Simba Familiehuizen

Project periode: 1 januari 2017 - 31 december 2022
Familiezorg, Simba Familiehuizen

Projectsamenvatting

Simba Familiehuizen, Nederland, SOS Kinderdorpen

Het Simba Familiehuis is een nieuw soort gezinshuis waar broertjes en zusjes gezamenlijk worden opgevangen als het thuis door problemen niet meer gaat. SOS Kinderdorpen zet een familiebegeleider in die intensief aan familieversterking werkt, waardoor de kans op terugkeer naar huis wordt vergroot. De kinderen krijgen de persoonlijke aandacht en de professionele ondersteuning die ze nodig hebben.

De families waar we ons op richten hebben te maken met een verscheidenheid aan problemen, ze zitten vast in een negatieve spiraal waardoor de thuissituatie geen veilige en stimulerende omgeving meer is voor de kinderen. De familiebegeleider biedt intensieve ondersteuning aan zowel de kinderen als de ouders, waarbij ook het sociale netwerk rondom de familie (brede familie, school, sportclub, vrienden) betrokken wordt.

De pilot start met vijf Simba Familiehuizen waar in totaal 25 kinderen uit 10 families kunnen wonen. De Simba Familiehuizen worden in een periode van anderhalf jaar startend in het tweede kwartaal van 2019, één voor één geopend. Wanneer het project succesvol is, kan de Simba Familiehuis methodiek in meerdere gezinnen worden ingezet.

Het is de eerste keer dat SOS Kinderdorpen met een programma actief is in eigen land.

Doelgroep

Kinderen uit families met ernstige zorgen en problemen, voor wie het noodzakelijk is om tijdelijk samen met hun broers en zussen in een veilige familiegerichte omgeving te wonen.

Locaties

Locaties

Resultaten

Doelen

Het overkoepelend doel van de Simba Familiehuizen is om te voorkomen dat families voorgoed uit elkaar vallen.

De volgende subdoelstellingen zijn daarnaast vastgesteld:

 • Familiegerichte zorg bieden aan circa 25 kinderen uit kwetsbare families, door ze samen met hun broers en zussen op te vangen in een liefdevolle, veilige familie met professionele Simba familiehuisouders. Een familiebegeleider wordt ingezet bij het versterken van de familie. Het doel is om minimaal 60% van de kinderen op een veilige manier te herenigen met hun ouders.
 • Samen met onze partners leren hoe het programma optimaal kan functioneren in de Nederlandse gemeenschap.
 • Onderzoeken op welke wijze meer families kunnen worden geholpen met deze zorg.
 • In samenwerking met Defence for Children lobbyen voor het recht op gezamenlijke opvang van broers en zussen en dit in de Nederlandse Jeugdwet verankerd krijgen.

Resultaten

Het project bevindt zich op dit moment in de operationele fase. Onderstaand onze activiteiten en een aantal van de resultaten die in 2018 zijn behaald.

 • Per 1 mei is een projectleider aangesteld.
 • De Simba Familiehuizenmethodiek is beschreven.
 • Met twee gemeenten zijn afspraken gemaakt voor samenwerking.
 • Er is een aanbod gekomen voor huisvesting in de gemeente Utrecht.
 • Gestart met het ontwikkelen van de Maatschappelijke Business Case (MBC). Deze MBC is belangrijk om aan de gemeente aan te tonen welk maatschappelijk en financieel voordeel het Simba Familiehuis heeft voor families uit hun gemeente.
 • Er zijn twee ouderparen gevonden, die willen starten als Simba Familiehuis ouders.
 • Het communicatieplan is opgesteld en de ontwikkeling van een website is van start gegaan.
 • Het leerprogramma voor het Simba-team is gestart.
 • Defence for Children is gestart met de lobby voor wettelijke verankering van het samen uithuisplaatsen van broertjes en zusjes.
 • Er zijn twee familiebegeleiders gevonden die uitgebreide ondersteuning aan de ouders gaan bieden.

