Skip to main content

Directie en toezicht

 

SOS Kinderdorpen Nederland heeft een onafhankelijke structuur met een eigen bestuur: algemeen directeur Margot Ende (sinds 2011) Onze organisatie wordt bestuurd volgens de eisen die de Code voor Goed Bestuur, de zogeheten Code Wijffels, stelt aan fondsenwervende organisaties. Dit betekent dat het dagelijkse management van SOS Kinderdorpen en het toezicht hierop van elkaar zijn gescheiden. De toezichthoudende taak ligt bij onze Raad van Toezicht (RvT).

Directie en toezicht SOS

Algemeen directeur 

​Margot Ende-van den Broek is sinds 2011 algemeen directeur van SOS Kinderdorpen Nederland. De taken en bevoegdheden van onze algemeen directeur zijn vastgelegd in het directiereglement en de statuten. De directeur wordt -voor onbepaalde tijd- aangesteld door de RvT en legt aan hen verantwoording af. Zij is eindverantwoordelijk en werkt nauw samen met het managementteam (MT)

Margot kent de organisatie van binnen en buiten en voelt een sterke verbondenheid met het doel: "SOS Kinderdorpen heeft jarenlange ervaring met het bieden van lieve families voor kinderen die er alleen voor staan. Werk dat een liefdevol en veilig thuis aan vele generaties kinderen geeft en voorkomt dat kinderen er alleen voor komen te staan. We zijn daarin succesvol en betrouwbaar gebleken. Het is fantastisch daaraan te mogen bijdragen."

Margo Ende-van den Broek.png

 

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie, toetst de activiteiten en resultaten aan het beleid en bewaakt de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Leden van de Raad ontvangen geen financiële vergoeding. De taken van de RvT zijn vastgelegd in het RvT-reglement.

De Raad van Toezicht bestaat uit 8 leden, die elk op hun expertisegebied meedenken en toezicht houden.Wij hechten een groot belang aan een open en betrokken samenwerking tussen de algemeen directeur en de RvT. Onze directeur informeert de RvT leden over alle belangrijke ontwikkelingen in de organisatie en houdt hen op de hoogte van de uitvoering van het jaarplan, zodat de RvT de activiteiten en resultaten kan toetsen aan het beleid en de voortgang kan bewaken. 

De RvT kiest haar eigen leden die worden worden gekozen voor een periode van 4 jaar. Hierdoor bestaat de RvT uit ervaren mensen die een meerwaarde leveren aan onze organisatie door ons gevraagd en ongevraagd te adviseren. Zij zetten hun ervaring en kennis belangeloos in. 

 

Leden Raad van Toezicht

 • Arian Buurman (voorzitter)
 • Frank Kusse 
 • Edwin Smelt 
 • Eelco Dijk


 

 • Manon Leijten
 • Karin Doeksen
 • Alfred Levi
 • Menno Antal

SOS Expert Netwerk

Het SOS Expert Netwerk (voorheen Raad van Advies) is een club deskundige, creatieve en prominente mensen uit diverse geledingen van de maatschappij. Zij zetten zich actief in met hun tijd, expertise en netwerk. Om ons te helpen bij het behalen van onze doelstellingen om nog meer kinderen te helpen. De leden zijn gekoppeld aan de verantwoordelijken binnen de organisatie op hun expertisegebied.

 

Leden SOS Expert Netwerk

 • Ton Dietz
 • Bart Jan van Genderen
 • Tineke de Groot
 • Tex Gunning

 

 • Michael Koutstaal
 • Teun de Nooijer
 • Aad Ouborg
 • Florentine Ouborg

Lees meer over SOS Kinderdorpen