Skip to main content

SANGUE NOVO

Vergroten van werkgelegenheid voor jongeren in Bissau

De bevolking van Guinee Bissau groeit snel en is jong; 48% is tussen de 0-18 jaar. Bijna de helft van alle kinderen in de leeftijd van 5-14 jaar moet werken om bij te dragen aan het familie inkomen en kunnen daardoor niet naar school. Het gevolg: veel jongeren zijn niet opgeleid of hebben kwalitatief ondermaats (basis) onderwijs genoten waardoor ze geen fatsoenlijke baan kunnen vinden om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Daarnaast kan de stagnerende economie de snelle bevolkingsgroei niet bijbenen. Volgens cijfers van de internationale arbeidsorganisatie zit bijna een derde van de 600.000 jongeren zonder werk. De jongeren vormen ook een disproportioneel deel van de groep mensen die ondanks hun baan in verlammende armoede leven: 80% van de mensen die van minder dan $ 1,25 per dag moeten rondkomen is tussen de 15-35 jaar. Vrouwen hebben een dubbele achterstand, daar zij vaak nog in een ondergeschikte positie leven.

GuineeBissau_SangueNovo_meisje-bouw.jpg

Om die reden is SOS Kinderdorpen in 2015 gestart met het jeugdwerkgelegenheidsprogramma Sangue Novo.

“Veel jongeren zien dit project als dé kans om hun dromen te verwezenlijken”, zegt programmacoördinator Augusta Vaz.

Lees hier een interview met Augusta over het programma.

Doel

Het vergroten van de werkgelegenheid van kwetsbare jongeren in Bissau om zo het grote probleem van jeugdwerkeloosheid te adresseren en aan te pakken, door samen met andere trainingscentra in de stad:

  • het bestaande aanbod van professionele trainingen en opleidingen te verbeteren, uit te breiden en aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt;
  • de trainingen toegankelijk te maken voor kwetsbare jongeren en specifiek vrouwen;
  • arbeidsmarktonderzoeken uit te voeren om in beeld te brengen waar het perspectief op een baan goed is; en daarmee 1.200 kwetsbare jongeren (man en vrouw) met weinig tot geen educatie de kans te bieden hun competenties te vergroten en een fatsoenlijke baan te vinden.

Doelgroep: werkloze jongeren met weinig tot geen opleiding, in de leeftijd van 18-35 jaar, die zich geen al te lange opleiding kunnen veroorloven omdat ze anders een te groot beroep moeten doen op familieleden voor hun levensonderhoud.

Activiteiten

Een deelnemer aan het Sangue Novo programma is daar gemiddeld anderhalf jaar mee bezig. Het programma begint met het bijspijkeren op het gebied van taal en rekenen. Dan volgt de theoretische en praktische vakopleiding, die gecombineerd wordt met het ontwikkelen van zogenaamde life skills: sociale vaardigheden, arbeidsethiek, oefeningen in samenwerken en onderhandelingsvaardigheden. Jongens en meisjes worden ook bewust gemaakt van genderspecifieke aspecten van hun werk en hoe ze zich zichzelf kunnen redden in penibele situaties. Het laatste onderdeel van het traject is de stageperiode. SOS ziet er op toe dat de stagiaires echt een veelzijdig programma doorlopen, zodat ze binnen hun vakgebied voldoende diverse ervaringen opdoen.

  • Sinds de start in 2015 zijn 569 jongeren aan het Sangue Novo traject begonnen. De meesten van hen waren in het verslagjaar nog in opleiding of volgden een stage. 143 jongeren (64 vrouwen, 79 mannen) hebben in 2017 het opleidingstraject voltooid en een diploma ontvangen. 65 jongeren, waaronder 47 jonge vrouwen, hebben inmiddels een baan. Slechts 14 jongeren zijn vroegtijdig gestopt, vaak als ze tussentijds al zicht kregen op een baan.
  • Het SOS trainingscentrum is in 2017 afgebouwd en de leslokalen zijn ingericht voor drie vakopleidingen: huishoudelijk werk inclusief koken, kappersopleiding en kleermaken. Ook is er een lokaal voor alfabetisering en rekenvaardigheid en een lokaal met computers om leerlingen computervaardigheden bij te brengen.
  • Jongeren die een ander vak willen leren, zoals docent kleuteronderwijs, metselaar, elektricien of loodgieter kunnen een cursus volgen bij partner-trainingscentra. Dit zijn aangepaste cursussen qua lengte, toelatingseisen en inhoud, om ze zo toegankelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken voor de doelgroep van SOS.
  • Aan het einde van het verslagjaar is opnieuw een enquête uitgevoerd onder ondernemers om te onderzoeken in welke sectoren laaggeschoolde jonge vrouwen en mannen terecht kunnen en welke (korte) training daarvoor nodig is. Daaruit kwamen ook ‘nieuwe’ sectoren naar voren waar deze jongeren aan de slag kunnen: culinaire vaardigheden, bediening in restaurants, patisserie en decoratie. In 2018 starten om die reden in het SOS trainingscentrum cursussen op het gebied van koken, bediening en patisserie. In 2019 gaat de decoratie training van start.
  • Het projectteam is uitgebreid: er zijn trainers die op projectbasis werken en er is een coach die de follow-up doet tijdens de stage en helpt bij het vinden van werk.
  • Het team speelt ook steeds meer een politieke rol. SOS is deelnemer aan het jeugdwerkgelegenheidsoverleg, waarin het Ministerie van Jeugdwerkgelegenheid en Onderwijs en andere NGO’s vertegenwoordigd zijn.