Probleemstelling

37.000 kinderen in Nederland waren in de eerste helft van 2018 (tijdelijk) uit huis geplaatst. De Nederlandse Jeugdwet (2015) schrijft voor dat plaatsing in een familiegerichte vorm van zorg (een pleegfamilie of een familiehuis) de prioriteit heeft. Echter:

 • rond de 18.000 kinderen leven in residentiële instituten,
 • circa 19.000 kinderen wonen in een pleegfamilie,
 • en 5.000 in een familiehuis.

Tegelijkertijd, wanneer kinderen in de alternatieve zorg geplaatst worden, worden broers en zussen in naar schatting 50% van de gevallen van elkaar gescheiden.

Het is niet precies bekend voor hoeveel families de Simba Familiehuizen kunnen helpen, maar door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2012, Sociaal Planbureau en het Nederlands Jeugdinstituut wordt het aantal geschat op 90.000 kinderen in families die het risico lopen uiteen te vallen. In de meeste gevallen hebben deze kwetsbare families meerdere problemen op verschillende vlakken zoals rondom de opvoeding, (v) echtscheiding, psychische of financiële problemen.

Deze families hebben speciale steun nodig en hulp bij de hereniging, waarbij elk familielid en lid van hun sociale netwerk is betrokken. Ondanks de focus op terugkeer naar huis, blijft hereniging met de eigen familie in Nederland te vaak uit.

Onze strategie

Door families te versterken, probeert SOS Kinderdorpen ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk kinderen binnen hun eigen familie kunnen blijven opgroeien. Het uithuisplaatsen en het niet opgroeien met je broers of zussen is vaak een traumatische ervaring. Door in te zetten op familieversterking en hereniging, behoeden we kinderen voor nog meer emotionele schade en is de kans groter dat de familieband behouden blijft. Per kind en situatie bekijken we hoe de zorg zo passend mogelijk gemaakt kan worden.

Zo maken we het verschil:

 • we houden broertjes en zusjes bij elkaar;
 • we plaatsen kinderen niet in een instelling, maar in een gezin met professionele gezinshuisouders: het Simba Familiehuis;
 • kinderen blijven -indien mogelijk- in de eigen regio wonen, zodat zij naar hun eigen school en clubs blijven gaan en contact houden met ouders, familie en vrienden;
 • door de inzet van een familiebegeleider voorkomen we langdurige zorg door op tijd intensieve ondersteuning aan ouders te bieden;
 • belangrijke personen in het leven van de kinderen en ouders worden actief betrokken;
 • we besteden veel aandacht aan nazorg en werken nauw samen met de hulpverleners van het wijkteam.

Partners

Simba Familiehuizen, Nederland, SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen werkt tijdens projecten samen met financierende en uitvoerende partners. De financierende partners maken het project mogelijk. De uitvoerende partners zorgen dat het project naar afspraak en zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Wij onderhouden intensief contact met de uitvoerende, lokale organisaties over de voortgang en resultaten die geboekt worden. Op deze projectpagina’s vind je de verslaglegging hiervan. Waarbij we naast doelen, resultaten, achtergronden en financiën zowel de persoonlijke sociale impact van ons werk op kinderen en hun families laten zien, als de maatschappelijk sociale impact die centraal staan binnen onze internationale strategie.

Uitvoerende partners
De belangrijkste partners in het Simba Familiehuizenproject zijn Gezinshuis.com, Stichting Jeugddorp de Glind en de Eigen Kracht Centrale. Gezamenlijk hebben we de succesvolle Belgische Simba zorg vertaald naar een Nederlands pilotprogramma en de Simba Familiehuizen methodiek.

Financierende partner
Het project is mogelijk gemaakt door de Extra Trekking bijdrage van € 2.356.000 van de Nationale Postcode Loterij.

Financiën

Transparante communicatie en rapportage over de door Nederland gefinancierde SOS projecten is van groot belang voor onze organisatie. Door transparant en regelmatig financiële-, partner-, inhoudelijke- en resultaatinformatie te ontsluiten, willen wij onze donateurs precies laten zien wat we dankzij hun bijdrage hebben kunnen realiseren. We evalueren onze programma’s zorgvuldig en waar nodig passen we ze aan om zo optimale kwaliteit, impact, efficiency en relevantie voor de kinderen die we steunen, te bewerkstelligen.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.