Reactie op nieuw beleid Minister Koenders

29 april- Minister Koenders heeft 15 april jl. zijn beleidsnotitie over ontwikkelingsorganisaties naar de Tweede Kamer gestuurd. Belangrijkste nieuws is dat hij het aantal door hem gesteunde organisaties wil verminderen, van 73 naar 30 organisaties, dan wel tot maximaal 30 gezamenlijke aanvragen van organisaties. Het budget voor ontwikkelingsorganisaties gaat naar beneden, van ca 530 miljoen euro voor private organisaties naar 425 miljoen per jaar. Dat komt neer op een bezuiniging van 20%.

Minister Koenders wil met het nieuwe beleid meer samenwerking bevorderen tussen organisaties die subsidieaanvragen doen. Dit vraagt om onderlinge allianties of coalities tussen aanvragers.

Eens met Koenders' voorstel
Vanuit SOS-Kinderdorpen zijn we het eens met Koenders’ voorstel om meer samen te werken: we vinden dit een gezonde ontwikkeling. Het voorstel verhoogt mogelijk de efficiëntie hier in Nederland bij het behandelen van de aanvragen en kan de versnippering tegengaan. Het biedt bovendien goede innovatieve mogelijkheden om kennis en ervaring uit te wisselen, complementair te werken en de hulp die wordt geboden beter te structureren en te bundelen. En wij grijpen deze stimulans tot samenwerking vanuit het ministerie dan ook graag aan om te kijken hoe (meer) samenwerking een toegevoegde waarde kan bieden aan onze programma’ en manier van werken.

Maatwerk
Echter, de manier waarop deze samenwerkingsverbanden tot stand moeten komen, vraagt ons inziens om meer nuancering en nader onderzoek. Het punt binnen Koenders’ voorstel om meer samen te werken vormt namelijk een spanningsveld met een ander belangrijk punt: maatwerk leveren. Het risico van coalities vormen hier in Nederland met andere subsidieaanvragers, is namelijk dat er minder vanuit de behoefte van hulpbehoevende landen wordt gewerkt en meer vanuit wat de coalitiepartners kunnen bieden. Terwijl als je maatwerk wil leveren, juist de vraag centraal zou moeten staan en niet het aanbod: het moet gaan om het bieden van hulp die aansluit op de behoefte van een land. We willen door meer samenwerking hier niet het risico lopen de behoeften van ontwikkelingslanden uit het oog verliezen: we kunnen niet voor onze partners bepalen met wie zij moeten samenwerken en welke hulp zij krijgen.

De verwerking van de aanvragen voor het ministerie wordt wellicht efficiënter door nieuwe samenwerkingsverbanden. Belangrijk is dat de werklast en kosten hiervan niet elders komen te liggen. Want ook aan coalities zijn kosten verbonden en deze moeten in verhouding staan tot de voordelen die de samenwerking oplevert.

Gevolgen beleid Koenders voor SOS-Kinderdorpen
Als kinderhulporganisatie volgen wij de ontwikkelingen rondom het OS-budget uiteraard zorgvuldig. De gevolgen van het nieuwe beleid van minister Koenders zal waarschijnlijk echter niet van ondoenlijke impact op ons werk zijn. Om de volgende redenen:

  • SOS-Kinderdorpen is slechts voor minder dan 10% afhankelijk van overheidssubsidies. Hiermee voldoen we aan de norm dat 25% van de inkomsten uit andere bronnen dan overheidsgeld komt.
  • Wij werken al volledig vraag-gestuurd: wij starten alleen projecten op basis van de behoeften die door onze partnerlanden zelf worden aangegeven. Daardoor leveren onze partners het maatwerk dat wij evenals Koenders zo belangrijk vinden.
  • Bij projecten zoals onze gezinsversterkende programma’s en beroepsopleidingen ligt de focus op arbeid & inkomen om economische zelfstandigheid te stimuleren. Onze projecten zijn dus al gericht op economische ontwikkeling; een voorwaarde die Koenders’ beleid benadrukt.
  • We voldoen aan de richtlijn Code Wijffels wat onder anderen betekent dat het salaris van onze directeur in overeenstemming is met de norm voor goede doelenorganisaties.

 

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Reactie op nieuw beleid Koenders pagePrefix= breadCrumb=Actueel / Nieuwsoverzicht / Reactie op nieuw beleid Koenders mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */