunnen meldingen anoniem gedaan worden.
 • Sinds 2017 is er een klokkenluiderskanaal op onze internationale website waar kinderen en betrokkenen veilig en anoniem melding kunnen maken van eventuele misstanden. 
 • Internationaal kun je je bezorgdheid ook uiten via: childprotection@sos-kd.org

Jaarverslag kindveiligheidsincidenten

In alle activiteiten van SOS Kinderdorpen stellen we hoge eisen ten aanzien van fatsoen, openheid, integriteit en transparantie. Bewezen incidenten zullen daarom altijd worden vermeld in het jaarverslag. Dat geldt allereerst binnen onze wereldwijde programma’s, maar ook richting onze partners en donateurs. SOS Kinderdorpen rapporteert om die reden als internationale organisatie sinds 2017 over mogelijke incidenten op het gebied van child safeguarding. We doen dat in het Child Safeguarding annual report. Hierin communiceren we op transparante wijze, maar blijven altijd discreet om de privacy van de kinderen en jongeren te beschermen. 

Vrijwilligersbeleid

Je kunt via SOS Kinderdorpen Nederland niet in het buitenland werken. Wij zenden geen mensen uit naar projecten en hebben daarom geen betaalde stages, vacatures of vrijwilligerswerk in het buitenland.

Ons beleid is dat kinderen worden verzorgd en opgevoed door mensen met dezelfde culturele achtergrond. De kinderen waarmee SOS Kinderdorpen in haar programma’s werkt, zijn kwetsbaar. Tijdelijke of telkens wisselende verzorgers of vrijwilligers dragen bij aan een verstoorde hechting en onderbreken de dagelijkse routine. Daarom geven wij er de voorkeur aan dat mensen die voor ons werken dit voor langere tijd doen. Zo krijgen kinderen een stabiele, veilige leefomgeving en hoeven ze niet steeds aan nieuwe mensen te wennen. Wij vinden het belangrijk dat lokale mensen kunnen werken in de SOS programma’s, omdat dit de werkgelegenheid en betrokkenheid ter plaatse stimuleert. Het zijn de nationale SOS Children’s Villages Associations die het werk van SOS Kinderdorpen in hun eigen land coördineren.

Integriteitsbeleid

Om deel uit te mogen maken van de wereldwijde federatie SOS Children’s Villages International, dient elk nationaal kantoor zich te houden aan de volgende richtlijnen:

 • Good Management and Accountability Quality Standards – de richtlijnen m.b.t. planning, monitoring, verslaggeving en communicatie, antifraude en corruptie en bescherming van gegevens en activa. 
 • Anti-fraud and anti-corruption guideline – aanvullende richtlijnen voor aanpakken van fraude en corruptie.
 • Code of Conduct. 

Code of Conduct

Naast uitgebreide training en screening moet elk van onze medewerkers de Code of Conduct (gedragscode) ondertekenen. Wanneer SOS medewerkers zich niet aan ons beleid en onze belofte voor het beschermen en verzorgen van kinderen houden, hanteren we een strikte aanpak: bij iedere verdenking van misstanden wordt de desbetreffende medewerker gedurende het gehele politie- en justitie-onderzoek geschorst. Bij bewezen schuld volgt direct ontslag en eventueel rechtsvervolging.

Integriteitssysteem 

Daarnaast heeft SOS Kinderdorpen de handen ineen geslagen met de goede doelensectoren en een Gezamenlijk Actieplan Integriteit opgesteld. Die is in het leven geroepen om misstanden te voorkomen en verbeteringen door te voeren rondom preventie, signalering, handhaving en verantwoording van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in de sector.

Keeping Children Safe- certificaat

We werken voortdurend aan een veilige omgeving voor de kinderen en jongeren in onze programma’s. Want als het aankomt op veiligheid, kan en moet het altijd beter. Daarom scherpen wij bestaande procedures continu aan. Bovendien werken we samen met de organisatie ‘Keeping Children Safe’. Deze organisatie is gespecialiseerd in onderzoek rondom en het voorkomen van uitbuiting, mishandeling en het schenden van de rechten van het kind.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.